احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا بعد از نماز جعفر طیار

اشاره
عن الحسن بن القاسم العباسی قال: دخلت علی ابیالحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام ببغداد و هو یصلی صلاه جعفر عند ارتفاع النهار یوم الجمعه، فلم اصل خلفه حتی فرغ، ثم رفع یدیه الی السماء ثم قال: یا من لا تخفی علیه اللغات، و لا تتشابه علیه الاصوات، و یا من هو کل یوم فی شان، یا من لا یشغله شان عن شان، یامدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا محیی العظام و هی رمیم، یا بطاش یا ذا البطش الشدید، یا فعالا لما یرید، یا رازق من یشاء بغیر حساب. یا رازق الجنین و الطفل الصغیر، و راحم الشیخ الکبیر و جابر العظم الکسیر، یا مدرک الهاربین و یا غایه الطالبین، یا من یعلم ما فی الضمیر و ما تکن الصدور، یا رب الارباب و سید السادات و اله الالهه و جبار الجبابره و ملک الدنیا و الاخره، یا مجری الماء فی النبات یا مکون طعم الثمار، اسالک باسمک الذی لا یقوم له شیء و لا تقوم له ارض و لا سماء، و اسالک باسمک الذی اشتققته من عظمتک و اسالک بعظمتک التی اشتققتها من کبریائک، و اسالک بکبریائک التی اشتققتها من کینونیتک، و اسالک بکینونیتک التی اشتققتها من جودک، و اسالک بجودک الذی اشتققته من عزک، و اسالک بعزک الذی اشتققته من کرمک، و اسالک بکرمک الذی اشتققته من رحمتک، و اسالک برحمتک التی اشتققتها من رافتک، و اسالک برافتک التی اشتققتها من حلمک، و اسالک بحلمک الذی شققته من لطفک، و اسالک بلطفک الذی اشتققته من قدرتک. و اسالک باسمائک کلها، و اسالک باسمک المهیمن العزیز القدیر علی ما تشاء من امرک، یا من سمک السماء بغیر عمد، و اقام الارض بغیر سند، و خلق الخلق من غیر حاجه به الیهم، الا افاضه لاحسانه و نعمه، و ابانه لحکمته و اظهارا لقدرته. اشهد یا سیدی انک لم تانس بابتداعهم لاجل وحشه بتفردک، و لم تستعن بغیرک علی شیء من امرک، اسالک بغناک عن خلقک و بحاجتهم الیک، و فقرهم و فاقتهم الیک، ان تصلی علی خیرتک من خلقک محمد و اهل بیته الطیبین الائمه الراشدین، و ان تجعل لعبدک الذلیل بین یدیک من امره فرجا و مخرجا، یا سیدی صل علی محمد و اله و ارزقنی الخوف منک و الخشیه ایام حیاتی. سیدی ارحم عبدک الاسیر بین یدیک، سیدی ارحم عبدک المرتهن بعمله، یا سیدی انقذ عبدک الغریق فی بحر الخطایا، یا سیدی ارحم عبدک المقر بذنبه و جراته علیک، یا سیدی الویل قد حل بی ان لم ترحمنی. یا سیدی هذا مقام المستجیر بعفوک من عقوبتک، هذا مقام المسکین المستکین، هذا مقام الفقیر البائس الحقیر المحتاج الی ملک کریم، یا ویلتی ما اغفلنی عما یرادبی. یا سیدی هذا مقام المذنب المستجیر بعفوک من عقوبتک، هذا مقام من انقطعت حیلته و خاب رجاوه الا منک، هذا مقام العانی الاسیر، هذا مقام الطرید الشرید، یا سیدی اقلنی عثرتی یا مقیل العثرات، یا سیدی اعطنی سولی، یا سیدی ارحم بدنی الضعیف و جلدی الرقیق الذی لا قوه له علی حر النار. یا سیدی ارحمنی فانی عبدک ابن عبدک ابن امتک، بین یدیک و فی قبضتک لا طاقه لی بالخروج من سلطانک، سیدی و کیف لی بالنجاه و لا تصاب الا لدیک، و کیف لی بالرحمه و لا تصاب الا من عندک. یا اله الانبیاء و ولی الاتقیاء و بدیع مزید الکرامه، الیک قصدت، و بک انزلت حاجتی، و الیک شکوت اسرافی علی نفسی، و بک استغثت فاغثنی، و انقذنی برحمتک مما اجترات علیک. یا سیدی یا ویلتی این اهرب ممن الخلائق کلهم فی قبضته و النواصی کلها بیده، یا سیدی منک هربت الیک و وقفت بین یدیک، متضرعا الیک راجیا لما لدیک، یا الهی و سیدی حاجتی حاجتی التی ان اعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی، و ان منعتنیها لم ینفعنی ما اعطیتنی، اسالک فکاک رقبتی من النار، سیدی قد علمت و ایقنت انک اله الخلق و الملک الحق، الذی لا سمی له و لا شریک له. یا سیدی انا عبدک مقر لک بوحدانیتک و بوجود ربوبیتک، انت الله الذی خلقت خلقک بلا مثال و لا تعب و لا نصب، انت المعبود و باطل کل معبود غیرک، اسالک باسمک الذی تحشر به الموتی الی المحشر، یا من لا یقدر علی ذلک احد غیره، اسالک باسمک الذی تحیی به العظام و هی رمیم، ان تغفرلی و ترحمنی و تعافینی و تعطینی، و تکفینی ما اهمنی، اشهد انه لا یقدر علی ذلک احد غیرک. ایا من اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ایا من احاط بکل شیء علما و احصی کل شیء عددا، اسالک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و نبیک، و خاصتک و خالصتک، و صفیک و خیرتک من خلقک، و امینک علی وحیک و موضع سرک، و رسولک الذی ارسلته الی عبادک، و جعلته رحمه للعالمین، و نورا استضاء به المومنون، فبشر بالجزیل من ثوابک و انذر بالالیم من عقابک. اللهم فصل علیه بکل فضیله من فضائله، و بکل منقبه من مناقبه، و به کل حال من حالاته، و بکل موقف من مواقفه، صلاه تکرم بها وجهه، و تعطیه بها الدرجه و الوسیله و الرفعه و الفضیله. اللهم شرف فی القیامه مقامه، و عظم بنیانه، و اعل درجته، و تقبل شفاعته فی امته، و اعطه سوله، و ارفعه فی الفضیله الی غایتها. اللهم صل علی اهل بیته، ائمه الهدی، و مصابیح الدجی، امنائک فی خلقک، و اصفیائک من عبادک، و حججک فی ارضک، و منارک فی بلادک، الصابرین علی بلائک، الطالبین رضاک، الموفین بوعدک، غیر شاکین فیک و لا جاحدین عبادتک، و اولیاءک و سلائل اولیائک، و خزان علمک الذین جعلتهم مفاتیح الهدی و نور [۵۱] الدجی، علیهم صلواتک و رحمتک و رضوانک. اللهم صل علی محمد و ال محمد و علی منارک فی عبادک، الداعی الیک باذنک، القائم بامرک، المودی عن رسولک علیه و اله السلام. اللهم اذا اظهرته فانجز له ما وعدته، و سق الیه اصحابه، و انصره و قو ناصریه، و بلغه افضل امله، و اعطه سوله، و جدد به عز محمد و اهل بیته بعد الذل الذی قد نزل بهم بعد نبیک، فصاروا مقتولین مطرودین مشردین، خائفین غیر امنین، لقوا فی جنبک ابتغاء مرضاتک و طاعتک الاذی و التکذیب، فصبروا علی ما اصابهم فیک راضین بذلک، مسلمین لک فی جمیع ما ورد علیهم و ما یرد الیهم. اللهم عجل فرج قائمهم بامرک، و انصره و انصر به دینک، الذی غیر و بدل، و جدد به ما امتحی منه و بدل بعد نبیک صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی جمیع المرسلین و النبیین، الذین بلغوا عنک الهدی و اعتقدوا لک المواثیق بالطاعه، اللهم صل علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و السلام علیهم و رحمه الله و برکاته. اللهم صل علی ملائکتک المقربین، و اولی العزم من انبیائک المرسلین و عبادک الصالحین اجمعین یا ارحم الراحمین، و اعطنی سولی فی دنیای و اخرتی یا ارحم الراحمین. اللهم کلما [۵۲] دعوتک لنفسی لعاجل الدنیا و اجل الاخره، فاعطه جمیع اهلی و اخوانی فیک، و جمیع شیعه ال محمد المستضعفین فی ارضک بین عبادک الخائفین منک، الذین صبروا علی الاذی و التکذیب فیک و فی رسولک و اهل بیته علیهمالسلام افضل ما یاملون، و اکفهم ما اهمهم یا ارحم الراحمین، اللهم اجزهم عنا جنات النعیم، و اجمع بیننا و بینهم برحمتک یا ارحم الراحمین. دعای آخر زیاده فی آخر هذا الدعاء: اللهم انی اسالک توفیق اهل الهدی، و اعمال اهل التقوی، و مناصحه اهل التوبه، و عزم اهل الصبر، و حذر اهل الخشیه، و طلب اهل الرغبه، و عرفان اهل العلم، و فقه اهل الورع، حتی اخافک اللهم مخافه تحجزنی عن معاصیک، و حتی اعمل بطاعتک عملا استحق به کریم کرامتک، و حتی اناصحک فی التوبه خوفا لک، و حتی اخلص لک فی النصیحه حبا لک، و حتی اتوکل علیک فی الامور کلها بحسن ظنی بک، سبحان خالق النور، سبحان الله و بحمده. اللهم صل علی محمد و اله و تفضل علی فی اموری کلها بما لا یملکه غیرک، و لا یقف علیه سواک، و اسمع ندائی، و اجب دعائی، و اجعله من شانک، فانه علیک یسیر و هو عندی عظیم، یا ارحم الراحمین.
دعای آن حضرت بعد از نماز جعفر طیار
حسن بن قاسم عباسی نقل کرده و گوید: بر امام کاظم – که بر او درود باد- در روز جمعه هنگام بالا آمدن روز در شهر بغداد وارد شدم؛ امام مشغول نماز جعفر طیار بود پس پشت آن حضرت نماز نگزاردم تا از نماز فارغ شد؛ آنگاه دستهایش را بلند کرده و این دعا را خواند: ای آن که لغات بر او مشتبه نگردیده و صداها بر او اشتباه نمیشود! و ای آن که هر روز در کاری است! ای آن که کاری او را از کاری دیگر باز نمیدارد! ای تدبیر کنندهی کارها! ای برانگیزانندهی آنچه در قبرهاست! ای زنده کنندهی استخوانهای پوسیده! ای قدرتمند! ای دارای نیروی بسیار! ای بسیار انجام دهندهی هر چه بخواهد! ای روزی دهندهی هر که بخواهد بدون حساب! ای روزی دهندهی جنین و کودک کوچک! ای رحم کننده به پیرمرد! ای جبران کنندهی استخوان شکسته شده! ای یابندهی گریزندگان! ای نهایت خواستاران! ای آنکه به اسرار و آنچه سینهها پنهان میدارند آگاه است! ای پروردگار پرورش دهندگان و ای آقای آقایان و ای معبود معبودها و نیرومندترین قدرتمند و پادشاه دنیا و آخرت! ای جاری کنندهی آب در گیاه! ای ایجاد کنندهی مزهی میوهها! از تو میخواهم به نامت که از عظمتت مشتق ساختهای و از تو هم میخواهم به عظمتت که از بزرگواریات برگرفتهای؛ از تو میخواهم به بزرگواریات که از قدرتت سرچشمه گرفته؛ از تو میخواهم به قدرتت که از بخششت برگرفتهای؛ از تو میخواهم به بخششت که از عزتت مشتق ساختهای؛ از تو میخواهم به عزتت که از کرمت سرچشمه گرفته؛ از تو میخواهم به کرمت که از رحمتت نشات گرفته؛ از تو میخواهم به رحمتت که از مهربانیات به وجود آوردهای؛ از تو میخواهم به مهربانیات که از بردباریات ایجاد کردهای از تو میخواهم به بردباریات که از لطفت به وجود آوردهای و از تو میخواهم به لطفت که از قدرتت سرچشمه گرفته است. و از تو میخواهم به تمامی نامهایت؛ از تو میخواهم به نام غالب استوارت که بر هر چه بخواهی قادری؛ ای آن که آسمان را بدون پایه برافراشت! و زمین را بدون اساس و پایهای استوار کرد و مخلوقات را بدون آن که به آنان نیازی داشته باشد، خلق کرد مگر به جهت احسان و نعمتهایش و اظهار حکمت و آشکار نمودن قدرتش. ای آقایم! گواهی میدهم که تو به خاطر وحشت از تنهایی آنها را خلق نکرده و به ایشان مانوس نگردیدهای و به غیر خودت در کاری یاری نگرفتهای؛ از تو میخواهم به بینیازیات از خلقت و به حاجت آنان به سوی تو و به فقر و نیازشان به سویت، که بر محمد برگزیدهی مخلوقاتت و خاندان پاک و امامان راهنما درود فرستی و اینکه برای این بنده که ذلیلانه در پیشگاه تو قرار گرفته، فرج و گشایشی قرار دهی؛ ای آقایم بر محمد و خاندانش درود فرست و ترس و خشیت از خودت را در طول زندگیم به من ارزانی دار. آقایم! به بندهی اسیرت که در پیشگاه تو است، رحم نما! ای آقایم به بندهات که در گرو عملش میباشد، رحم نما! ای آقایم بندهات را که در دریای گناهان غرق گردیده، نجات ده! ای آقایم به بندهات که به گناهش اقرار داشته و بر تو جرات نموده، ترحم نما ای آقایم! وای بر من اگر مرا مشمول رحمتت قرار ندهی. ای آقایم! این جایگاه کسی است که از عقوبتت به عفوت پناه برده. این جایگاه فقیر و بیچاره است. این جایگاه فقیر و تهیدست حقیری است که به پاداش بزرگوار و مهربان نیازمند است. وای بر من چقدر از آنچه نسبت به من انتظار میرود غافلم. ای آقایم! این جایگاه گناهکاری است که از عقوبتت به عفوت پناه برده. این جایگاه کسی است که چارهاش منقطع گردیده و امیدش جز از تو به ناامیدی گراییده. این جایگاه عریان اسیر است. این جایگاه رانده شده و طرد شده است. ای آقایم! ای نادیده گیرندهی لغزشها! لغزشهایم را نادیده گیر! ای آقایم خواستهام را عطا نما! ای آقایم! به بدن ضعیفم و پوست نازکم که قدرت تحمل حرارت آتش را ندارد، رحم نما. ای آقایم! مرا مشمول رحمتت قرار ده؛ چرا که من بندهی تو و پسر بنده و کنیز تو هستم؛ در پیشگاه تو بوده و تحت اختیار توام؛ قدرت خروج از سلطنت را ندارم. ای آقایم و چگونه قدرت نجات یافتن را داشته باشم در حالی که جز از جهت تو بدان نمیرسم، و چگونه مشمول رحمت قرار گیرم در حالی که جز به واسطهی تو بدان دست نمییابم. ای معبود انبیاء و سرپرست پرهیزکاران و آفریدگاری که کرامت را ایجاد کرد! به سوی تو قصد کرده و حاجتم را به تو اظهار داشتم و اسراف بر نفسم را به تو شکایت نمودم و به تو فریادرسی میکنم؛ پس به فریادم رس و به رحمتت مرا از آنچه بر تو جرات نمودم نجات ده. ای آقایم! وای بر من از کسی که تمامی جهانیان در تحت قدرت اویند و جانها در اختیار اوست، به کجا فرار کنم؟ ای آقایم! از تو به سوی تو فرار میکنم و در پیشگاهت ایستادهام؛ زاری کننده به سوی توام؛ امیدوار به آنچه نزد توست میباشم ای آقا و مولایم! حاجتم حاجتم که اگر آن را به من بدهی، آنچه را از من منع نمایی به من ضرر نمیرساند و اگر آن را از من منع کنی، آنچه به من بدهی به من سودی نمیبخشد؛ از تو رهایی از آتش دوزخ را خواستارم؛ ای آقایم دانستم و یقین کردم که تو خالق مخلوقاتی، مشابهی نداشته و شریکی نداری. ای آقایم! من بندهی توام؛ به یگانگی و پروردگاریات اقرار دارم؛ تو خدایی هستی که خلقت را بدون هیچ مثال و سختی و مشکلی آفریدی؛ تو معبودی و هر معبودی جز تو باطل است. از تو می خواهم به نامت که با آن مردگان را در صحرای محشر محشور میگردانی، ای آن که کسی جز تو بر آن قادر نیست؛ از تو میخواهم به نامت که استخوانهای پوسیده را زنده میکنی که مرا بیامرزی و مشمول رحمتت قرار دهی و مرا ببخشایی و به من عطا کنی و آنچه را برایم اهمیت دارد کفایت گردانی؛ گواهی میدهم که کسی جز تو بر آن قادر نیست. ای آنکه به گونهای است که اگر ارادهی انجام چیزی را داشته باشد، قصد انجامش آن را متحقق می سازد! ای آنکه علمش به هر چیز احاطه دارد و هر چیز را به شمارش درآورده! از تو میخواهم که بر محمد درود فرستی بنده و فرستاده و پیامبرت و انسان ویژهی تو و برگزیدهی مخلوقاتت و امین بر وحیت و جایگاه سرت و فرستادهات که به سوی بندگانت فرستادی و او را رحمتی برای جهانیان و نوری که مومنان از او پرتو گیرند قرار دادی؛ پس به ثواب بسیاری بشارت و از عقاب دردناکت ترسانید. خدایا! پس به هر فضیلتی از فضایلش و به هر منقبتی از مناقبش و به هر حالی از حالاتش و به هر جایگاهی از جایگاههایش بر او درود فرست؛ درودی که چهرهاش را گرامی داشته و به او درجه و وسیله و برتری و فضیلت بدهی. خدایا! در قیامت مقامش را برتر و بنیانش را والاتر و درجهاش را فزونتر قرار بده و شفاعتش را در میان امتش بپذیر و درخواستش را به او عطا کن و او را به نهایت فضیلت برسان. خدایا! بر خاندان او درود فرست پیشوایان هدایت و چراغهای هدایت و امینهایت در میان خلقت و برگزیدگان از بندگانت و حجتهایت در زمینت و پرتوهای نوران در شهرهایت، بردباران در امتحاناتت، خواستاران خشنودیات وفاکنندگان به وعدهات، بدون آنکه شک و تردیدی در تو داشته باشند و عبادتت را انکار ورزند، و بر اولیاءات و برگزیدگان اولیاءات و خزانهداران علمت؛ کسانی که آنان را کلیدهای هدایت و رستگاری و نور در تاریکیها قرار دادی؛ درودها و رحمت و خشنودیات بر آنان باد. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و نیز بر پرتو درخشانت در میان بندگانت؛ آنکه با اجازهات به سوی تو فرامیخواند؛ قیام کنندهی به امرت؛ آنکه از جانب پیامبرت – که بر تو و خاندانش دورد باد – احکام را تبلیغ مینماید. خدایا! هرگاه او را آشکار ساختی، وعدههایت را برایش تحقق بخش و اصحابش را به او برسان و او را یاری گردان و یاورانش را تقویت فرما و او را به برترین آرزویش برسان و حاجتش را برآور و به وسیلهی او عزت و سربلندی محمد و خاندانش را بعد از ذلتی که پس از پیامبرت به آنان رسید، تجدید گردان؛ که پس از آن کشته شده و طرد گردیده و رانده شدند؛ در حالی که ترسان بوده و هیچ امنیت خاطری نداشتند؛ آنان به جهت کسب رضایت و خشنودی و طاعتت، متحمل اذیت و تکذیب شدند و در آنچه در مورد تو به آنان رسید، صبر کرده و بدان راضی و خشنود بودند و در تمامی آنچه به نفع و بر ضرر آنان بود، تسلیم فرمان تو بودند. خدایا! در فرج قائم به امرت از میان ایشان تعجیل فرما و وی را یاری نما، و به واسطهی او دینت را که تغییر و تبدیل یافته، یاری گردان، و به واسطهی او آنچه از دینت که بعد از پیامبرت محو و تبدیل گردیده تجدید گردان. خدایا! بر تمامی پیامبران و فرستادگان درود فرست؛ آنانی که هدایت را از جانب تو تبلیغ کردند و به میثاقهایت اعتقاد داشته و فرمانبردار آنها بودند، خدایا بر آنان و بر ارواح و اجسادشان درود فرست و سلام و رحمت و برکات الهی بر آنان باد! خدایا! بر فرشتگان مقرب و پیامبران صاحب شریعت، و تمامی بندگان صالحت درود فرست و حاجتم را در دنیا و آخرت عطا فرما؛ ای مهربانترین مهربانان. خدایا! آنچه از تو برای خود خواستم، در امور دنیای زودگذر یا آخرت، به تمامی خاندان و برادران ایمانی و تمامی شیعیان خاندان پیامبر، برترین آنچه آرزو دارند را عطا کن، آنان که در بین بندگانت در روی زمین مستضعف بودهاند، ترسان از او بوده، و بر آزار و اذیتها و تکذیب شدنشان در مورد تو و پیامبر و خاندانش – که بر آنان درود باد- صبر نمودهاند و امور مهمشان را کفایت نما، ای مهربانترین مهربانان! خدایا! از طرف ما بهشتهای پرنعمت را به ایشان پاداش ده، و بین ما و آنان را جمع گردان، به مهربانیات ای مهربانترین مهربانان. دعای دیگری که در آخر این دعا افزوده میشود: خدایا! از تو میخواهم توفیق هدایت یافتگان و اعمال پرهیزکاران و پند و اندرز توبهکنندگان و تصمیم بردباران و ترس ترسندگان و طلب رغبتکنندگان و شناخت دانایان و فقه ورعکنندگان، تا آنکه از تو بترسم، ترسی که مرا از نافرمانیات دور دارد و تا آن که به دستورات تو عمل نمایم، عملی که بدان کرامت بزرگوارانهات را مستحق گردم و تا آن که براساس ترس از تو، توبه صادقانه نمایم و تا آن که براساس محبتت، خالصانه توبه کنم و تا آن که براساس گمان نیتم به تو، در تمامی امور بر تو توکل نمایم، پاک و منزه است آفریدگار نور، پاک و منزه است و او را میستایم. خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست و در تمامی امورم بر من تفضل فرما، به آنچه کسی قادر بر آن نیست و کسی از آن آگاه نمیباشد و سخنم را بشنو و دعایم را اجابت کن و آن را از فرمانت به حساب آور، چرا که آن، بر تو آسان و نزد من بسیار بزرگ است، ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *