احادیث و سخنان

صحیفه امام کاظم – دعا هنگام وارد شدن به ماه مبارک رمضان

اشاره
اللهم انی اسالک باسمک الذی دان له کل شیء، و برحمتک التی وسعت کل شیء، و بعزتک التی قهرت بها کل شیء، و بعظمتک التی تواضع لها کل شیء، و بقوتک التی خضع لها کل شیء، و بجبروتک التی غلبت کل شیء، و بعلمک الذی احاط بکل شیء، یا نور یا قدوس یا اول قبل کل شیء، و یا باقی بعد کل شیء. یا الله یا رحمان صل علی محمد و ال محمد، و اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم، و اغفرلی الذنوب التی تنزل النقم، و اغفرلی الذنوب التی تقطع الرجاء، و اغفرلی الذنوب التی تدیل الاعداء، و اغفرلی الذنوب التی ترد الدعاء، و اغفرلی الذنوب التی یستحق بها نزول البلاء، و اغفرلی الذنوب التی تحبس غیث السماء، و اغفرلی الذنوب التی تکشف الغطاء. و اغفرلی الذنوب التی تعجل الفناء، و اغفرلی الذنوب التی تورث الندم، و اغفرلی الذنوب التی تهتک العصم، و البسنی درعک الحصینه التی لا ترام، و عافنی من شر ما اخاف باللیل و النهار فی مستقبل سنتی هذه. اللهم رب السماوات السبع و الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، و رب السبع المثانی و القرآن العظیم، و رب اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و رب محمد صلی الله علیه و آله اهل بیته سید المرسلین و خاتم النبیین. اسالک بک و بما سمیت یا عظیم انت الذی تمن بالعظیم، و تدفع کل محذور، و تعطی کل جزیل، و تضاعف من الحسنات بالقلیل و الکثیر، و تفعل ما تشاء یا قدیر. یا الله یا رحمان یا رحیم صل علی محمد و اهل بیته، و البسنی فی مستقبل هذه السنه سترک، و نضر وجهی بنورک، و احبنی بمحبتک، و بلغنی رضوانک و شریف کرامتک و جزیل عطائک، من خیر ما عندک، و من خیر ما انت معط احدا من خلقک، و البسنی مع ذلک عافیتک. یا موضع کل شکوی، و یا شاهد کل نجوی، و یا عالم کل خفیه، و یا دافع [کل] ما تشاء من بلیه، یا کریم العفو، یا حسن التجاوز، توفنی علی مله ابراهیم و فطرته، و علی دین محمد و سنته، و علی خیر وفاه فتوفنی، موالیا لاولیائک، معادیا لاعدائک. اللهم جنبنی فی هذه السنه کل عمل او قول او فعل یباعدنی منک، و اجلبنی الی کل عمل او قول او فعل یقربنی منک فی هذه السنه، یا ارحم الراحمین، و امنعنی من کل عمل او فعل او قول یکون منی اخاف ضرر عاقبته، و اخاف مقتک ایای علیه، حذار ان تصرف وجهک الکریم عنی، فاستوجب به نقصا من حظ لی عندک، یا رووف یا رحیم. اللهم اجعلنی فی مستقبل هذه السنه، فی حفظک و جوارک و کنفک، و جللنی ستر عافیتک، وهب لی کرامتک، عز جارک، و جل ثناو وجهک، و لا اله غیرک. اللهم اجلعنی تابعا لصالح من مضی من اولیائک، و الحقنی بهم، و اجعلنی مسلما لمن قال بالصدق علیک منهم. و اعوذ بک [یا] الهی ان تحیط به خطیئتی و ظلمی و اسرافی علی نفسی، و اتباعی لهوای و اشتغالی بشهواتی، فیحول ذلک بینی و بین رحمتک و رضوانک، فاکون منسیا عندک، متعرضا لسخطک و نقمتک. اللهم وفقنی لکل عمل صالح ترضی به عنی، و قربنی الیک زلفی، اللهم کما کفیت نبیک محمدا صلی الله علیه و اله هول عدوه، و فرجت همه، و کشفت غمه، و صدقته وعدک، و انجزت له موعدک بعهدک، اللهم بذلک فاکفنی هول هذه السنه و افاتها و اسقامها و فتنها و شرورها و احزانها و ضیق المعاش فیها، و بلغنی برحمتک کمال العافیه، بتمام دوام [العافیه و]النعمه عندی الی منتهی اجلی. اسالک سوال من اساء و ظلم، و اعترف، و اسالک ان تغفر لی ما مضی من الذنوب، التی حصرتها حفظتک، و احصتها کرام ملائکتک علی، و ان تعصمنی الهی من الذنوب فیما بقی من عمری الی منتهی اجلی. یا الله یا رحمان صل علی محمد و [علی] اهل بیت محمد، و اتنی کلما سالتک و رغبت الیک فیه، فانک امرتنی بالدعاء، و تکفلت [لی] بالاجابه.
