• فضایل و مناقب امام موسی بن جعفر علیه السلام پیشوایان معصوم علیه السلام هر کدام بنوبت خود منبع فضایل و مناقب و آموزگاران واقعی فضیلت و شرف و اصول انسانیت […]
  • وی در بحث و مناظره و علم کلام بلوغ، و در این فن بر دیگران برتری داشت.ابن ندیم مینویسد: «هشام از متکلمین شیعه و از کسانی بود که بحث درباره […]
  • میگوید: در ایامی که حضرت امام موسی (ع) در حبس هارون بود. آن ملعون، کنیزی در نهایت زیبائی و جمال برای خدمت آن حضرت به زندان فرستاد، شاید که حضرت […]