• صفوان به مهران که با شتران خود کرایه کشی می کرد و از شاگردان ممتاز امام کاظم علیه السلام بود، نزد آن حضرت آمد، امام به او فرمود: «همه ی […]
  • حکمرانان عباسی این دوره در راستای تثبیت و تحکیم پایههای حکومت خود، از راههای مختلف سعی در رام کردن و متمایل ساختن مردم به دستگاه خلافت داشتند. آنان با ثروت […]
  • پیشوای هفتم (ع) در بالاترین مرتبه زهد و بیرغبتی به دنیا و مظاهر و زخارف فریبنده آن قرار داشت و جز در حد ضرورت و تقویت بعد معنوی و روحیه […]