احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا در روز مبعث

اشاره
یا من امر بالعفو و التجاوز، و ضمن علی نفسه العفو و التجاوز، یا من عفی و تجاوز یا کریم. اللهم و قد اکدی الطلب، و اعیت الحیله و المذهب، و درست الامال، و انقطع الرجاء الا منک وحدک لا شریک لک. اللهم انی اجد سبل المطالب الیک مشرعه، و مناهل الرجاء لدیک مترعه، و ابواب الدعاء لمن دعاک مفتحه، و الاستعانه لمن استعان بک مباحه، و اعلم انک لداعیک بموضع اجابه، و للصارخ الیک بمرصد اغاثه، و ان فی اللهف الی جودک و الضمان بعدتک عوضا عن منع الباخلین، و مندوحه عما فی ایدی المستاثرین، و انک لا تحتجب [۱۳۰] عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. و قد علمت او ان افضل زاد الراحل الیک عزم اراده، و قد ناجاک بعزم الاراده قلبی، و اسالک بکل دعوه دعاک بها راج بلغته امله، او صارخ الیک اغثت صرخته، او ملهوف مکروب فرجت عن قلبه [۱۳۱] او مذنب خاطیء غفرت له، او معافی اتممت نعمتک علیه، او فقیر اذهبت غناک الیه، و لتلک الدعوه علیک حق و عندک منزله، الا صلیت علی محمد و ال محمد و قضیت حوائج الدنیا و الاخره. و هذا رجب المکرم الذی اکرمتنا به اول اشهر الحرم، اکرمتنا به من بین الامم یا ذا الجود و الکرم، فنسالک به و باسمک الاعظم الاعظم، الاجل الاکرم الذی خلقته فاستقر فی ظلک فلا یخرج منک الی غیرک، ان تصلی علی محمد و اهل بیته الطاهرین، و تجعلنا من العاملین فیه بطاعتک، و الاملین فیه لاجابتک [۱۳۲] . اللهم و اهدنا الی سواء السبیل، و اجعل مقیلنا عندک خیر مقیل، فی ظل ظلیل، فانک حسبنا و نعم الوکیل، و السلام علی عباده المصطفین و صلواته علیهم اجمعین. اللهم و بارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلته، و بکرامتک جللته، و بالمنزل العظیم منک انزلته، و صل علی من فیه الی عبادک ارسلته، و بالمحل الکریم و احللته. اللهم صل علیه صلاه دائمه، تکون لک شکرا و لنا ذخرا، و اجعل لنا من امرنا یسرا، و اختم لنا بالسعاده الی منتهی اجالنا و قد قبلت الیسیر من اعمالنا، و بلغنا برحمتک افضل امالنا، انک علی کل شیء قدیر.
دعای آن حضرت در روز مبعث
ای آن که به عفو و بخشش امر کرد و عفو و بخشش را بر خود لازم دانست، ای آن که عفو و بخشش میکند ای بزرگوار. خدایا! درخواست اندک گردید و چاره و حیله به ناتوانی و آرزوها به فرسودگی گرایید، و امیدها جز از تو منقطع گردید، یگانهای و شریکی نداری. خدایا! راههای درخواست به سوی تو گشوده شده، و سرچشمههای امید نزد تو پرآب است، و درهای دعا برای خوانندهات گشوده، و یاری برای آن که از تو یاری بخواهد در اختیار است، و میدانم تو برای خوانندهات در جایگاه اجابت و برای فریادخواه از تو در جایگاه فریادرسی هستی، و در پناه بخششت و اعتماد به وعدهات، راهی است در مقابل منع بخل ورزان و طریقی است از آنچه بخشش کنندگان در اختیار دارند، و تو از مخلوقاتت پوشیده نیستی جز آن که اعمال، تو را از آنان پوشیده دارد. و دانستم که بهترین توشهی امیدوار به تو تصمیم قوی است که به تحقیق با تصمیم قوی قلبم با تو سخن میگوید، و از تو میخواهم به هر دعایی که شخص امیدواری که او را به امیدش رساندی، تو را خواند، یا مضطری که مشکلش را رفع کردی، یا بیچارهای که سختی کارش را برطرف ساختی، یا گناهکار خطاکاری که او را آمرزیدی، یا تندرستی که نعمتت را بر آن کامل نمودی، یا فقیری که بینیازی را به او اهدا کردی، و برای آن دعا برای تو حقی است و نزد تو جایگاهی است، جز آن که بر محمد و خاندانش درود فرستی و حاجتهای دنیا و آخرتم را ادا کنی. و این ماه رجبی است که ما را به آن گرامی داشتی و اولین ماه حرام است، و در بین امتها ما را به آن گرامی داشتی، ای صاحب بخشش و بزرگواری، پس تو را به آن خواسته و به نام بزرگ بزرگت، و برتر و بزرگوارت، که آن را خلق کردی و در سایهی تو قرار گرفت و به سوی کسی جز تو نمیرود، که بر محمد و خاندان پاکش درود فرستی و ما را از عاملین به طاعتت و آرزومند شفاعتت قرار دهی. خدایا! و ما را به راه مستقیم هدایت، و جایگاهمان را نزد خود در بهترین جایگاه در سایهی فراگیرت قرار ده، چرا که تو ما را کافی بوده و بهترین وکیلی، و سلام بر بندگان برگزیدهی او و درود خداوند بر تمامی آنان باد. خدایا! امروز را بر ما مبارک گردان، روزی که آن را بر ما برتری داده و به کرامتت پوشانده، و در جایگاه برتر نازل کردهای، درود فرست بر آن که او را در این روز به سوی بندگانت فرستادی، و به محل بزرگواری آن را پوشاندهای. خدایا! بر او درود فرست درودی جاودانه، که برای تو سپاس و برای ما ذخیره باشد، و در کارمان آسانی مقدر کن، و تا نهایت عمرمان کارمان را به سعادت خاتمه ببخش، در حالی که اعمال اندکمان را بخشیده و به رحمتت ما را به آرزوهای بزرگمان برسان، به درستی که تو بر هر کار قادری.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *