• امام و حکومت عباسیان امام موسى بن جعفر الکاظم (ع) ۴ ساله بودند که بساط حکومت جابرانه‏ى امویان بر چیده شد. سیاست عرب زدگى امویان،چپاول و زور و ستم،روش‏هاى ضد […]
  • یکی از خلفا دلدرد شدیدی داشت، بختیشوع که از پزشکان ماهر آن عصر بود برای درمان به بالین او آمد و پس از معاینه، معجونی از دارو درست کرد و […]
  • عقل همان نیروی بینظیری است که خداوند آن را به انسان مرحمت کرده و او را بدان وسیله بر سایر موجودات شرف و برتریبخشیده و خلیفهی خود در زمین قرار […]