• نمازش را همیشه میخواند و حتی مستحبات را نیز به جا میآورد، اما چون بدبختی و مشکلات فراوانی داشت به هر کسی میرسید و هر جا که مینشست میگفت «از […]
  • روزی پیشوای هفتم (ع) به یکی از یاران خود به نام «سلیمان به جعفر» فرمود: چرا با عبدالرحمان بن یعقوب (که فرد فاسقی است) همنشین هستی؟ سلیمان گفت: او دایی […]
  • سفاح بیمار شد و چند روز در آن حال ماند تا بدترین و سختترین رنجها را بکشد، در پی همان بیماری از دنیا رفت. وقتی کهبیماریاش سنگین شد و مرضش […]