• اشارهامامت در مکتب تشیع عبارت است از زعامت و رهبری در امور مربوط به دین و دنیای مردم. امام، فردی است که در همهی شوون دینی و دنیوی مردم حاکمیت […]
  • درخواست شیر از امام علیه السلام بطائنی گفت: روزی حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام از مدینه خارج شد بقصد باغی که در خارج مدینه داشت من در خدمت آن […]
  • کشف الغمه- ج ۳ ص ۱۰- عیسی بن محمّد که بنود سالگی رسید گفت:یک سال در جوانیه (محلی است نزدیک مدینه) خربزه و خیار و کدو کاشته بودم کنار چاهی […]