آثار

بخشی از رساله امام کاظم در مورد آفرینش آسمانها

براستی که از بزرگترین نشانه های روشن پروردگار، آسمانهایی است که به وسیلهی ستارگانی آراسته شدهاند، که این ستارگان در
فضا شناور و در مدار خود حرکت [ صفحه ۲۱۳ ] میکنند و فاصله هر کدام با دیگری مطابق قوانین نیروی جاذبه است و تمام آنها
در حرکات و جذب و انجذابشان، مسخر فرمان خدای تعالی هستند. اندازه حجم بعضی از ستارگان به چندین ده ها هزار برابر حجم
زمین میرسد و بعضی چند میلیون برابر، بزرگتر از زمین است و تمام اینها در چرخ و قوسهای خود، بدون هیچ گونه برخورد با
این اجرام » : یکدیگر، حرکت میکنند و فریاد میزنند که خدایی بس توانا وجود دارد! دانشمند بزرگ شیخ محمد عبده میفرماید
آسمانی از گروه های مختلفی تشکیل شدهاند، که هر دسته از آنها نظام کامل و استواری دارد و نظام هیچ کدام، خللی در نظام
دستهی دیگر ایجاد نمیکند، زیرا که همه از یک نظام کلی پیروی میکنند که خود دلیل بر آن است که تمام آنها از خداوندی
یکتا صادر شدهاند که کسی در آفرینش و تنظیم و حکمت و تدبیر، شریک او نیست. نزدیکترین گروه این ستارگان به ما، همان
است که نسبت به خورشیدی که بر زمین ما روشنی میدهد و باعث حیات گیاهان و جانداران میشود، منظومه شمسی میگویند.
ستارگانی که تابع این خورشیدند، اندازه ها و ابعاد مختلفی دارند و اگر چنین نظامی نبود تمام این ستارگان شناور در محورهای
خود، از هم پاشیده و با یکدیگر برخورد میکردند و به این ترتیب تمام عوالم به نابودی کشیده میشد. پس این نظام، نشانهای بر
۳۲۲ ] . براستی آنچه را که علم جدید از وجود ستارگان، کشف ] «… رحمت پروردگار است، همان طوری که نشان یکتایی اوست
کرده است، آن قدر زیاد و فراوان است که اگر ما بخواهیم تمام آنها را با سرعت – ۱۵۰۰ ستاره در یک دقیقه – بشماریم، هفتصد
سال وقت میبرد تا بتوانیم بشماریم! اما نسبت زمین به ستارگان، بسیار کمتر از یک نقطهای است که روی یک حرف قرار گرفته
باشد در یک کتابخانهای که نیم میلیون کتاب با حجم متوسطی را در خود، جا داده است [ ۳۲۳ ] . بدون تردید هیچ کدام از اینها،
ناشی از تصادف نیست. ممکن نیست که تصادف، مدبر و آفریدگار این جهان باشد، زیرا چگونه ممکن است این همه مسائل [
چگونه میتوانیم » !؟ صفحه ۲۱۴ ] علمی پیچیدهای را که در این عوالم وجود دارد، بر اساس تصادف و عمل کورکورانه تفسیر کرد
این نظم و انتظام در ظواهر هستی را با روابط علی و سببی، تکامل، فرضیه و توافق و هماهنگی که به دیگر ظواهر، نظم میبخشد و
آثارش از دورانی به دورانی ادامه دارد، تفسیر کنیم؟! این جهان هستی بدون این که آفریدگار و مدبری داشته باشد تا آن را آفریده
این » : ۳۲۴ ] . جون ویلیام کوتس میگوید ] «!؟ و ابداع کرده و سایر امور مربوط به آن را تدبیر نماید چگونه میتواند عمل کند
جهانی که ما در آن زندگی میکنیم از نظر استواری و پیچیدگی، به حدی است که پیدایش آن از روی تصادف، محال مینماید،
زیرا که این جهان، پر از شگفتیها و امور پیچیدهای است که بدون مدبر امکانپذیر نیست و نمیشود به نظام و سرنوشت کوری
نسبت داد. و شکی نیست که علوم به مقدار زیادی ما را بر درک و نظم ظواهر هستی یاری کرده و به این ترتیب شناخت ما را نسبت
. [۳۲۵] «. به خدا و باور ما را نسبت به هستی او میافزاید
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *