• فروتنی امام کاظم (ع) امام موسی بن جعفر علیه السلام بر مرد سپاه چهره و بد منظری گذر کرد و بر وی سلام نمود و کنارش نشست مدتی با او […]
  • تمام شیعیان بر این عقیدهاند که تعیین امام نه در دست امت و نه به دست اهل حل و عقد از امت است، و انتخاب در مورد امامناروا، و گزینش […]
  • ابنشهر آشوب مینویسد:منصور روز عید نوروز ایرانیان را گرامی میداشت چرا که ایرانیان حامی و پشتیبان او بودند. او این عید را که از زمان معاویه رسمیت یافته بود روز […]