امامت و رهبری، حاکمان زمان

بنی امیه و مالیاتهای اضافی

سلطه های اموی، نسبت به تنگنا گذاشتن و در فشار قرار دادن رعیت، توجه خاصی داشتند تمام نیرو و امکانات اقتصادی را از آنها
سلب کردند، به خاطر آن که، مالیاتهایی برای آنها مقرر کردند که برای مسلمانان بیسابقه، و در دین اسلام، چنین چیزی مقرر
نشده بود. مورخان انواع مختلفی از این مالیاتهای طاقتفرسا را نقل کردهاند که موارد ذیل از آن جمله است: ۱ – عوارض بر
۳ – عوارض بر . [ ۲ – عوارض بر کسانی که قصد ازدواج دارند و یا قراردادی ناموسی بنویسند [ ۵۱۷ . [ صنایع و حرفه ها [ ۵۱۶
۴ – مالیات نوروزی [ ۵۱۹ ] و نخستین کسی که آن را مقرر کرد، معاویۀ بن ابوسفیان ود، که به بیست ملیون . [ اجرت منزلها [ ۵۱۸
۵ – مالیات بر کسی که اسلام بیاورد [ ۵۲۱ ] ، به منظور سست کردن حرکت اسلامی و متوقف ساختن . [ درهم در سال رسید [ ۵۲۰
گسترش آن. آنچه در این مالیاتهای اضافی، اهمیت داشت این بود که آنها محدود نبودند و جریان آنها تنها به اختیار فرمانروایان و
مأموران بود و آنها بودند که مطابق علاقه و میل خود تعیین میکردند. بندلی جوزه، دربارهی سختی و سنگینی این مالیاتها چنین
مالیاتهای اضافی از خود مالیات و جزیه، طاقتفرساتر بودند، برای این که [ صفحه ۳۴۸ ] محدود و مستند به یک قانون » : میگوید
در مصر، از عمرو بن عاص « اخنا » ۵۲۲ ] . صاحب ] .« مورد قبولی نبودند، بلکه اندازهی آنها مربوط به اراده و میل کارگزاران بود
اگر تمام زمین را تا آسمان پر کنی و بدهی، من مقدار جزیهی » : خواست تا مقدار جزیه او را تعیین کند، ابنعاص در پاسخ او گفت
تو را تعیین نمیکنم، زیرا که شما خزانه و منبع درآمد ما هستید، اگر هزینهی ما زیاد بود، ما هم بر شما اضافه میکنیم، و اگر کم
۵۲۳ ] . در مفاهیم ظلم اجتماعی، بیشتر و طاقتفرساتر از این ظلم بر اجتماع انسانی، وجود ندارد، بنابراین ] «. بود از شما کم میکنیم
زمین مال خدا است و من خلیفه خدایم، » : مردم، خزانه یا باغ و بوستان – بنا به تعبیر ابنعاص – این فرمانروایانند. معاویه میگفت
براستی که این سیاست زشت، باعث خشم اجتماع «! پس هرچه از مال خدا بگیرم، مال من است و هرچه واگذارم، بر من روا است
شده و احساسات و عواطف را برای نهضت مشتعل ساخت و باعث هدف گرفتن قلب حکومت و از بین بردن هستی و محو آثار
آنان گردید.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *