از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

اوصاف امام کاظم علیه السلام از دیدگاه علی بن عیسی اربلی

مناقب امام کاظم علیه السلام و فضایل و معجزات آشکار و دلایل و صفات نورانیاش و آثار نجابت و بزرگیاش همه، گواه بر این »
است که آن بزرگوار، قلهی شرف و اوج بزرگواری را برگزیده و تا آخرین مرحلهی امتیازات بالا رفته و به بلندترین درجه رسیده
است. مرکب سیادت برای او کاملا رام شده و در بالاترین حد آن قرار گرفته است و بر غنائم بزرگی حاکم شده و ارزشمندترین
آنها را در اختیار گرفته و برگزیده است: ترکت و الحسن تأخذه تصطفی منه و تنتجب فانتقت منه محاسنه و استزادت فضل ما تهب
۳۰۸ ] . اصول او سر کشیده تا به بالاترین مرتبهی جلال رسیده و شاخه های آن به حدی وارسته است که کسی تا بدانجا نرسیده ]
است، بزرگی و بزرگواری از تمام اطراف آن سرازیر و قطره های شرافت و مجد از کناره های آن میچکد. از هر سو جویبارهای
عظمت به سمت او سرازیر است و در وجود او سیلابهای بزرگی گرد آمده است. ابر ریزان، قطرهای از کرم او و دریای بیکران،
جرعهای از بخشش و عطای او است. و اهل محبت خالص، در شمار بردگان و خدمتگزاران او، ستارهی شعری، آویخته به دست او
است و راهی برای درخشش در مقابل او ندارد، بوستانها به خو و خصلتهای او مانند، در حالی که چشمهسار بوستانهای باران رسیده
را، آرامشی نیست. آن بزرگوار سپیدهای است در افق زمان، سپیده ها و روزهای روشن چیستند؟ او روشنتر از خورشید و ماه است
– این مقایسهی با خورشید و ماه، در حد توان گوینده است – بلکه او به خدا سوگند، که بالاتر از این اوصاف و ارجمندتر و والا
نسبتر از این ویژگیها و فوق اینها است. چگونه ستایشها به حقیقت مقام او برسد و یا همت والا، به وصف افتخارات او میرسند و
[ یا اسبان تیزتک قلمها در مرغزارهای صفات او، به جولان درآیند و خیال و اوهام، در ذکر حالات او کارگر باشد؟! [ صفحه ۲۰۲
او فرو خورندهی خشم و روزهدار شدت گرما است، عنصرش بزرگوار و عظمتش هم نو و هم از قدیم است و سیمای سروریش زیبا
آفریده شده و به هر چه توصیف شود، سزاوار. پدرانش بزرگوار و فرزندانش گرامی، دینش استوار، و حقی است آشکار، و در برابر
امر خدا توانا و امانتدار، گوهر فضیلتش گرانقدر، توصیف کنندهاش نه دروغ میگوید و نه سوگند یاد میکند. در مراتب نیکی به
مرتبهای بینظیر رسیده و من در این باره، نسبت به مقام او و پدران و فرزندانش سوگند یاد میکنم. بسا فضیلت والا و منقبتی که در
عظمت شأن او بس. با این همه، نسبت به او این اوصاف کم هستند و هر مزیت و افتخار که بشمارند دربارهی ایشان صادق، و بر
دیگران محال است. بزرگان به ایشان منسوبند و دانشمندان همه از آنان برخوردار و بزرگواران همه شاگردان آنان، ایشان راهنمایان
. [۳۰۹] « به سوی خدایند. بنابراین از ایشان پیروی کن
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *