• حسین پرچم نهضت را برافراشت، و جهاد مقدس را اعلام کرد، و طالبیون به او پیوستند، و جز اندکی از وی تخلف نکردند. آنگاهبا جمعی از ویژگان به خدمت امام […]
  • امام کاظم علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکش، قبل از هر چیز بنده ی خالص خدا بود، و شیوه ی بندگی در تمام رفتار و گفتار و حرکات او […]
  • اشارهالصنیعه لا تتم صنیعه عند المومن لصاحبها الا بثلاثه اشیاء: تصغیرها و سترها و تعجیلها، فمن صغر الصنیعه عند المومن فقد عظم اخاه، و من عظم الصنیعه عنده فقد صغر […]