• در جامعه گاه به افرادی بر میخوریم که از نظر منش و شخصیت دارای شخصیت و چهره واحدی نیستند بلکه دو یا چند چهرهای هستند؛ در نتیجه، اعمال و رفتار […]
  • اشارهعن عثمان بن عیسی قال: شکی رجل الی ابی الحسن الاول علیهالسلام ان بی زحیرا لا یسکن، فقال: اذا فرغت من صلاه اللیل فقل: اللهم ما کان من خیر فمنک […]
  • مومن برادر پدر و مادری مومن است اگر چه از یک پدر نباشد، از رحمت الهی دور باد؛ آن که برادر خود را متهم نماید، آن که به برادرش خیانت […]