اخلاق و فضائل

ویژگیهای علمی امام کاظم علیه السلام

امام موسی علیه السلام داناترین اهل زمانش، به تمام انواع علوم عقلی و نقلی بود، علم آن بزرگوار همانند علم انبیاء و اوصیاء،
الهامی از طرف خدا بود – نه مانند دیگر مردم، اکتسابی – متکلمان شیعه برای اثبات این مطلب، سیلی از دلیل و برهان اقامه کردهاند
که شک و تردید برنمیدارد، امام جعفر صادق علیه السلام، بر علم فراوان فرزند خویش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
و «. از این پسرم، اگر آنچه در قرآن است بپرسی، با آگاهی تو را پاسخ خواهد داد » : گواهی داده و دربارهی او به عیسی فرمود
علم، حکمت، دانایی، سخاوت و آگاهی بدانچه مردم بدان نیازمندند، در امور دینی مورد اختلافشان، » : دربارهی آن حضرت فرمود
صفحه ۱۶۳ ] همین قدر در گستردگی علوم آن بزرگوار بس، که دانشمندان تمام فنون از علوم دینی و غیر دینی ] «… نزد اوست
بهقدری نقل کردهاند که کتابها پر است و تألیفات فراوانی فراهم کردهاند، تا آن جا که میان راویان، آن بزرگوار معروف به عالم
. [ است. شیخ مفید میگوید: مردم از ابوالحسن موسی علیه السلام احادیث فراوانی نقل کردهاند و او فقیهترین مردم زمانش بود [ ۲۲۵
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *