از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اظهار نظر شخصیتها درباره امام کاظم

اشاره
برای شناخت ابعاد شخصیت بینظیر موسی بن جعفر (ع) راههای مختلفی وجود دارد که از جملهی آنها میتوان از اظهارنظر شخصیتهای علمی و سیاسی موافق و مخالف آن حضرت نام برد. اظهارنظر کنندگان گرچه در شعاعی محدود و هر کدام از بعد و زاویهای خاص، شخصیت امام (ع) را مدنظر قرار دادهاند؛ لیکن از مجموع سخنان آنان، میتوان تا حدودی نسبت به شخصیت اجتماعی آن گرامی به یک جمعبندی رسید. عمدهترین محورهایی که اظهارنظر کنندگان بدانها اشاره کردهاند عبارت است از: ۱- امام کاظم (ع) داناترین و فقیهترین مردم زمان خود بود. ۲- امام (ع) بردبارترین و باگذشتترین افراد عصر خود بود، در حدی که پاسخ ناسزاگویان و تجاوزگران به حق خویش را با نیکی و گذشت میداد. ۳- آن حضرت، سخیترین و بخشندهترین مردم بود؛ چندان که کیسههای پولش که به نیازمندان میداد ضربالمثل همگان بود و اگر یکی از آنها به دست نیازمند میرسید او را بینیاز میکرد. ۴- در عبادت و بندگی خدا و سجدههای طولانی همتایی نداشت. ۵- وجود مبارکش «باب الحوائج الی الله» بود و گرفتاران و توسلجویان به ذیل عنایتش، حاجت روا و با دستی پر از محضرش باز میگشتند. ۶- آن گرامی صاحب کمالات و کرامات فراوانی است که خردمندان را به تحیر و تعجب واداشته است. ۷- بیشتر از همگان به صله رحم و تفقد و دلجویی از خویشان اهمیت میداد. ۸- فصیحترین و بلیغترین مردم عصر خود بود. [ صفحه ۵۴] ۹- در تواضع و فروتنی در مقایسه با دیگران در اوج قرار داشت. ۱۰- در شمار امامان و پیشوایان مسلمانان، حجتهای خدا بر بندگانش و جانشینان پیامبر (ص) قرار داشت. [۱۴۲] . مجموعهی این نکات و محورها در اظهارنظرهای افراد، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که به لحاظ محدودیت حجم درس به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *