احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا برای دفع دشمنان ۳

اشاره
بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر الله اکبر، الله اکبر، اعلی و اجل مما اخاف و احذر، و استجیر بالله – یقولها ثلاث مرات – عز جار الله، و جل ثناء الله، و لا اله الا الله وحده لا شریک له، و صلی الله علی محمد و اله. اللهم احرسنی بعینک التی لا تنام، و اکنفنی برکنک الذی لا یرام، و اغفرلی بقدرتک، فانت رجائی، رب کم من نعمه انعمت بها علی قل لک عندها شکری، و کم من بلیه ابتلیتنی بها قل لک عندها صبری. فیا من قل عند نعمه [۸۶] شکری فلم یحرمنی، و یا من قل عند بلیته صبری فلم یخذلنی، و یا من رانی علی الخطایا فلم یفضحنی، یا ذا المعروف الذی لا ینقضی ابدا، یا ذا النعم التی لا تحصی عددا، صل علی محمد و ال محمد، اللهم بک ادفع و ادرا فی نحره، و استعیذ بک من شره. اللهم اعنی علی دینی بدنیای و علی اخرتی بتقوای، و احفظنی فیما غبت عنه، و لا تکلنی الی نفسی فیما حضرته، یا من لا تضره الذنوب و لا تنقصه المغفره، اغفرلی ما لا یضرک و اعطنی ما لا ینقصک [۸۷] ، انک وهاب [۸۸] ، اسالک فرجا قریبا، و مخرجا رحیبا، و رزقا واسعا، و صبرا جمیلا، و عافیه من جمیع البلایا انک علی کل شیء قدیر. اللهم انی اسالک العفو و العافیه، و الامن و الصحه، و الصبر و دوام العافیه، و الشکر علی العافیه، و اسالک ان تصلی علی محمد و ال محمد و ان تلبسنی عافیتک فی دینی و نفسی و اهلی و مالی و اخوانی من المومنین و المومنات، و جمیع ما انعمت به علی، و استودعک ذلک کله یا رب، و اسالک ان تجعلنی فی کنفک و فی جوارک، و فی حفظک و حرزک و عیاذک، عز جارک و جل ثناوک و لا اله غیرک. اللهم فرغ قلبی لمحبتک و ذکرک، و انعشه بخوفک ایام حیاتی کلها، و اجعل زادی من الدنیا تقواک، وهب لی قوه احتمل بها جمیع طاعتک و اعمل بها جمیع مرضاتک، و اجعل فراری الیک، و رغبتی فیما عندک، و البس قلبی الوحشه من شرار خلقک، و الانس باولیائک و اهل طاعتک، و لا تعجل لفاجر و لا لکافر علی منه، و لا له عندی یدا و لا لی الیه حاجه. الهی قد تری مکانی، و تسمع کلامی، و تعلم سری و علانیتی، و لا یخفی علیک شیء من امری، یا من لا یصفه نعت الناعتین، و یا من لا یجاوزه رجاء الراجین. یا من لا یضیع لدیه اجر المحسنین، یا من قربت نصرته من المظلومین، یا من بعد عونه عن الظالمین، قد علمت ما نالنی من فلان مما حظرت، و انتهک منی ما حجزت، بطرا فی نعمتک عنده، و اغترارا بسترک علیه. اللهم فخذه عن ظلمی بعزتک، و افلل حده عنی بقدرتک علیه، و اجعل له شغلا فیما یلیه و عجزا عما ینویه، اللهم لا تسوغه ظلمی، و احسن علیه عونی، و اعصمنی من مثل فعاله، و لا تجعلنی بمثل حاله، یا ارحم الراحمین. اللهم انی استجرت بک و توکلت علیک، و فوضت امری الیک، و الجات ظهری الیک، و ضعف رکنی الی قوتک، مستجیرا بک من ذی التعزز علی و القوه علی ضیمی، فانی فی جوارک فلا ضیم علی جارک، رب فاقهر عنی قاهری بقوتک، و اوهن عنی مستوهنی بعزتک، و اقبض عنی ضائمی بقسطک، و خذ لی ممن ظلمنی بعدلک. رب فاعذنی بعیاذک، فبعیاذک امتنع عائذک، و ادخلنی فی جوارک، عز جارک و جل ثناوک و لا اله غیرک، و اسبل علی سترک، فمن تستره فهو الامن المحصن الذی لا یراع، رب و اضممنی فی ذلک الی کنفک، فمن تکنفه فهو الامن المحفوظ. لا حول و لا قوه و لا حیله الا بالله الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا، و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، من یکن ذا حیله فی نفسه، او حول بتقلبه [۸۹] ، او قوه فی امره بشیء سوی الله، فان حولی و قوتی و کل حیلتی بالله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و