حوادث، وقایع، هجرت

محیط زندگی امام کاظم علیه السلام

تمام متخصصین در مسائل تربیتی بر آنند که محیط از مهمترین عوامل بنیادین تربیت است. محیط است که باعث شکل دادن غرایز
و عادات در روان کودک میگردد، پس اگر محیط، محیط سالمی باشد آثار نیکی خواهد داشت و اگر محیط، آلوده به تبهکاری و
انحراف باشد بطور قطع پیامدهای ناروا و آفات آن، دامن کودک را خواهد گرفت. زیرا که انسان در اعمال و رفتارش تنها در
چهارچوب ساختار درونیاش حرکت نمیکند بلکه از عوامل خارجی که در برخورد با او هستند نیز فرمان میبرد و این عوامل روی
او اثر میگذارند و به این ترتیب، محیط آثار خود را در درون ذات و اعماق روح منعکس میکند، در صورتی که محیط، محیط
خوبی باشد باعث وصول به درجهای عالی از تکامل اجتماعی میگردد. براستی که محیط اجتماعی سالم و نگرانی نداشتن خانواده
از محیط، دخالت زیادی در درستی راه و رفتار کودک و آرامش و سلامت وی از انحرافات و کجروی دارد. مؤسسهی یونسکو
وابسته به سازمان ملل متحد، راجع به عوامل غیر طبیعی که در روح کوچک کودک اثر بخشند، بحث و بررسی کرده و پس از
صفحه ۴۸ از ۲۷۲
تردیدی نیست که محیط رشد اجتماع و یا خانوادهای که افراد آن در » : گفتگوهای زیادی، متخصصان به شرح زیر استدلال کردهاند
فضایی از عاطفه و محبت متقابل زندگی میکنند، نخستین پایگاهی است که کیفیت روانی کودک از جهت عاطفی بر آن اساس
شکل میگیرد و کودک پس از آن در روابط اجتماعیاش، به طور قطع، بر همان اساس شکلپذیری رفتار میکند. اما وقتی که با
۸۴ ] . محیطی که امام هفتم علیه السلام ] «. رفتار بد پدر و مادر، شخصیت کودک ناهنجار شد، از ورود در اجتماع ناتوان خواهد بود
در آن زندگی کرده است محیطی دینی بوده و [ صفحه ۷۸ ] از ارزشهای والای انسانی در حد اعلا برخوردار بوده که نمونهی
برجستهی یک محیط دینی میباشد و اما خانوادهای که امام در آنجا زندگی میکرد نیز یکی از مراکز فضیلت و مدارس ایمان و
تقوا بوده، سراسر آن پر از مهر و محبت و بدور از هر گونه تکلف و برحذر از هر سخن ناروا و بیهوده بوده است، به این ترتیب تمام
عناصر یک تربیت والا برای امام علیه السلام فراهم آمده بود.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *