امامت و رهبری، حاکمان زمان

داستان حره

از بزرگترین مصائبی که جهان اسلام دچار آن شد، داستان حره است که در آن واقعه، کرامت اسلام و حرمت پیامبر (ص) را از
بین بردند و سرلشگر سپاه – پس از آن که وارد مدینه شد – خون، ناموس و اموال مردم را مباح اعلام کرد و سپاه اموی به گونهای
در آن موارد، تندروی کرد، که نظیر آن در قساوت و درشتی سابقه نداشت. چه این سپاه، کشتن زنها، کودکان و افراد بیگناه و
پایمال کردن ناموس را مباح شمرد. مردم مدینه به قبر پیامبر (ص) پناهنده شده و به او متوسل شدند، با این عقیده که به خاطر
قداست آن جا، از ایشان جانبداری خواهد کرد و آنها را از تجاوز و ستم حفظ خواهد نمود، جز این که لاشخواران وحشی، هیچ
ارزشی برای آن قبر قائل نبوده و بدان ارزش و اعتباری ندادند و در مسجد پیامبر (ص) به کشتن مردم و از بین بردن نوامیس، اقدام
براستی تأثیر این رویداد، بر جهان اسلام، » : کردند. مورخ اروپایی توضیحی دربارهی این رویداد اسفبار به شرح زیر نوشته است
هولناک و سهمگین بود، زیرا بنیامیه میخواستند آن تعهدی را که بر عهده داشتند کاملا وفا کنند، در حالی که پیامبر و سپاهیانش
با آنان به لطف و مهربانی رفتار کردند [ ۵۰۳ ] آنان بهترین جوانان مدینه و مردان بزرگوار را تبعید کردند و کشتند، همان طوری که
باقیماندگان را بر بیعت با یزید مجبور کردند، بر این اساس که آنان بردگان و کنیزانند و اختیاری ندارند، نسبت به خون، مال و
خانوادهی آنها فرمان میدادند و هر کس از فرمان آنان سرپیچی میکرد، گردنش را داغ مینهادند. این بود، که مدینۀ الرسول در
حکومت بنیامیه همچون واحهای در یک بیابان شده بود که چهار طرف آن را، اندوهی وحشتناک و ظلمت شدید فرا گرفته بود و
« هنوز مدینه، دوران تیرگی خود را از یاد نبرده بود که در زمان بنیامیه دوباره همان شهر [ صفحه ۳۳۹ ] ویرانهی [ ۵۰۴ ] سابق شد
۵۰۵ ] . براستی که دل مسلمانان از این حادثهی ناروا به درد آمد، حادثهای که حرمت پیامبر (ص) در آن حادثه، دربارهی ]
مجاورینش – آن کسانی که او را پناه داده بودند و او را یاری کرده بودند و به جانبداری او در روزگار محنت و غربت اسلام
برخاسته بودند – رعایت نشد و یکباره، خونشان مباح و ناموسشان پایمال شده، و اموالشان به غارت رفت و بر این اساس که، آنان
بردگانند، وادار به بیعت با یزید میشدند… و این حادثه غمانگیز منتهی به امواجی از خشم و پرخاشگری و سخن گفتن مردم در
اجتماعاتشان شد و یکی از محکمترین وسائل و عواملی گردید که منجر به انسجام نیروها و زمینهی فکری تودهی مردم نسبت به
انقلاب بزرگی که باعث در هم پیچیدن طومار حکومت اموی گردید.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *