امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

خطر جریان سقیفه

اشاره
تشکل همسوی اهل بیت (ع) در عین حال که یک جریان بزرگ اجتماعی بود، هماره مورد تهدید خطرها نیز بود. این تشکل همواره آماج انواع تبلیغات فرهنگی و هجوم علیه ارزشهای محوری آن قرار داشت. ایجاد بدبینی و روانه ساختن انواع اتهامات و نیز آمیختن عقاید و معارف زلال تشکل همسو با خرافات بیپایه و بیاساس، و نیز ایجاد فرقههای متعدد، خطرهایی بودهاند که تشکل همسوی اهل بیت را هماره تهدید مینمودند. به ویژه این که اقتدار سیاسی هماره در دست چالشگران این تشکل بوده است. حاکمان بنیامیه و بنیعباس از تمام توان مندیهای سیاسی و [ صفحه ۲۲۶] اجتماعی و تریبونهای تبلیغاتی علیه تشکل همسو بهره برده و ارزشهای آنان را مورد هدف قرار میدادند. این تشکل در هیچ زمانی از این حملهها در امان نبوده است. در زمان امام کاظم (ع) نیز از هر سمت و سویی مورد هجوم قرار میگیرد. تشکل همسوی اهل بیت (ع) در زمان امام کاظم (ع) از دو جانب به شکل عمده مورد تهدید قرار گرفته است. نخست از جانب سیاستهای عباسیان که تلاش دارند با ایجاد محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگ سازی، تشکل همسو و رهبران آن را کنترل و محدود سازند. دوم انحرافها و سردرگمیها و فرقه گرایی هایی که از درون، تشکل همسو را مورد هدف قرار میدهد. امام کاظم (ع) باید در این دو عرصه مهم، با تدبیر و صلابت تلاش کند تا هر دو نقطه آسیب پذیری را ترمیم نموده و با ایجاد دیوار بلند دفاعی، هویت و صیانت تشکل را تضمین نماید. امام کاظم (ع) باید تشکل همسوی اهل بیت را از این دو نقطه آسیب پذیر عبور دهد. امام کاظم (ع) باید با تدبیر حکیمانه و در عین حال قاطع و سترگ هم در برابر ترفندهای عباسیان به پا خیزد تا عباسیان را در رسیدن به اهداف شوم خویش ناکام سازد، و هم انحرافها و فرقه گراییهای درونی را هشدار دهد و تشکل همسوی اهل بیت را منسجم و متحد و آگاه از آرمانها به راه خویش تداوم بخشد.
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *