آثار

بخشی از رساله امام کاظم در مورد گسترش جنبندگان در زمین

از جمله آیات بزرگ الهی گسترش جانداران مختلف در انواع، اصناف و اشکال مختلف ارزشمند و کمارزش، با خو و خصلتها و
طبیعتها و وضع زندگیهای گوناگون، در روی زمین است، که از جملهی آن جانداران، انسان است که شریفترین و والاترین آنها
و خلیفهی خدا در زمین میباشد، زیرا که در انسان نمونهای از تمام آنچه در دو عالم ملک و ملکوت است، وجود دارد. بخصوص
از جهت درک و فهمش و احاطهاش بر بسیاری از حقایق و معلومات کلی و جزئی، پس انسان به تنهایی عالمی است و بلکه
۳۳۷ ] . براستی ] « أتحسب أنک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الأکبر » : بزرگترین عالم است. امام امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید
که انسان بر حسب ساختارش از بزرگترین آیات الهی است، دستگاه های ظریف بیشماری دارد، مانند ساختمان چشم که مشتمل بر
تمام نظامهای تلسکوپی و میکرسکوپی است و از یکصد و سی میلیون نورگیر تشکیل شده که تمام اینها در اطراف اعصاب بینایی
قرار دارند، پلک با مژه هایی که دارد شبانه روز از چشم نگهداری میکند، حرکت آن بیاراده بوده مانع ورود گرد و غبار میشود،
همان طوری که جلو شدت نور خورشید را میگیرد و خداوند مایعی فراگیر بنام اشک قرار داده که از قویترین پاک کننده ها و
ضدعفونی کننده ها است و دیگر چیزهایی که بهترین دلیل بر وجود خدا است. همچنین انسان دارای حس شنوایی است که خود، از
حلزون گوش » : عجیبترین دستگاه های بدن است، زیرا حلزونی در آن قرار داده شده است که دانشمندی بنام کورثی میگوید
مشتمل بر نوعی حفره های مارپیچی و نیمدایرهای است که تنها در قسمت مارپیچی آنها چهار هزار قوس کوچک پیوسته به عصب
صفحه ۲۲۱ ] طول این قوسها چه مقدار است؟ حجم آنها چقدر است؟ چگونه ساخته شدهاند؟ ظرافت ] « شنوایی در سر، وجود دارد
اینها باعث حیرت است. پس پاک و منزه آن خدایی است که چنین ساخته و پرداخته است! در انسان حس بویایی است که خود از
بزرگترین آیات الهی میباشد. مرکز این حس، منطقهی محدودی از غشاء مخاطی است که در داخل حفرهی بینی، به نام منطقهی
بویائی قرار دارد که از موهای نرم تهی است و در آن تعدادی سلولهای بویایی دراز و نازکی وجود دارد که اثر بویایی را به مخ
منتقل میسازند، و این در بخشی از بینی، یعنی مدخل بالای دستگاه تنفسی است که زندگی انسان، به آن بستگی دارد. انسان
دارای استخوانبندی است که در مجموع از دویست و شش [ ۳۳۸ ] استخوان تشکیل شده و به وسیلهی مفصلهایی که عضلات آنها
را به حرکت در میآورند، بهم میپیوندند و همین استخوانها باعث ساخت حیاتی هستند، زیرا همین استخوانها هستند که گلبولهای
سرخ و سفید خون را درست میکنند، و همانها اساس حیاتند. از کار شگفتآمیز این گلبولها آن که، در هر دقیقهای از عمر انسان،
به علت دفاع آنها از بدن در برابر میکربهای مهاجم، بیش از یکصد و هشتاد میلیون از آن گلبولها میمیرند، علاوه بر آنچه که
استخوانها گلبولهای خون را میسازند، خود مخزنی است که غذای زاید بر نیاز بدن را اندوخته میسازد چه آن مواد غذایی در
داخل خود استخوانها باشد، مانند مواد چربی و مواد بسیار خالص و رقیق، و یا روی استخوانها – مانند مواد کلسیومی – قرار گرفته
باشند. اما سازگاری این استخوانها برای آن منظوری که ساخته شدهاند خود نیز، امری شگفتآور است. استخوانهای جمجمه که از
مخ نگهداری میکند. برای آن که بافتهای باریک و نازکی را نگهداری کند، بیش از همهی استخوانهای بدن صلابت دارد و بالاتر
از همه قرار گرفته است. و از این قبیل، دیگر دستگاه های حیرتآور، که در پیکر انسان وجود دارد [ صفحه ۲۲۲ ] مانند: دستگاه
صفحه ۱۰۴ از ۲۷۲
عصبی، دستگاه تناسلی، دستگاه لنفاوی و دستگاه عضلانی [ ۳۳۹ ] و تمام اینها به وضوح، بر وجود سازنده و آفریدگار خود دلالت
دارند. زیرا که امکان ندارد این همه از روی تصادف به وجود آمده باشد. زیرا داستان تصادف امروز از جمله خرافاتی شمرده
میشود که هر کس دارای اندک اندیشه و شعوری باشد، نمیتواند آن را باور کند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *