• آموختههای دوران جوانی همانند نقشی است که بر سنگ، حجاری میگردد و ثابت و پایدار میماند.قوله فی فضل التعلم فی الشبابمن تعلم فی شبابه کان بمنزله الرسم فی الحجر.—————————————————————————————————————————————–منبع: صحیفه […]
  • یعقوب سراج میگوید: محضر امام صادق (ع) رسیدم، دیدم آن حضرت بالای سر حضرت موسی بن جعفر (ع) که در گهواره بود، ایستاده است. پس زمانی طولانی با او راز […]
  • در جامعه گاه به افرادی بر میخوریم که از نظر منش و شخصیت دارای شخصیت و چهره واحدی نیستند بلکه دو یا چند چهرهای هستند؛ در نتیجه، اعمال و رفتار […]