آثار

بخشی از رساله امام کاظم در مورد فرود آمدن آب از آسمان

از جمله آیات عظیم خداوند متعال، فرو فرستادن آب از آسمان است. براستی که از کارهای شگفت و قدرتنماییهای روشن
اوست. آب را با ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن و دیگر چیزها به نسبت متفاوت و اندازه های معینی آفریده است. و هر عنصری از
و …» : اجزای آب با عنصر دیگر آن فرق دارد و مخالف است و خداوند آن را وسیلهی زندگی اجسام نامی قرار داده و فرموده است
۳۳۵ ] . همان طوری که مایهی زندگی انسان و وسیلهی روزی و زندگانیاش قرار داده و ] « ما هر چیزی را از آب زنده گردانیدیم
۳۳۶ ] . بارش باران باعث زنده بودن زمین است – همان طور که ] « در آسمان روزی شماست و آنچه وعده میشوید » : فرموده است
آیهی مبارکه صراحت دارد -زیرا که در زمین، قوهی حیات حیوانی و نباتی وجود دارد، هرچند که این قوه، نسبت به حیوانیت دور
است، اما وقتی که باران بر زمین نازل میشود، علف و گیاه و دیگر نباتاتی که باعث زندگی انسان است در زمین میروید و
جنبندگان زمین را زنده میدارد و یا از آن رو که در اثر نزول باران، گلها و گیاهان و ریاحین در زمین پدید میآیند و بدان وسیله
پوششی از زیبایی و جمال، زمین را فرا میگیرد که شادی و مسرت هر بینندهای را برمیانگیزد و مقصود از حیات زمین، همین است.
به هر حال آیات و شواهدی در آن، بر هستی و قدرت کامل آفریدگار موجود است. اگر انسان در درخت و زراعت و شگفتیهای
آنها به دقت بنگرد، هر آینه به قدرت، و صنع و تدبیر زیبای پروردگارش، ایمان خواهد آورد. زیرا زراعت به هر اندازهای که
بندگان خدا نیازمندند، در اوقات معینی، فراهم میآید. بنابراین در فصل بهار آنچه به دست میآید در پاییز ممکن نیست و آنچه در
تابستان از زمین سر برمیآورد، در زمستان، به دست نمیآید. علاوه بر اینها، تفاوت درختان و میوه هایی که [ صفحه ۲۲۰ ] رنگ،
طعم و بویشان فرق دارد با اینکه همه از یک آب سیراب میشوند و از یک زمین سر برآوردهاند، اگر آدمی به چشم بصیرت بدانها
بنگرد به پروردگارش ایمان آورده و دلش را سیاهی نگیرد و از جاده ایمان بیرون نخواهد شد
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *