• روایت شده: آن حضرت، نماز شب را می خواند، و آن را به نماز صبح متصل می کرد، سپس تا طلوع خورشید، به تعقیب نماز اشتغال داشت و بعد به […]
  • حسن بن بشار میگوید: شیخی از قطیعه الریبع که از مشاهیر بوده و بر قول او اعتماد داشتم به من خبر داد که: روزی سندی بن شاهک، هشتاد نفر از […]
  • اشارهاینک به نمودها و مظاهری از دانش خدادادی پیشوای هفتم (ع) در ابعاد: آگاهی از جهان غیب، اخبار از رویدادهای آینده، اعلام زمان ولادت و مرگ افراد و اخبار از […]