• در جامعه گاه به افرادی بر میخوریم که از نظر منش و شخصیت دارای شخصیت و چهره واحدی نیستند بلکه دو یا چند چهرهای هستند؛ در نتیجه، اعمال و رفتار […]
  • روزها یکی پس از دیگری میآمدند و میرفتند و خورشید عالم افروز به عادت همیشگیاش هر روز از مشرق سر در میآورد و در مغرب غروب میکرد، اما چیزی که […]
  • عن ابیابراهیم موسی بن جعفر (ع)، انه قال: ان الله تبارک و تعالی کان لم یزل بلا زمان و لا مکان، و هو الآن کما کان، لا یخلو منه مکان، […]