• مناسب است برخی رفتارهای مدعی خلافت رسول الله (ص) را مورد توجه قرار دهیم تا با روحیات حاکمان عباسی به ویژه معاصرین امام کاظم (ع) بهتر آشنا شویم. هارون به […]
  • در مدینه شخصی از نوادگان عمر بن خطاب با امام صادق (ع) دشمنی میکرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت (ع) […]
  • زمان امام کاظم (ع) همزمان با حاکمیت جریان اجتماعی عباسیان است. زمان امام کاظم (ع) همزمان با اوج اقتدار عباسیان میباشد. زیرا زمان هارون الرشید و نیز بعد از وی […]