• همه رفتارهای امامان الگوی دیگران است. همگان شیوهی زندگی و دینی را باید از امامان که اندیشه و رفتارشان بیدغدغه است بیاموزند. امام کاظم (ع) که همانند دیگر امامان از […]
  • محمد بن ابیعمیر قال: رای سفیان الثوری اباالحسن موسی بن جعفر (ع)، و هو غلام یصلی و الناس یمرون بین یدیه. فقال له: ان الناس یمرون بک و هم فی […]
  • خطیب بغدادی از جدش و شماری از عالمان اهلسنت نقل کرده است: «مردی از فرزندان خلیفه دوم، موسی بن جعفر (ع) را آزار میرساند و به امام علی (ع) ناسزا […]