• کیف أصف حسن ثناؤکم (امام الهادی (ع)) بی تردید هیچ زبانی توان ستایش عترت آل رسول الله (ص) را ندارد. زیرا هنگامی که زبان امام هادی (ع) در ستایش عترت […]
  • برامکه برای چنگ اندازی به حکومت، خوش خدمتی را به عباسیان به نهایت رساندند. حتی در این مسیر از دشمنی با اهل بیت (ع) نیز باز نایستاده، به ستیز با […]
  • اشارهاز تلاشهای عترت در هر زمان معرفی و تثبیت موقعیت عترت میباشد. امامان معصوم در هر عصری از هر فرصتی برای معرفی عترت بهره بردهاند؛ همان گونه که رسول الله […]