• کودکی «موسی بن جعفر (ع)» با دیگران متفاوت است. وی هنگامی که در گهواره است همانند مسیح (ع) سخن میگوید. حضرت مسیح برای تطهیر دامن پاک مادرش مریم، در گهواره […]
  • اشارهعن عبدالرحمان بن سیابه قال: خرجت سنه الی مکه و متاعی بز قد کسد علی، فاشار علی اصحابنا ان ابعثه الی مصر و لا ارده الی الکوفه، او ابعثه الی […]
  • مهدی به بیت الله الحرام رفت و پس از ادای مناسک حج، برای زیارت قبر پیامبر (ص) راهی مدینه شد، و در آن جا اموال زیادی بهآیا شراب در قرآن […]