• علی بن یقطین یار وفادار امام کاظم (ع) با جلب توجه هارونالرشید، توانسته بود در دستگاه خلافت او نفوذ کند و وزارت کشور پهناور اسلامی را به نفع شیعیان به […]
  • حکومتهای اموی سعی داشتند تا مسلمین را فقیر و گرسنه نگه دارند و هر راهی را که به گسترش فقر و حرمان مردم ختم میشد،پیمودند. از جمله وسایلی که امویها […]
  • هارون در یک مهمانی ازدواج خود با زبیده، ۵۵ میلیون درهم خرج کرد، او کنیزکی را به یکصد هزار دینار و دیگری را به ۳۶ هزار دینار خرید، ولی دومی […]