احادیث اخلاقی

حدیث امام کاظم عزت مؤمن

عزت و سرافرازی مرهون کرامت و حیثیت شخص میباشد. عزیز به فردی گفته میشود که ارزشهای انسانی و الهی را در وجود خود مستقر ساخته و از رفتارهای ضد ارزش پرهیز نماید. بر این اساس عزت با پستی و ذلت سازگار نیست و نمیتوان موقعیت و شخصی را عزیز پنداشت در شرایطی که فرد گرفتار ضد ارزشها و صفات رذل و پستی است. به همین جهت افرادی که با رفتارهای نا به هنجار خویش بزرگ نمایی نموده و خود را در میان قوم و طایفه و یا ملتی عزیز میپندارند، عزیز و سربلند نیستند. اینان ذلیل و نگون بخت می باشند که به حقیقت رفتار و اخلاق خویش ناآگاهند. اگر خواسته باشیم عزت را صحیح معنا کنیم باید بگوییم عزت هر شخص در گرو پایبندی وی به ارزشهای الهی است؛ زیرا عزت از آن خداست، فان العزه لله جمیعا. [۲۵۵] . عزت را خدای سبحان ارزانی آن فرد و امتی میکند که در مسیر خدا حرکت کند و رفتار هماهنگ با موازین الهی داشته باشد، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا. [۲۵۶] فلله العزه و لرسوله و للمؤمنین. [۲۵۷] «هر کس خواهان عزت و سربلندی است عزت پیش خداست، سربلندی از آن خدا و پیامبرش و انسانهای مؤمن است». بر این اساس آن کسی که با گناه و ناهنجاری و ستم، موقعیتی را برای خویش دست و پا میکند و خود را عزیز میپندارد، در واقع در ذلت و پستی [ صفحه ۱۰۸] که خودش متوجه آن نیست، فرو رفته است، اخذته العزه بالاثم. [۲۵۸] «عزت را از راه گناه جستجو میکند!» لیکن گناه عزت نمیآورد؛ گناه ذلت و پستی است. جستجوی عزت در گناه، پنداری بیش نیست که عاقبت آن عذاب و گرفتاری است، ذق انک انت العزیز الکریم. [۲۵۹] «تو که بیجهت خود را عزیز میپنداشتی اینک عذاب را بچش.» کسی که از راه ستم و گناه موقعیت فراهم ساخته و خود را عزیز میپندارد این شخص در ذلت و پستی است. فرزند رسول الله (ص) موسی بن جعفر (ع) این حقیقت را این گونه بیان میکند: اما و الله لئن عز بالظلم فی الدنیا لیذلن بالعدل فی الآخره. [۲۶۰] «اگر کسی با ستم و گناه، خویش را در دنیا عزیز پندارد، ذلت وی با عدل در آخرت آشکار میگردد.» در قیامت که حقیقتها و سیرتها آشکار میگردد، معلوم خواهد شد که وی عزیز نبوده، بلکه خود را عزیز میپنداشته؛ ذلت و پستی بوده که به آن توجه نداشته است. روز قیامت که پردهها کنار رود و حقایق و باطنها آشکار گردد، یوم تبلی السرائر [۲۶۱] «روز آشکار شدن پنهانها» فرا رسد، آنگاه عزتهای واقعی از پنداری آشکار میگردند.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *