• به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر جمال دیگرى از ذات پاک حق،هویدا شد قدم زد در جهان مولاى عالم موسى جعفر که از یمن قدومش، غرق زیور، عرش […]
  • مورخان دربارهی مرگ وی اختلاف نظر دارند، بعضی گفتهاند که وی به شکار رفت و به دنبال آهویی تاخت، تا آن جا که آهووارد خرابهای شد، در آن خرابه تنگ […]
  • پسر ابراهیم، ابوعلی، از اکابر مشایخ خراسان (متوفی ۱۸۴ یا ۱۹۴ یا ۱۹۵) و نخستین کسی است که طریقت و اصول تصوف را در آن نواحی رواج داد. به گفته […]