اخلاق و فضائل

اخلاق اجتماعی امام کاظم

۱- سخاوت از بارزترین صفات پیشوای هفتم است، چندان که کیسههای بخشش آن حضرت ضربالمثل مردم مدینه شده بود. بخششهای امام به دشمنان نیز سرایت میکرد. ۲- گرهگشایی از کار دیگران از جمله فعالیتهای اجتماعی امام کاظم (ع) بود. به گونهای که هر گرفتاری که به در خانهی آن حضرت روی میآورد، حاجت برآمده باز میگشت. ۳- بردباری و گذشت از دیگر ویژگیهای برجسته اخلاق اجتماعی موسی بن جعفر (ع) میباشد که لقب «کاظم» بیانگر آن است. امام پاسخ بدیهای امام را به نیکی و بخشش میداد و این رویه را به بستگان و فرزندان خود توصیه میکرد. [ صفحه ۳۴] پرسش ۱- اظهار نظر یونانی نسبت به عبادت موسی بن جعفر (ع) را بیان کنید. ۲- رابطه و انس امام کاظم (ع) با قرآن را به اختصار ذکر کنید. ۳- پیشوای هفتم درباره دنیا و دلبستگی به آن چه توصیهای به یاران خود فرمود؟ ۴- یک نمونه از بخششهای امام کاظم (ع) به دشمنانشان را به اختصار ذکر کنید. ۵- موسی بن جعفر (ع) به فرزندان خود چه توصیهای کرد؟ [ صفحه ۳۵]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *