• نمازش را همیشه میخواند و حتی مستحبات را نیز به جا میآورد، اما چون بدبختی و مشکلات فراوانی داشت به هر کسی میرسید و هر جا که مینشست میگفت «از […]
  • به نظر ما برخی از شیعیان، معتقد به بدایی هستند [ صفحه ۲۶۳ ] که یهود آن را انکار داشتند. و پیش از » : دکتر احمد امین میگویدمختار از […]
  • با رهنمود وحی الهی و تلاشهای مدبرانه رسول الله (ص) در همان زمان زندگی رسول الله (ص) موضوع جانشینی حضرت به صورت شفاف بر امت اسلامی مطرح شد. مسلمانان در […]