حوادث، وقایع، هجرت

زمینه سازی دستگیری امام کاظم

عوامل یاد شده هارون را بر آن داشت تا تصمیمی قطعی خود را مبنی بر دستگیری و به شهادت رساندن موسی بن جعفر (ع) به مرحله اجرا گذارد. ولی این کار نیاز به زمینهسازی اجتماعی و آماده کردن افکار عمومی داشت. بعید نیست پارهای از این سعایتها، ساختگی و به دستور خود هارون صورت گرفته باشد تا بعدها بتواند وانمود کند که مردم نیز در این قضیه سهیم بودند. [۴۵۳] . به جز این نکته، هارون برای فراهم کردن زمینه اجتماعی دستگیری امام (ع) دست به تبلیغات گستردهای زد که متهم کردن امام (ع) به تهمتهای ناروا از مهمترین آنها است. هارون چه در گفتگوهای رویاروی با پیشوای هفتم (ع) و چه در صحبتهای عمومیاش با مردم از این حربه بهره میجست. به عنوان نمونه در جلسهای خطاب به امام (ع) گفت: «چرا شما میگویید: تمامی مسلمانان بردگان و کنیزان ما هستند؟ و نیز میگویید: کسی که ما بر او حقی داریم و او ادا نمیکند مسلمان نیست.» امام (ع) این تهمت را به شدت تکذیب کرد و با دلیل و منطق پاسخ هارون را داد. [۴۵۴] . [ صفحه ۲۱۴]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *