امامت و رهبری، حاکمان زمان

عباسیان ورام کردن مردم زمان امام کاظم

حکمرانان عباسی این دوره در راستای تثبیت و تحکیم پایههای حکومت خود، از راههای مختلف سعی در رام کردن و متمایل ساختن مردم به دستگاه خلافت داشتند. آنان با ثروت و امکانات دیگری که در اختیار داشتند روسای قبائل و دیگر افراد ذی نفوذ در جامعه را میخریدند و به وسیلهی آنان، کشاورزان، بازرگانان، و پیشهوران و صاحبان [ صفحه ۸۰] مشاغل کوچک را استثمار میکردند. منصور ضمن یکی از وصیتهایش به پسرش مهدی گفت: «من مردم را با شیوههای گوناگون، رام و منقاد ساختهام. آنان سه گروهاند: ۱- گروهی درمانده و تهیدست که همواره دست نیاز به سوی تو دراز خواهند کرد. ۲- گروهی بیمناک که در پی امنیت و مصونیت از سوی تو هستند. ۳- گروه سوم در گوشه زندانها بسر میبرند و آزادی خود را تنها از رهگذر عفو و بخشش تو آرزو میکنند. چون به حکومت دست یافتی طعم رفاه و آسایش را در کامشان بچشان لیکن به ایشان میدان مده.» [۱۹۶] .
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *