امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

امام کاظم در زندان بغداد

افراد با نشاط و امیدوار به فضل خداوند سبحان از هر شرایطی و لو سخت ترین باشد، برای انجام وظایف خویش و پیش برد اهداف خویش فرصت سازی میکنند. این گونه افراد از بدترین شرایط هموارترین راه را برای رسیدن به اهداف خویش می گشایند. در مقابل افراد ضعیف و زبون هنگامی که در برابر شرایط سخت و بحرانی قرار میگیرند به سرعت رنگ باخته و تسلیم میشوند؛ از کرده خویش نیز پشیمان شده و در نهایت از راه خود باز میمانند. زندان یکی از شرایط ناگواری است که در زندگی پدیدار میگردد. اصل محدودیت های زندان برای همگان قابل تحمل نیست، تا رسد به شکنجهها و آزارهایی که ستمگران بر افراد زندانی روا میدارند. اینک فرزند نستوه فاطمه علیهاالسلام در چنگال عباسیان به زنجیر کشیده شده است. هارون نخست حضرت را در زندان بغداد به فضل بن ربیع میسپارد. آنگاه که زندان بان اهداف هارون را تأمین نمیکند به فرد دیگری به نام فضل بن یحیی واگذار میکند. هنگامی که وی نیز هارون را به اهداف خویش نمیرساند، این مسؤلیت را به یکی از پلیدترین افراد به نام «سندی بن [ صفحه ۲۰۱] شاهک» واگذار مینماید. [۴۸۹] در زندان سندی بن شاهک امام کاظم (ع) را به انواع شکنجههای جسمی و روحی گرفتار میسازد. آن قدر غل و زنجیرها را سنگین میکنند که امام در دعاهای خویش از خدای سبحان رهایی و خلاصی خویش را طلب مینماید، یا سیدی نجنی من حبس هارون و خلصنی من بده یا مخلص الشجر من بین رمل و طین یا مخلص اللبن من بین فرث و دم یا مخلص الولد من بین مشیمه و رحم… خلصنی من ید هارون. [۴۹۰] «ای سرور من مرا از زندان هارون نجات عنایت کن و از دست وی رهایم ساز. ای کسی که درخت را از گل و ریگ نجات میدهی و شیر را از میان خون و فضولات نجات میدهی و کودک را از ایمان رحم و احشا نجات میدهی، مرا نیز از دست هارون نجات ده». از جانب دیگر هارون که مطیع شیطان نفس خویش است و عنان خویش را به خواهش های نفسانی سپرده و هماره در بزم و عشرت به سر میبرد، برای امتحان و برای آزردن روح بلند امام کاظم (ع)، کنیزی زیبا چهره و زیبا اندام را برگزیده به نزد امام (ع) در زندان میفرستد! امام کاظم (ع) که مصون ازخطا و معصوم از گناه است، هارون را با رفتار خویش رسوا میسازد. هدیه فریبای وی را به وی باز میگرداند و پیام میرساند که ما را نیاز به امتحان این موضوعات نیست و نمیتوان عترت را با این گونه خواهشهای نفسانی آزمود، ما حاجتی حتی الیک. [۴۹۱] مناقب و سجایای امام آن گونه در زندان [ صفحه ۲۰۲] جلوهگر میشود که این کنیز نیز شیفته عبادتهای موسی بن جعفر (ع) میشود و خواهر سندی بن شاهک هنگامی که وضع حال امام را مشاهده میکند، برادرش را به این رفتار نکوهش مینماید، خاب قوم تعرضوا لهذا الرجل. [۴۹۲] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *