• امام موسی کاظم (ع) و تفقد از مخلوق در برنامه های عبادت و بندگی امام علیه السلام عبادت ویژه ای هم گنجانده شده بود که محض خشنودی خدا، و جلب […]
  • شواهد گواهی میدهند که نوشیدن زهر توسط امام موسی کاظم (ع) با اکراه هارون الرشید بوده است. غضب و کینه توزی هارون الرشید نسبت به عترت رسول الله (ص) شعلهور […]
  • هارون الرشید پنجمین طاغوت عباسی برادر هادی عباسی مقتدرترین خلیفه عباسی بود که حدود پانزده سال از امامت امام کاظم علیه السلام در عصر سلطنت او گذشت، امام کاظم علیه […]