• هادی، فردی بیحیا و بیبند و بار بود، به هرزگی و لهو و لعب رو آورده، و اموال فراوانی را سخاوتمندانه در راه شهوتها وخوشیهایش صرف میکرد. به ابراهیم موصلی […]
  • یکی از دوستان امام کاظم (ع) می گوید: روزی از منزلم خارج شدم و به زنی برخورد کردم که بسیار زیبا بود. با او یک زن دیگر بود که او […]
  • روزی مامون عباسی پسر هارون گفت: «پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد.» یکی از حاضران گفت: «چگونه، با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را […]