دعای آن حضرت هنگام وارد شدن به ماه مبارک رمضان
خدایا! از تو میخواهم به نامت که هر چیز بدان ایمان آورده، و به رحمتت که هر چیز را فراگرفته، و به عزتت که هر چیز را مقهور ساخته، و به عظمتت که هر چیز در برابر آن تواضع نموده، و به نیرویت که هر چیز در برابرش خاضع شده، و به جبروتت که به هر چیز غالب شده، و به علمت که به هر چیز احاطه پیدا کرده، ای نور ای پاک، ای آغاز قبل از هر چیز، و ای جاودانه بعد از هر چیز. ای خدا، ای مهربان، بر محمد و خاندانش درود فرست و بیامرز بر من گناهانی را که نعمتها را تغییر میدهند، و گناهانی که عذابها را فرومیفرستند، و گناهانی که امید را قطع میکنند، و گناهانی که دشمنان را غالب میگردانند، و گناهانی که دعا را رد میکنند، و گناهانی که بلا را نازل میکنند، و گناهانی که از ریزش باران آسمان ممانعت به عمل میآورند، و گناهانی که پوشش را زایل میکنند. و بیامرز بر من گناهانی که نابودی را تسریع کنند، و گناهانی که ندامت و پشیمانی به دنبال دارند، و گناهانی که پردهها را میدرند، و پوشش محکمت که مورد سوء قصد قرار نمیگیرد را بر من بپوشان، و مرا از شر آنچه در شب و روز ترسیده و در سال آینده اتفاق میافتد سلامتی ده. خدایا! ای پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار زمینهای هفتگانه، و آنچه در آنهاست و آنچه بین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ، و پروردگار سورهی حمد و قرآن بزرگ، و پروردگار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل، و پروردگار محمد خاتم پیامبران و سرور مرسلین. از تو میخواهم به تو و به آنچه خود را به آن نامیدی، ای بزرگ تو کسی هستی که به کارهای بزرگ منت مینهی، و هر محذوری را دفع کرده، و پاداش بزرگ میبخشی، و در مقابل کار اندک کارهای نیک را دو چندان میکنی، و آنچه بخواهی انجام میدهی، ای قادر. ای خدا ای مهربان! بر محمد و خاندانش درود فرست و در سال آینده پوششت را بر من بگستران، و چهرهام را به نورت پرتوافکن گردان، و به محبتت مرا زنده بدار، و مرا به خشنودی و بزرگواری و عطای بسیارت برسان، از خیر آنچه نزد توست و از خیر آنچه تو به یکی از مخلوقاتت دادهای، غیر از آنچه به کسی در دنیا و آخرت نمیدهی، و با این همه عافیت و تندرستیات را بر من بپوشان. ای جایگاه هر شکایت، و ای شاهد هر نجوا، و ای دانای هر امر پنهانی، و ای دافع هر بلا که بخواهی، ای بخشندهی بزرگوار، ای نیکو گذشتگر از گناه و لغزشها، مرا بر روش و مذهب ابراهیم و دین محمد – که درود خدا بر او و خاندانش باد- و سنت او بمیران، و با بهترین نحوهی مردن بمیران، در حالی که دوست دوستان و دشمن دشمنانت باشم. خدایا! و مرا از هر عمل و کردار و گفتاری که از تو دورم میکند منع نما، و به هر عمل یا کردار یا سخنی که مرا در این سال به تو نزدیک میگرداند متمایل ساز، ای مهربانترین مهربانان، و مرا از هر عمل یا سخنی که از من سر زده و از بد عاقبتی و غضبت بر خود هراسانم منع نما، تا این که چهرهی بزرگوارانهات را از من برنگردانی، و شایستهی کاهش بهره از جانب تو شوم، ای مهربان ای بخشنده. خداوندا! در سال آینده مرا در حفظ و حمایت و حراستت قرار ده، و تندرستیات را بر من بپوشان، و کرامتت را بر من ببخش، حمایتت ارزشمند، و ستایشت برتر، و معبودی جز تو نیست. خدایا! مرا پیرو اولیای صالحت قرار ده، و به آنان ملحق نما، و مرا تسلیم هر کدام از آنها که به راستی تابع تو بودند قرار ده. خدایا! و به تو پناه میبرم از این که خطاها و تجاوزگریها و گناهانم و پیروی هوای نفسم و اشتغال به شهوات نفسم بر من احاطه نماید، و بین من و رحمت و خشنودیات حایل گردد، و نزد تو فراموش شده و متعرض سخط و غضبت گردم. خدایا! مرا بر هر عمل نیکی که بدان از من خشنود میگردی و به خود نزدیک میگردانی موفق دار، خدایا هم چنان که ترس دشمن پیامبرت محمد – که درود تو بر او و بر خاندانش باد- را کفایت کردی، و اندوهش را برطرف ساختی، و مشکلش را زایل، و وعدهات را برای او تحقق بخشیدی و پیمانت را برای او انجام دادی، خدایا! پس به خاطر آن ترس این سال و آفات و بیماریها و فتنهها و شرور و اندوهها و تنگی زندگی در آن را کفایتم نما، و به رحمتت مرا به کمال تندرستی برسان، با کامل کردن عافیت نعمتت نزد من و استمرار آن تا نهایت زندگیام. از تو میخواهم خواست آن که گناه کرد و ستم نمود، و تضرع کرد و اعتراف نمود، این که گناهان گذشتهام که حافظان تو آنها را نوشته و فرشتگان بزرگوارت به شمارش درآوردهاند را بیامرزی، و خدایا! در باقیماندهی عمر مرا از انجام گناهان در امان داری. ای خدا ای مهربان! بر محمد و خاندان او درود فرست، و آنچه از تو خواسته و بدان رغبت دارم را به من عطا کن، چرا که تو مرا به دعا امر کردی و اجابت را تضمین نمودی، ای مهربانترین مهربانان.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *