امامت و رهبری، حاکمان زمان

انگیزه های قیام علیه منصور – احساس مسؤولیت

اما عواملی که علویان را به نهضتهای سهمگین – چه در زمان حکومت بنیامیه و چه در زمان حکومت بنیعباس – وادار کرد
عبارتند از:
احساس مسؤولیت
علویان به حکم نسب روشنیبخش خود، معتقد بودند که مسؤول پاسداری جامعه و دفع گرفتاریها و ناملایمات ایشانند؛ امام
بار خدایا! تو خوب » : امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از سخنان خویش از راز بیعت نکردنش با ابوبکر پرده برداشته، میگوید
میدانی که خودداری من از بیعت نه به خاطر پیشی گرفتن در قدرت و نه به دلیل جستن چیزی از متاع زاید دنیایی بود، بلکه به
خاطر آن است که آثار دین تو را باز گردانم و اصلاح را در [ صفحه ۴۳۱ ] بین مردم دنیا برپا کنم، تا بندگان ستمدیدهی تو در امان
۶۵۸ ] . امام علیه السلام از بیعت با ابوبکر به خاطر این هدفهای والا خودداری ] «. بوده و حدودی که اجرا نمیشود به کار بسته شود
کرده و خود را مسؤول رعایت حال امت و برپا داشتن اصلاحی فراگیر، به وسعت و گستردگی جامعه اسلامی میدید، از این رو
خشم و نارضایتی خود را از آن خلفایی که بر او سبقت جستند، اعلام فرمود. علویان دیدند که جامعهی اسلامی در آن دورانهای
تاریک، زیر کابوسی سنگین از ظلم و جور و تنگدستی رنج میبرد، این بود که به میدانهای مبارزه و پیکار در راه آزادی آنان
شتافتند. محمد بن ابراهیم علوی راهی کوفه شد تا از حال و جریان مردم باخبر شده و از نزدیک ببیند و زمینهی کار خود را فراهم
آورد، روزی همین طور که او در یکی از خیابانهای کوفه حرکت میکرد، ناگاه چشمش به پیرزنی افتاد که دنبال بارهای خرما
حرکت میکرد و هر خرمایی که میافتاد از زمین برمیداشت و آنها را میان عبای کهنهای که بر تن داشت جمع میکرد، توان راه
من زنی هستم، » : رفتن از او سلب شد، رو به آن پیرزن کرد و از او دربارهی کاری که میکرد پرسید. آن پیرزن در پاسخ گفت
مردی ندارم که زندگی مرا تأمین کند و دخترانی دارم که کاری از دستشان برنمیآید، من این راه را هر روز میآیم و خوراک
به خدا سوگند، تو و امثال تو » : اشک در چشم محمد حلقه زد و شروع کرد به گریستن و گفت «. خود و فرزندانم را فراهم میآورم
۶۵۹ ] . این احساس لبریز از رحمدلی و توجه به فقیر و محروم بود که آنان را بر ] «. مرا وا میدارید که قیام کنم، تا خونم ریخته شود
پیکار با ستمگران و مخالفت با طاغوتهای حاکمی واداشت که اموال و خوراک روزانهی مردم را به خود اختصاص داده بودند و
[ در نتیجه آنان به میدانهای مبارزهی با این طاغیان و استبدادگران شتافتند. [ صفحه ۴۳۲
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *