• سیاری از عالمان اهل سنت، همچون ابوحاتم رازی، ابن تیمیه، ذهبی و دیگران درباره ایشان گفتهاند: «او ثقه، صدوق و امین بود.» [۱] صیغه مبالغه «صدوق» گویای آن است که […]
  • شیعه، در دوران بنی امیه، بیشترین ظلم و گرفتاری را دید و براستی که سلطه ها، جام خشم خود را بر سر آنها خالی کردند و با تمامانواع خشونت، با […]
  • کمک کردنت به ناتوان از بهترین صدقه است.عونک للضعیف من افضل الصدقه. [۱] .پی نوشت ها:[۱] تحف العقول، ص ۴۱۴٫—————————————————————————————————————————————–منبع: سیره و سخن پیشوایان؛ محمد علی کوشا؛ حلم چاپ اول […]