• اشارهعن حماد بن عبدالله قال: کنت قریبا من ابی الحسن موسی علیهالسلام بالموقف، فلما همت الشمس للغروب اخذ بیده الیسری بمجامع ثوبه ثم قال: اللهم انی عبدک و ابن عبدک، […]
  • در عصر امام کاظم (ع) در مدینه، مردی بود بسیار پارسا و اهل عبادت و بسیار شجاع، به گونهای که طاغوت از او واهمه داشت. روزی نزد امام کاظم (ع) […]
  • ترس و نگرانی، عمومی شد و آشوبها به همه جای عالم اسلام گسترش یافت. ترس و دلهره از طرف حکومت موجود، بر او سایهافکند. شاعر معروف حارث ابنعبدالله جعدی، آن […]