• اشارهبرای شناخت امام دو راه کلی وجود دارد: نخست، نصوص و تصریحاتی که از سوی پیامبر (ص) و امامان پیشین دربارهی هر یک از امامان وجود دارد؛ و دیگر، خصوصیات […]
  • از اصحاب امام کاظم (ع) و اصحاب امام رضا و امام جواد (ع) است و از امام صادق (ع) نقل حدیث نموده و سی کتاب تالیف کرده است.شیخ طوسی و […]
  • کرامات امام کاظم علیه السلام امام کاظم علیه السّلام در سال ۱۲۸ هـ ق در ابواء ـ نام منزلی بین مکه و مدینه ـ متولد شد و در بغداد در […]