کل ذی ملک فمملوک لله، و کل قوی ضعیف عند قوه الله، و کل ذی عز فغالبه الله، و کل شیء فی قبضه الله، ذل کل عزیز لبطش الله، صغر کل عظیم عند عظمه الله، خضع کل جبار عند سلطان الله. و استظهرت و استطلت علی کل عدو لی بتولی الله، درات فی نحر کل عاد علی بالله [۹۰] ، ضربت باذن الله بینی و بین کل مترف ذی سوره، و جبار ذی نخوه، و متسلط ذی قدره، و وال ذی امره، و مستعد ذی ابهه، و عنید ذی ضغینه، و عدو ذی غیله، مدری ذی حیله، و حاسد ذی قوه، و ماکر ذی مکیده، و کل معین او معان علی [۹۱] بمقاله مغویه، او سعایه مسلبه، او حیله موذیه، او غائله مردیه، او کل طاغ ذی کبریاء، او معجب ذی خیلاء، علی کل سبب و بکل مذهب. فاخذت لنفسی و مالی حجابا دونهم بما انزلت من کتابک، و احکمت من وحیک الذی لا یوتی من سوره بمثله، و هو الحکم العدل و الکتاب الذی لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. اللهم صل علی محمد و ال محمد و اجعل حمدی لک، و ثنائی علیک فی العافیه و البلاء، و الشده و الرخاء، دائما، لا ینقضی و لا یبید، توکلت علی الحی الذی لا یموت. اللهم بک اعوذ، و بک الوذ، و بک اصول، و ایاک اعبد و ایاک استعین، و علیک اتوکل، و ادرابک فی نحر اعدائی، و استعین بک علیهم، و استکفیکهم فاکفنیهم بما شئت و کیف شئت و مما شئت، بحولک و قوتک انک علی کل شیء قدیر، فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. قال سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بایاتنا انتما و من اتبکعما الغالبون، لا تخافا اننی معکما اسمع و اری، قال اخسووا فیها و لا تکلمون، اخذت بسمع من یطالبنی بالسوء بسمع الله و بصره، و قوته بقوه الله و حبله المتین و سلطانه المبین، فلیس لهم علینا سلطان و لا سبیل ان شاء الله، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. اللهم یدک فوق کل ذی ید [۹۲] ، و قوتک اعز من کل قوه، و سلطانک اجل من کل سلطان، فصل علی محمد و ال محمد و کن عند ظنی فیما لم اجد فیه مفزعا غیرک و لا ملجا سواک، فاننی اعلم ان عدلک اوسع من جور الجبارین، و ان انصافک من وراء ظلم الظالمین، صل علی محمد و ال محمد اجمعین، و اجرنی منهم یا ارحم الراحمین. اعیذ نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و من یلحقه عنایتی و جمیع نعم الله عندی، ببسم الله الذی خضعت له الرقاب، و بسم الله الذی خافته الصدور، و وجلت منه النفوس، و بالاسم الذی نفس عن داود کربته، و بالاسم الذی قال للنار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، و ارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، و بعزیمه الله التی لا تحصی، و بقدره الله المستطیله علی جمیع خلقه، من شر فلان و من شر ما خلقه الرحمان، و من شر مکرهم و کیدهم، و حولهم و قوتهم و حیلهم انک علی کل شیء قدیر. اللهم بک استعین، و بک استغیث، و علیک اتوکل، و انت رب العرش العظیم، اللهم صل علی محمد و ال محمد و خلصنی من کل مصیبه نزلت فی هذا الیوم، و فی هذه اللیله، و فی جمیع الایام و اللیالی من السماء الی الارض انک علی کل شیء قدیر، و اجعل لی سهما فی کل حسنه نزلت فی هذا الیوم، و فی هذه اللیله، و فی جمیع اللیالی و الایام من السماء الی الارض انک علی کل شیء قدیر. اللهم بک استفتح، و بک استنجح، و بمحمد صلی الله علیه و اله الیک اتوجه، و بکتابک اتوسل ان تلطف لی بلطفک الخفی انک علی کل شیء قدیر، جبرئیل عن یمینی، و میکائیل عن یساری، و اسرافیل امامی، و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم خلفی و بین یدی، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین و سلم تسلیما کثیرا.
دعای آن حضرت برای دفع دشمنان
به نام خداوند بخشندهی مهربان، خدا برتر است، خدا برتر است، خدا برتر و والاتر و ارزشمندتر است از آنچه میترسم و میهراسم، و به خدا پناه میبرم – سه بار، حفاظت الهی استوار و ثنای او برتر است، و معبودی جز خدا نیست، یگانه بوده و شریکی ندارد، و درود خدا بر محمد و خاندانش باد. خدایا! مرا به چشمت که خواب ندارد حراست نما، و به عزتت که شکستناپذیر است حمایت کن، و به قدرتت مرا بیامرز که تو امید منی، پروردگارا! چه بسیار نعمتها که به من دادی و شکرم در مقابلش اندک بود، و چه بسیار بلاها که مرا بدان مبتلا ساختی و صبرم در آن اندک بود. ای آن که در مقابل نعمتش شکرم اندک بود ولی محرومم نساخت، و ای آن که هنگام بلا صبرم اندک بود ولی خوارم ننمود، و ای آن که در حال ارتکاب گناه مرا دید ولی رسوایم نکرد، ای نیکوکاری که همواره چنین بوده، ای نعمت دهندهای که نعمتش به شمارش درنمیآید، بر محمد و خاندانش درود فرست، خدایا! به وسیلهی تو شرشان را دفع کرده و به خودشان بازمیگردانم، و از شر آن به تو پناه میجویم. خدایا! به دنیایم بر دینم، و به تقوایم بر آخرتم یاریام گردان، و در آنچه از آن غایبم مرا حفظ فرما، و در آنچه حاضرم مرا به خود وامگذار، ای آن که گناهان به او ضرر نرسانده و بخشش از او نمیکاهد، آنچه به تو ضرر نمیرساند را بر من ببخشای و آنچه از تو نمیکاهد را به من عطا فرما همانا تو بخشندهای، از تو گشایش نزدیک، و راه خروجی وسیع، و روزی گسترده، و صبری زیبا، و سلامتی از تمام بلاها را خواهانم، به تحقیق تو بر هر کاری قادری. خدایا! از تو آمرزش و سلامتی، و امنیت و صحت، و صبر و استمرار تندرستی و شکر بر تندرستی را خواستارم، و از تو میخواهم که بر محمد و خاندانش درود فرستی و عافیتت را در دین و جان و خاندان و مال و برادرانم، از زنان و مردان مومن، و تمامی نعمتهایت در نزد من بپوشانی، و پروردگارا! همه آنها را به تو میسپارم، و از تو میخواهم که مرا در حمایت خود و حراستت، و حفاظت و پناه خود درآوری، حراستت گرامی و سپاست برتر و معبودی جز تو نیست. خدایا! قلبم را برای محبت و یادت فارغ گردان، و آن را در طول زندگیام به خوفت زنده بدار، و توشهام را از دنیا تقوایت قرار ده، و نیرویی به من عطا کن که تمامی طاعتهایت را انجام دهم و تمامی موجبات خشنودیات را تحقق بخشم، و فرارم را به سوی خودت و رغبتم را به سوی آنچه نزد توست قرار ده، و وحشت از شرار خلقت و انس به اولیائت و مطیعان درگاهت را به قلبم بپوشان، و برای بدکار و کافر بر من منتی قرار نداده، و دست قدرتی را برای او نزد من باقی مگذار، و مرا حاجتمند او قرار مده. خدایا! جایگاهم را دیده، و کلامم را شنیده،و به سر و آشکارم آگاهی، و چیزی از امورم بر تو مخفی نیست، ای آن که وصف توصیف گران او را توصیف نکرده، و امید امیدواران از او تجاوز نمیکند.