• مهرورزی و دوستی با مردم، نیمی از عقل است.التودد الی الناس نصف العقل. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] تحف العقول، ص ۴۰۳٫ این حدیث از امام رضا (ع) نیز نقل شده […]
  • اشارهاللهم اردد الی جمیع خلقک مظالمهم التی قبلی، صغیرها و کبیرها، فی یسر منک و عافیه، و ما لم تبلغه قوتی، و لم تسعه ذات یدی، و لم یقو علیه […]
  • قطع امید از آنچه در دست مردم میباشد برای انسان با ایمان مایهی عزت دینی، و روح جوانمردی و شرافت دینی است، چنین انسانی در نظر مردم بزرگ، و بین […]