فرزندان و نوادگان

زندگی نامه احمد بن موسی سید السادات

اشاره
در مورد لقب «شاه چراغ» نسبت به احمد بن موسی (ع) منبع صحیح و قابل پذیرش یافت نمیشود. آنچه مطرح است و برخی نیز در کتابهای خود آوردهاند دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد. در باورها و نسبتها به هر گونه خواب دیدنها «رؤیا»، که سند صحیح ندارند، نمیتوان اعتماد نمود و القاب اماکن و افراد را مطرح ساخت. با این حال مشاهده میشود که عدهای به این شنیدهها اعتماد می کنند و یا خواب دیدن برخی را ملاک قرار میدهند آنگاه القابی در مورد برخی افراد یا برخی اماکن حتی مساجد مطرح میسازند! لقب زیبای احمد بن موسی (ع) «سیدالسادات» است که در منابع هم به آن اشاره شده است. چه بهتر که علاقه مندان به حضرت این لقب زیبا را به کار ببرند. و الله سبحانه هو العالم. احمد بن موسی (ع) از فرزندان برومند و فرزانه و مجاهد و جلیل القدر امام کاظم (ع) میباشد. شیخ مفید وی را این گونه میستاید: و کان احمد بن موسی کریما جلیلا ورعا، و کان ابوالحسن موسی (ع) یحبه و یقدمه و وهب له ضیعته المعروفه [ صفحه ۳۷] بالیسیره، و یقال ان احمد بن موسی رضی الله عنه اعتق الف مملوک، [۶۸] «احمد بن موسی (ع) فردی کریم، سخی و پرهیزکار و با جلالت بوده است. امام کاظم (ع) وی را دوست میداشته بر دیگران برتری میداده است. و زمینی معروف به «یسیره» را در مدینه به وی بخشیده بوده است. وی از اموال خویش از جمله از برکات آن زمین هزار بنده آزاد میکند.» آنگاه ادامه میدهد که خدم و حشمی همراه وی بود که گوش به فرمان و مطیع وی بودند. همین سخنان را ابن صباغ و نیز طبرسی در فصول المهمه، و اعلام الوری، درباره وی مینگارند. [۶۹] همین سخنان را در مورد وی در معجم الرجال بیان مینماید. [۷۰] . مؤلف تنقیح مینگارد که از سخنان مفید و ثاقت ایشان به دست میآید و از وحید (ره) نقل میکند که وی به لقب زیبای «سید السادات» معروف بوده و بیست نفر خدم و حشم مطیع و فرمانبردار وی بودهاند؛ ایشان اکنون ملقب به «شاهچراغ» میباشند. [۷۱] .
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *