اصحاب و شاگردان

شاگردان امام کاظم – یونس بن عبدالرحمان

پس از شهادت امام کاظم علیهالسلام گروهی برای بهرهگیری از اموالی که به نام آن حضرت در اختیار داشتند، خود را واقفیه نامیدند و شهادت امام را منکر شده و علیه امام رضا علیهالسلام شبهاتی را مطرح کردند؛ یونس بن عبدالرحمان یکی از برجستهترین افرادی بود که از حریم امامت و رهبری و زعامت امام رضا علیهالسلام دفاع کرد. او در پرتو شاگردی مکتب پربار امام هفتم و هشتم، یکی از چهرههای درخشان اصحاب به شمار میرفت؛ تا آنجا که امام رضا علیهالسلام اصحاب را برای پرسشهای دینیشان به او ارجاع میداد، و امام هشتم علیهالسلام مکرر از او تجلیل کرده و از آن جمله میفرمود: «یونس بن عبدالرحمان سلمان زمان خود بود» [۲۴] . او از جمله اصحابی است که تمامی فقهای شیعه بدون هیچ شبههای به مقام علمی و فقهی او اعتراف دارند.
برگرفته از کتاب صحیفه امام کاظم نوشته: جواد قیومی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *