امامت و رهبری، حاکمان زمان

گرفتاری شیعه در دوران بنی امیه

شیعه، در دوران بنی امیه، بیشترین ظلم و گرفتاری را دید و براستی که سلطه ها، جام خشم خود را بر سر آنها خالی کردند و با تمام
انواع خشونت، با ایشان برخورد کردند. زیرا که آنها نیروی پرخاشگری بودند که توده های مسلمان را به مقابله با ستمگری و
ریشهکن ساختن ظلم و جور وادار میکرد. از این رو، بزرگترین نهضتهای خونین که سلطه های اموی از آن بیمناک بودند مربوط به
نهضت شیعه است که ایشان پیشتازان دفاع از حق و داعیان به عدالت اجتماعی بوده و به توده ها، روح فداکاری در راه مبدأ و عقیده
را الهام بخشیدند. شیعیان در سختترین شرایط و مشکلترین مشکلات و گرفتاری به مقابلهی با ظلم و ستم ستیزی و آزادسازی
جامعه از زیر بار ذلت و بردگی برخاستند و در این راه [ صفحه ۳۳۷ ] خشنترین و دشوارترین سختیها و تلخیها را تحمل کردند که
شیعیان ما در همهی شهرها کشته شدند و دستها و پاهایشان به صرف تهمت » : امام باقر علیه السلام از آن مشکلات چنین میگوید
شیعه بودن، بریده شد و هر کس را که دوست و علاقمند به ما معرفی میکردند، زندانی میشد و یا اموالش را غارت میکردند، و
۵۰۰ ] . معاویه به تمام کارگزاران و استاندارانش – پس از سالی که با امام مجتبی علیه السلام صلح ] « یا خانهاش را خراب مینمودند
بنگرید به هر کسی که دلیلی علیه او وجود داشت که علی و خاندان علی را دوست …» : کرد – بخشنامهای به شرح زیر صادر کرد
دارد، نام او را از دیوان بیتالمال حذف کنید و عطا و سهمیهی او را قطع کنید و در بخشنامهی دیگری به دنبال آن آمده است: هر
۵۰۱ ] . شیعه بقدری سخت و ستم دید که ] « کس را که به دوستی این قوم، متهم کردید، سرکوب ساخته و خانهاش را خراب کنید
قابل تصور نیست و بیش از همه، رنج و مشقت شیعیان کوفه در زمان معاویه بود که زیاد بن ابیه دربارهی آنها اعمال کرد که همهی
آنها را میشناخت و کشتار و اعدام را در مورد همگان اجرا کرد و همهی آنها را زیر هر سنگ و کلوخی هم که پنهان بودند، بیرون
آورد و کشت و دست و پاهایشان را برید و چشمهایشان را درآورد و آنان را بر درختان خرما آویخت و تبعید و آواره ساخت
۵۰۲ ] . و این سیاست زشت باعث گسترش خشم و تهدید میان تمام مسلمانان شد زیرا که آنها با چنین سیاستی خو نگرفته بودند و ]
قبلا سابقه نداشت، آنان در حکومتهای پیش چنین فشار و شکنجهای را نسبت به هیچ فردی از مسلمانان ندیده بودند. البته شیعه –
پس از دیدن این همه فشار و ستم – با همهی توان، به سمت فعالیت گستردهای به منظور نابود ساختن حکومت اموی و درهم
[ شکستن تخت سلطنتشان، شتافت. و صفهای خود را آراست، و گروه های زیرزمینی تشکیل داد که جهت روشن [ صفحه ۳۳۸
ساختن افکار تودهی مردم کار میکردند و به منظور نجات از حکومت اموی، توده ها را آماده برای دفاع و فداکاری ساخت.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *