• موضع گیرى‏هاى امام هارون از سرسختى آل على در برابر حکومت عباسیان به شدت رنج مى‏برد و از این رو،از هر راهى که ممکن مى‏شد،مى‏کوشید تا آنانرا بکوبد یا در […]
  • مسأله ی بداء از مشکلترین و پیچیدهترین مسائل کلامی است و در میان مسلمانان راجع به این مسأله اختلاف است. شیعه بر درستیمسأله بداء اجماع کرده و معتقد بدان است، […]
  • اشارهمن طلب هذا الرزق من حله لیعود به علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل الله.سخن آن حضرت در فضیلت جستجوی روزی حلالکسی که در پی کسب روزی حلال […]