امامت و رهبری، حاکمان زمان

انگیزه های حرص منصور

محققا این مقدار بخل فراوان در وجود منصور، نشأت گرفته از ناپاکی و فرومایگی و بیایمانی او نسبت به خدا بوده است. منصور،
در برابر اطرافیان و ندیمان خاص خود از عواملی سخن میگفت که او را واداشته تا دربارهی پریشانی و تنگدستی رعیت بیندیشد،
یا امیرالمؤمنین! » : ابوالعباس طوسی در پاسخ او گفت « سگت را گرسنه نگهدار تا دنبالت بیاید » : میگفت: ابناعرابی راست میگفت
۶۳۹ ] . ای خاک بر سر منصور و ] .« از آن میترسم که کس دیگری گردهی نانی به او نشان دهد و تو را ترک کند و دنبال او برود
هر حاکمی که حقوق مردم را ناچیز بشمارد. طاغوت ستمکار، راه تسلیم کردن توده ها را منحصر به گرسنه نگه داشتن و بیچاره
کردن آن میدانست، و عدالت و رفاه را بین مردم گسترش نمیداد! منصور از انگیزه هایی سخن میگوید که او را بر اندوختن اموال
هر که مالش کم » : زیادی در خزانهاش واداشته، بدون این که چیزی از آن همه اموال را در راه مصالح امت صرف کند، میگوید
باشد، افراد کمی خواهد داشت و هر که افرادش کم باشد، [ صفحه ۴۲۰ ] دشمن بر او چیره گردد و بر هر کس که دشمن چیره
۶۴۰ ] . این چنین، اندیشهی خطاکار خود را بر اساس اندوختن ] .« گردد، سلطنتش به خواری گراید و پشتوانه خود را از دست بدهد
و کسانی که طلا و » : مال و صرف نکردن آن در راه مسلمانان، پایهگذاری کرده بود… و بیتردید او مشمول این آیه مبارکه بود
نقره را گنج میکنند و آنها را در راه خدا صرف نمیکنند، پس مژده ده آنان را به عذابی دردناک، روزی که افروخته سازند آنها
را در آتش دوزخ پس داغ کنند با آنها پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان را، این است آنچه برای خود گنج کردید، پس آنچه را که
. [۶۴۱] «. نهفته نگه داشتید، بچشید
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *