پدر و مادر (شجره نامه), خاندان

خانواده امام کاظم علیه السلام

براستی که خانواده یکی از عوامل اساسی در ساختن کیان تربیتی و عملی ساختن شکل جامعه است، همچنین خانواده اثر عمیقی در
ساختار شخصیت کودک و خو گرفتنش با عاداتی دارد که در سراسر زندگی به همراه کودک هستند، زیرا که کودک در عادتها و
محققا کودک در کوچکترین عادات زندگی و در مهمترین ویژگیهای » : راه و روش خود مقلد دیگران است. ماندرمی گوید
عقلانی و همچنین در موضعگیریهای اجتماعی و در جهت نگرش عمومی زندگی و یا در مقام عمل تا حد زیادی مقلد است،
گاهی هم تقلید از روی آگاهی و حساب شده است، اما در بیشتر اوقات ناخودآگاه میباشد. پس اگر کودک به تقلید از اشخاص
پاک وادار شد همواره تحت تأثیر اخلاق و عواطف آنان قرار میگیرد و این تأثیر در آغاز، [ صفحه ۷۶ ] تنها یک تقلید است، اما
دیری نمیگذرد که به صورت یک عادت درآمده، و عادت نیز به صورت طبیعت ثانوی متبلور میگردد. تقلید یکی از دو روشی
۸۰ ] . بنابراین عقیده، امام علیه السلام ] «. است که ویژگیهای فردی از آنها گرفته میشود و اخلاق شخصی بدان وسیله شکل میگیرد
در ویژگیها و اساس شخصیتش بینظیر است، زیرا آن بزرگوار در خانوادهای رشد کرده است که کانون تقوا و خزانهی حکمت و
دانش و محل رفت و آمد فرشتگان و مکان نزول وحی و قرآن است و ریشهی تمام بزرگیها و فضیلتها در اسلام به آن خانواده
میرسد. امام موسی علیه السلام تحت سرپرستی پدرش امام صادق علیه السلام بزرگ شده است که تاریخ انسانیت نظیر او را در
ایمان، پرهیزگاری و سایر ویژگیها – جز پدران بزرگوارش – سراغ ندارد مالک بن انس که خود شاگرد امام صادق علیه السلام بوده
کسی را بالاتر از جعفر بن محمد علیهماالسلام در علم، عبادت و پرهیزگاری، نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و » : است، میگوید
من وقتی که به جعفر بن محمد علیهماالسلام نگاه میکردم، » : ۸۱ ] . عمرو بن مقدام گوید ] « نه بر قلب بشری خطور کرده است
در هر زمانی به وسیله مردی از ما اهل » : ۸۲ ] . شهید، زید بن علی علیه السلام میگوید ] «. میفهمیدم که او از دودمان پیامبران است
بیت، خداوند حجت را بر مردم تمام میکند و حجت زمان ما برادرزادهام، جعفر است، هر کس از او پیروی کند گمراه نمیشود و
۸۳ ] . براستی که این امام بزرگوار، تمام شخصیت و ویژگیهایش را در قالب ] «. هر کس با او مخالفت کند به راه راست، نمیباشد
روح فرزندش – موسی بن جعفر علیه السلام – ریخته است، تا آن جا که به حکم همین رشد [ صفحه ۷۷ ] و تربیت، از بزرگترین
اندیشمندان اسلامی و از بارزترین رهبران مسلمین گردید.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *