آثار

بخشی از رساله امام کاظم در مورد وزش بادها

از جمله آیات الهی، به وزش آوردن بادها است: از جنوب، شمال، روبرو، و بادی که از طرف غرب میوزد [ ۳۴۰ ] ، این تنها کیفیت
وزش بادها است [ ۳۴۱ ] . باد عبارت از همان حرکت هوایی است که در طبقات پایین جو وجود دارد آن هنگامی که در موازات
سطح زمین حرکت کند، سرعت باد مختلف است. گاهی به صد کیلومتر در ساعت میرسد که در این صورت تندباد میگویند،
وقتی که بیشتر بوزد، گردباد میگویند و گاهی این سرعت به دویست و چهل کیلومتر در ساعت میرسد. همین بادها هستند که
عامل مهمی در انتقال بخار آب و پراکندن آن بوده، همان طوری که از بهترین وسایل تلقیح گیاهان میباشند. ثابت شده است که
ما بادها را فرستادیم تلقیح » : قسمت عمدهای از گیاهان، بدون وسیلهی هوا تلقیحشان امکانپذیر نیست، خداوند متعال فرموده است
[ ۳۴۲ ] . [ صفحه ۲۲۳ ] « کننده، پس فرو فرستادیم از آسمان آب را و نوشاندیم شما را از آن، و شما خزینهداران آن نیستید
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *