امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

اصلاح کج راهگی بعد از شهادت امام معصوم

یکی از نقاط آسیب پذیر موضوعات اعتقادی، هنگام شهادت امام معصوم میباشد. هر کدام از امامان که از دنیا رحلت مینمودند، به لحاظ ناآگاهی برخی از هواداران و نیز دسیسههای پنهان دشمنان عترت، زمینه پدیدار شدن کج راهگی و رویش مذاهب باطل فراهم میشد. نوع فرقههای درون تشیع، بعد از رحلت یکی از امامان بروز مینمودند. [ صفحه ۲۳۶] بعد از امام صادق (ع) هم، گروه هایی مانند اسماعیلیه، فطحیه و… پدیدار شد که به امامت فرزندان دیگر امام صادق (ع) مانند اسماعیل و عبدالله افطح گرایش پیدا نمودند. و نیز گروه منحرف «واقفیه» که قرائن ظهور آن حتی پیش از رحلت امام کاظم (ع) آشکار شده بود. امام کاظم (ع) افرادی چون علی بن حمزه بطائنی را که از سردمداران گروه واقفیه قرار گرفت، پیشاپیش نکوهش نمود و از وی به عنوان حمار یاد نمود، یا علی انت و اصحابک شبه الحمیر. [۵۶۸] «علی تو و همراهانت همانند الاغ هستید!» امام کاظم (ع) در مورد محمد بن بشیر که فردی کذاب و منحرف و ساب عترت بود، سه بار فرمود، لعنه الله اذاقه الله حر الحدید. [۵۶۹] «خدا او را لعنت کند خدا عذاب داغ آهن را به وی بچشاند». امام کاظم (ع) در برابر ادعای گزاف برادرش عبدالله افطح که ادعای جانشینی پدر یعنی امام صادق (ع) را داشت، بدون درگیری و بدون ایجاد تفرقه میان شیعیان، با شیوه زیبا وی را متوجه اشتباهش نمود و یاران و شیعیان را نیز از خطر انحراف هشدار داد. در مجلسی در خانه امام موسی (ع) تعدادی زیاد از یاران و رهبران شیعه حضور داشتند. امام دستور داد انبوهی از هیزم فراهم آوردند و آتش مهیبی شعله ور ساختند؛ آنگاه حضرت با لباس خویش وارد بر درون آتش شدند و لحظهای در درون آتش مکث و با اصحاب به گفتگو پرداختند. آنگاه از آتش بیرون آمدند و به برادرش عبدالله رو کرده فرمود تو که ادعای جانشینی امام صادق (ع) را داری، در درون آتش بنشین. [ صفحه ۲۳۷] عبدالله که با دیدن صحنه آتش جرأت نزدیک شدن را هم نداشت رنگ باخته و رسوا شده مجلس را ترک نمود، فقام یجر رداءه حتی خرج من دار موسی (ع). [۵۷۰] . امام کاظم (ع) در برابر اصحاب ابوحنیفه که بر پایه قیاس و استحسان فتوا صادر مینمودند، میفرماید، ما لکم و القیاس انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس. [۵۷۱] . امام در برابر همه خطرهای فکری، همگان را به روش عترت فرا میخواند و نسبت به گرایشهای دیگر که کج راهگی میباشد، هشدار میدهد. یا یونس لا تکونن مبتدعا من نظر برأیه و من ترک اهل بیت نبیه ضل. [۵۷۲] «یونس بدعت گذار مباش کسی که به رأی خود در مورد دین اعتماد کند، نابود است. کسی که پیرو اهل بیت پیامبرش نباشد، گمراه است». امام کاظم (ع) در سخنان خویش، هنگامی که از نشانههای امام سؤال میکنند میفرماید برخی نشانه های امامت عبارتند از اینکه امام پیش از وی امام بعدی را به مردم معرفی کرده باشد. هر سؤالی که از وی میشود توان پاسخ گویی داشته باشد. هر چیزی که نیاز مردم است و یا مردم از آن غفلت دارند، خود برای مردم بیان کند. مردم را از آینده خبر بدهد و به زبانهای گوناگون مردم سخن بگوید؛ و یکلم الناس بکل لسان. [۵۷۳] در مورد اهمیت [ صفحه ۲۳۸] شناخت امام در هر زمان میفرماید: من مات لا یعرف امامه، مات میته الجاهلیه و حوسب بما عمل فی الاسلام. [۵۷۴] «هر کس بدون شناخت امام زمان خویش رحلت کند، به مرگ جاهلی رحلت کرده و به تمام کردارش حسابرسی خواهد شد». بعد از رحلت امام صادق (ع) آن گونه جوسازی شد که حتی افرادی چون هشام بن سالم و مؤمن طاق که از یاران خاص امام صادق (ع) بودند، موضوع جانشینی امام صادق (ع) بر آنان مشتبه شد. هنگامی که با هم گفتگو میکردند، که به کدام یک از گروه هایی مانند مرجئه، قدریه، زیدیه، معتزله، یا خوارج بپیوندند، امام که مذاکره آنان را شنید، فرمود به سمت هیچ یک نباید گرایش پیدا کنید. به سمت عترت آل رسول الله (ص) متوجه شوید، لا الی المرجئه و لا الی القدریه و.. و الی الی الی. [۵۷۵] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *