امامت و رهبری، حاکمان زمان

شکنجه ی مردم مدینه

منصور نسبت به مردم مدینه، آزار و شکنجه و ظلم فراوانی روا داشت، تمام امکانات اقتصادی آنان را به غارت برد و دسترسی به هر
نوع مواد غذایی را در خشکی و دریا، از آنها قطع کرد [ ۶۴۹ ] . مقصود منصور از این جنگ اقتصادی آن بود که مردم را با
تنگدستی و گرسنگی، از شورش و مبارزه با سیاست خود باز دارد. رباح بن عثمان مری را که مردی خشن و تندخو بود، والی آنان
کرد – آن کسی که به خاطر فرومایگی و بدسرشتی وی همگان از او متنفر بودند – موقعی که منصور او را به فرمانروایی مدینه
گمارد، مردم را جمع کرد و بالای منبر رفت و سیاست سهمگین خود را که حامل پیامهای مرگ و شکنجه بود به مردم ابلاغ کرد و
ای مردم مدینه! منم افعی پسر افعی، پسر عثمان بن حیان و پسر عموی مسلم بن عقبه، نابود سازندهی کشتزارهای شما و » : گفت
براستی این طغیان آدمی «… کشندهی مردان شما، به خدا سوگند که مدینه را چنان بیکس کنم که حتی سگی در آن زوزه نکشد
تبهکار و اعلام از بین بردن زندگی مردم و شخصیت آنها است، ویرانی فراگیر و تهی ساختن وطن از مردم، شعاری است که برای
اداره کشور به کار میبرد! خداوند مسلمانان را، در برابر این قبیل گرفتاریها و مصائبی که رشته های دل را میگسلد و از ترس آن
نفوس دچار حسرت و اندوه میگردند، یاری کند. آن جغد وحشی از این سخنان قساوتبار خودداری نکرد، تا این که گروهی از
آزادمردان مدینه که از زندگیشان دست شسته بودند، جواب دادند و با درشتترین سخن، حرفهای او را پاسخ گفتند، همه با یک
به خدا سوگند، ای پسر کسی که دو بار حد زده شد، باید از این حرفهایت دست برداری و یا تو را از خویش باز » : زبان گفتند
این بود که آن فرومایهی تبهکار فوری نامهای به منصور – بزرگ عباسیان – نوشت [ صفحه ۴۲۷ ] و نافرمانی مردم مدینه «. میداریم
را به اطلاع وی رساند و او را از پافشاری مردم بر سرکشی و نافرمانی آگاه ساخت، وقتی که نامه به دست منصور رسید، منصور
نامهای به مردم مدینه، نامهای پر از بیم و تهدید نوشت و به کارگزار خود دستور داد تا نامه را بر مردم بخواند، وقتی که نامه به وی
ای مردم مدینه! فرماندار شما در نامهای که به من » : رسید، او مردم را جمع کرد و نامه را برایشان قرائت کرد، در نامه چنین آمده بود
نوشته، فریبکاری و ناسازگاری و بدعقیدگی شما، و انحرافتان را از بیعت امیرالمؤمنین، به من گزارش کرده است و امیرالمؤمنین به
خدا سوگند یاد میکند که اگر دست برندارید، به جای امان، بر شما بیم داده و راه بیابان و دریا را به روی شما ببندد و مردانی
سنگدل و بیگانه را بر شما بگمارد، تا آنچه دستور داده شود، در خانه های شما بر شما بیاورد و هر امری که داد، انجام دهند، و
«! ای پسر کسی که دو بار حد خورده، دروغ گفتی » : گروهی از غیرتمندان و آزادگان به مخالفت او برخاسته و گفتند «. السلام
آنگاه از اطراف او را سنگبارانش کردند و او از ترس به درون مسجد پناه برد، در مسجد را به روی او بستند و او در آن جا ماند، تا
این که ایوب بن سلمهی مخزومی، یکی از هواخواهان خلیفه بر او وارد شد، در حالی که پیشنهاد سرکوبی شورشیان را میکرد،
اما بعضی از هاشمیان «… خدا امیر را توفیق دهد، این کار فرومایگان است، دستهایشان را قطع کن و بر پشت آنها تازیانه بزن » : گفت
که در آن جا حاضر بودند گفتند: به سخن این بردهای که وطن و مردم وطن خود را نمیشناسد اعتنا نکن و به او پیشنهاد کردند که
به دنبال بزرگان و شخصیتهای مدینه بفرست و آنها را بخوان و نامهی منصور را بر ایشان بخوان تا ببینی نظر آنها دربارهی نامه
چیست. رباح این پیشنهاد را پذیرفت و به دنبال بزرگان فرستاد و نامه منصور را بر ایشان خواند، حفص بن عمر بن عبدالله بن عوف
به خدا سوگند دروغ گفتی، نه ما را امر کردی تا نافرمانی کرده » : زهری و ابوعبیده بن عبدالرحمن ازهر، رو به وی کرده و گفتند
صفحه ۱۸۳ از ۲۷۲
به خدا سوگند دروغ گفتی، نه ما را امر کردی تا نافرمانی کرده » : زهری و ابوعبیده بن عبدالرحمن ازهر، رو به وی کرده و گفتند
آنگاه هر دو رو به فرستاده و نماینده منصور کرده و گفتند: «… باشیم و نه ما [ صفحه ۴۲۸ ] را فرا خواندی تا مخالفت ورزیده باشیم
من جز برای این کار نیامدهام. به او بگو: اما این که گفتی، مردم مدینه را به جای امان، در «؟ آیا پیام ما را به امیرالمؤمنین میرسانی »
و پس از ترس، به جای آن ایمنی را به ایشان » : بیم میافکنی همانا خدای عزوجل ما را وعدهای غیر از این داده و فرموده است
۶۵۱ ] . منصور این چنین، با این قساوت و ستمگری با مردم ] [۶۵۰] «… دهیم، مرا پرستش میکنند، و شریکی برای من قائل نمیشوند
مدینه رفتار کرد و رعایت همسایگی ایشان را با رسول خدا (ص) و فضیلت پدرانشان را که، این دین را بپا داشته و اساس آن را
استحکام بخشیدند، ننمود.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *