امامت و رهبری، حاکمان زمان

مهدی عباسی زمامدار معاصر امام کاظم

اشاره
با مرگ منصور در سال ۱۵۸ هجری قمری فرزند او محمد ملقب به مهدی روی کار آمد. [۲۲۲] حکومت او نخست با استقبال تودهی مردم و شادمانی و خوشحالی آنان روبه رو شد. زیرا وی در مقایسه با پدرش در برخورد با مردم سیاستی ملایمتر و مردمیتری در پیش گرفت. مهدی به محض دستیابی به قدرت فرمان عفو عمومی صادر کرد و همهی زندانیان سیاسی – اعم از بنیهاشم و غیر بنیهاشم را – آزاد ساخت و به قتل و کشتار و شکنجه و آزار مردم خاتمه بخشید. [۲۲۳] . وی در اقدامی دیگر، تمامی اموال منقول و غیر منقول مردم را که پدرش منصور به ناحق مصادره و ضبط کرده بود به صاحبانش باز گردانید و موجودی خزانه را که منصور طی سالیان دراز از دسترنج مستمندان به ستم گرفته و برای روز مبادا ذخیره کرده بود و مبلغ آن – بنابر نقل مسعودی – بالغ بر نهصد و شصت میلیون درهم میشد، یکجا میان مردم توزیع کرد. [۲۲۴] . این رفاه و آزادی نسبی موجبات رضایت و خشنودی قشرهای مختلف جامعه را فراهم ساخت و در کالبد مردمی که در مدت ۲۲ سال حکومت پلیسی منصور در نهایت فشار و سختی زندگی کرده بودند، روح تازهای دمید. متاسفانه این اقدامات روبنایی اصلاحطلبانه به همان ماههای اول محدود شد و [ صفحه ۹۴] حکمران جدید پس از اندک زمانی چهرهی اصلی خود را نشان داد و در زمینهی حیف و میل بیتالمال و سختگیری و فشار نسبت به مخالفان خویش به ویژه علویان، همان روش مستبدانه و ضد اسلامی نیاکان خود را پیش گرفت.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *