• « بدر » غلام امام رضا (ع) گوید:اسحاق پسر عمار داخل خانهی امام موسی بن جعفر (ع) شد و در محضر آن حضرت نشست. در آن هنگام مردی اجازه ورود […]
  • هر گاه خداوند بدی مورچه را بخواهد، به او دو بال میدهد که پرواز کند تا پرندهها او را بخورند.اذا اراد الله بالذره شرا انبت لها جناحین، فطارت فاکلها الطیر. […]
  • ابن قولویه و ثقهالاسلام کلینی با ذکر سند از وی روایت کردهاند: حضرت موسی بن جعفر (ع) فرمود: هر که قبر پسرم علی را زیارت کند برای او نزد خدا […]