ای آن که پاداش نیکوکاران نزدش ضایع نمیگردد، ای آن که یاریاش همواره ستمدیدگان و دور از ستمگران، به آنچه از طرف فلانی به من رسیده از چیزهایی که منع نموده و نهی فرمودهای آگاهی، این کارهای او به خاطر تکبر از نعمتهایی که به او دادهای و مغرر شدن به پوشش تو بر او بود. خدایا! به عزتت او را در مقابل ستمش به من گرفتار کن، و به قدرتت بر او تیزیاش را از من بشکن، و او را به خود مشغول ساز، و در آنچه قصد دارد ناتوانش نما، خدایا! به او اجازه ستم نمودن بر من را نده، و یاریم را علیه او نیکو گردان، و از همانند کارهای او مرا پناه ده، و مرا به حالت او در نیاور، ای مهربانترین مهربانان. خدایا! به تو پناه برده و بر تو توکل نموده، و کارم را به تو واگذار میکنم، و بر تو تکیه نموده و ناتوانیام را به نیرویت وابسته میسازم، در حالی که از قدرتمندان بر من و ستمگران بر خود به تو پناه میآورم، من در حمایت تو هستم، پس بر کسی که در حمایت توست ظلمی واقع نمیشود، پروردگارا! به نیرویت زورمند بر من را مغلوب گردان، و به عزتت آن که مرا خوار میکند خوارش نما، و به دادگریات آن که بر من ستم میورزد را قبضه کن، و به عدالتت از کسی که به من ظلم روا میدارد تلافی نما. پروردگارا! به پناهت پناهم ده، و به پناه تو پناهندهات حفاظت میشود، و مرا در حمایت خود وارد ساز، که حمایتت استوار و ثنایت برتر و معبودی جز تو نیست، و پوششت را بر من بگستران، هر که را در پوشش خود قرار دهی او ایمنی یافته و خوف و واهمهای بر او نیست، پروردگارا! در آنها مرا به حمایتت متصل فرما، هر که را حمایت کنی ایمن و محفوظ خواهد ماند. نیرو و توان و چارهای جز به خدا نیست، آن که همسری نگرفته و فرزندی ندارد، و در قدرتش شریکی نداشته و از ذلت برای او سرپرستی نیست و بسیار او را تکبیر گو، هر که در جانش برای خود چارهای داشته باشد، یا قدرتی که با آن عمل نماید، یا توانی در کارش برای او به جز از ناحیهی خدا باشد، نیرو و توان و تمام چارهجوییام به خدای یگانه یکتا و بینیاز است، آن که نزاده و نمیزاید و همتایی ندارد. هر صاحب ملک و قدرتی مملوک خداست و هر نیرومندی در برابر نیروی خدا ضعیف است و خدا بر هر صاحب شوکتی پیروز است و هر چیز در قبضهی قدرت اوست، هر عزیزی در مقابل قدرت خدا ذلیل، و هر بزرگی در برابر عظمت الهی کوچک است، و هر ستمگری در برابر قدرت خدا خاضع میباشد. و یاری جسته و توان گرفتم علیه هر دشمنم به دوستی خدا، و شر هر شروری را با یاری خدا به خودش بازگرداندم، و به اذن خدا بین خود و بین هر قدرتمند با هیبت، و ستمگر با نخوت، و زورمند با قدرت، و سرپرست با شوکت، و آماده با ابهت، و کینهتوز با کینه، و دشمن با فریب، و دفع کننده با حیله، و حسود با نیرو، و مکار با کید، و هر که با سخنی اغواگر، یا سخنچینی خانه برانداز، یا حیلهی موذیانه، یا مشکل پست، یا هر طغیانگر با نخوت، یا خودنمای با خیالاتی، به هر جهت و در هر راه سدی ایجاد کردم. آنگاه برای خود و مالم در مقابل آنان حجابی قرار دادم، به سبب آنچه در کتابت نازل فرمودی، و در وحیت ثابت گردانیدی، که سورهای به مانند آن نمیتوان آورد، و آن حاکم عادلی است، و کتابی است که باطل در پیشاپیش و از پشت سر آن نمیآید، و از جانب حکیم ستودهای نازل شده است. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست، و ستایش و سپاسم را برای خودت قرار ده، در تندرستی و بلا، و شدت و آسایش، همواره و جاودانه که زوال نپذیرد، بر زندهای که نمیمیرد توکل میکنم. خدایا! به تو پناه برده و به تو پناهنده میشوم، و به وسیلهی تو حمله نموده و تنها تو را میپرستم، و تنها از تو یاری میجویم، و بر تو توکل کرده و با تو دشمنانم را دفع میکنم، و از تو علیه آنان یاری میطلبم، و از تو علیه آنان کفایت میجویم، مرا به هر صورت که میخواهی، و هرگونه که میخواهی، و از آنچه میخواهی به یاری و توان خودت یاری گردان، تو بر هر کار قادری، خدا آنان را کفایت کرده و او شنوا و داناست. گفت بازوان تو را به کمک برادرت محکم کرده و برای شما قدرتی قرار میدهیم، و همراه آیات ما به شما دست نخواهند یافت و شما و پیروانتان پیروزید، نترسید همانا من با شمایم شنیده و میبینم، گفت دور شوید و با من سخن نگویید، شر آن که مرا به کار زشت میخواند را به گوش و چشم خدا، و نیرویش را به نیرو و توان الهی و قدرت آشکار او گرفتم، پس اگر خدا بخواهد بر ما قدرت و تسلطی ندارند، و از پیشاپیش و از پشت سرشان مانعی قرار دادیم که آنان را فرا گیرد و نمیبینند. خدایا! قدرتت برتر از هر قدرت،و نیرویت از هر نیرویت استوارتر، و سلطنتت برتر از هر سلطنت است، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و آنگاه که جز تو پناهی نمیجویم و پناهگاهی ندارم پناهم باش، زیرا میدانم که عدالتت از ستم ستمگران گستردهتر، و انصافت در ورای ظلم ظالمین است، بر محمد و تمامی خاندان او درود فرست و مرا از آنان پناه ده، ای مهربانترین مهربانان. خود و دین و خاندان و مال و فرزندان و هر که عنایتم شامل حالش میشود و تمام نعمتهایت نزد خود را پناه میدهم به نام خدایی که گردنها در برابرش خاضع است، و به نام خدایی که سینهها از او هراسانند و جانها از او میترسند، و به نام خدایی که رنج داوود را برطرف کرد، و به نام خدایی که به آتش گفت بر ابراهیم سرد و سلامت باش، و قصد داشتند به او مکر زنند و ما آنان را زیانکار ساختیم، و به قدرت خدا که شمارش ندارد، و به نیروی الهی بر تمامی موجوداتش، از شر فلان و از شر آنچه خدای بخشنده خلق کرده، و از شر مکر و کید و نیرو و توان و حیلههایشان، به درستی که تو بر هر کار قادری. خدایا! از تو یاری جسته و از تو فریادرسی میطلبم، و بر تو توکل میکنم و تو پروردگار عرش بزرگی، خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا از هر مصیبتی که در این روز و این شب، و در تمامی شبها و روزها از آسمان بر زمین فرود میآید رها ساز، به درستی که تو بر هر کار قادری، و مرا از هر نیکی که در این روز و این شب، و در تمامی شبها و روزها از آسمان بر زمین فرود میآید بهرهمند ساز، به درستی که تو بر هر کار قادری. خدایا! به تو آغاز کرده، و به تو یاری میجویم، و به واسطهی محمد – که درود خدا بر او و خاندانش باد- به سوی تو توجه میکنم، و به کتابت توسل میجویم، که به لطف پنهانیات بر من لطف نمایی، به درستی که تو بر هر کار قادری، جبرئیل از سمت راستم، و میکائیل از سمت چپم، و اسرافیل از سمت جلو، و نیرو و توانی جز به خدای برتر و والاتر نیست، از پشت سر و از پیشاپیشم، معبودی جز تو نیست پاک و منزهی و من از ستمکارانم، و درود و سلام بسیار خدا بر محمد و خاندان پاک او باد.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *