حوادث، وقایع، هجرت

عوامل دستگیری امام کاظم

اشاره
رسول گرامی اسلام (ص) و جانشینان بر حق آن حضرت در راه تبیین و نشر احکام اسلام بیشترین اذیتها و آزارها را از سوی دشمنان و دنیاطلبان، متحمل شدند؛ چندان که از پیامبر (ص) نقل شده است که فرموده: «ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی الله.» [۴۴۰] . هیچ کس در راه خدا به اندازه من مورد آزار قرار نگرفت. ائمه علیهمالسلام نیز کم و بیش همین وضع را داشتند. تفاوتی که میان آنان وجود داشت. در نوع گرفتاریها و آزارها بود. امیرمومنان (ع) در دوران ۲۵ سال سکوت به گونهای از سوی دشمنان، گرفتار و دچار اذیت و آزار آنان بود و در دوران پنج ساله حکومت ظاهری به گونهای دیگر؛ امام حسن، امام حسین و بقیه امامان علیهمالسلام نیز چنین بودند. گرفتاری و اذیت و آزاری که از سوی دستگاه خلافت عباسی متوجه موسی بن جعفر (ع) شد در تاریخ حیات امامان (ع) بیسابقه است. ائمه پیشین به مرکز خلافت احضار میشدند و مورد تهدید و آزار روحی قرار میگرفتند و احیاناً برای مدتی محدود روانه زندان میشدند، اما پس از اندک زمانی آزاد شده به مدینه باز میگشتند؛ ولی قضیه پیشوای هفتم (ع) چنین نبود؛ از حد تهدید و هشدار مقطعی فراتر رفته و به عنوان یک مساله جدی و خط مشی سیاسی، ذهن هارون را به خود مشغول ساخته بود. ما در درس آینده سیر گرفتاری و مراحل بازداشت امام کاظم (ع) را در زندانهای مختلف هارون مرور خواهیم کرد، ولی پیش از آن لازم است زمینهها و عوامل آن را مورد [ صفحه ۲۰۶] تجزیه و تحلیل قرار دهیم که موضوع این درس است. بحث زمینهها و عوامل دستگیری امام کاظم (ع) توسط هارون، گرچه با تامل و دقت در مباحث گذشته تا حدودی به دست میآید، لیکن در این جا به عنوان جمعبندی مباحث گذشته با ارائه شواهد و مستندات بیشتری، مهمترین این علل و عوامل را در چند محور ذکر میکنیم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *