• ندا کنندهای در روز قیامت ندا میکند:آگاه باشید، هر که را بر خدا مزدی است برخیزد، و برنمیخیزد، مگر کسی که گذشت کرده و اصلاح بین مردم نموده باشد، پس […]
  • امام کاظم علیه السلام و معجزه ایجاد چشمه آب یکی از خدمتکاران حضرت امام موسی کاظم علیه السلام می‌گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام در حال سفر بودیم. نیمه‌های […]
  • اشارهعنه علیهالسلام: من احب ان ینتبه باللیل فلیقل عند النوم: اللهم لا تنسنی ذکرک، و لا تومنی مکرک، و لا تجعلنی من الغافلین، و انبهنی لاحب الساعات الیک، ادعوک فیها […]