خاندان

وراثت امام کاظم علیه السلام

دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایر
پختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، تنها در ویژگیهای ظاهری به پدر و مادر شباهت ندارد،
هیچ اثر و یا ویژگی نیست که مربوط به » : بلکه در ویژگیهای ذاتی و در باریکترین صفات همانند آنها است. هکسلی [ ۷۶ ] میگوید
عضوی از اعضا باشد مگر این که به وراثت و یا محیط برمیگردد، اما وجود وراثت زمینهساز این ویژگیها است ولی محیط خیلی
زود آن را تحقق میبخشد، پس وجود وراثت از اینرو جز نوعی قدرت بر اثرگذاری و اثرپذیری نیست، البته با هر نوع محیطی به
صفحه ۷۴ ] معنای این سخن آن است که تمام آثار و خواصی که در اجزای بدن یک انسان است، ] «… گونهای خاص تحقق مییابد
مربوط به وراثت، یا محیط خانواده و یا محیطی میشود که در آن جا زندگی میکند. و مندل [ ۷۷ ] ، این نمونه وراثت را که به
بیشترین صفات موروثی بدون کم و زیاد و تجزیه و تغییری، از پدر » : شهرت دارد، مورد تأکید قرار داده و میگوید « همگن » وراثت
هر انسانی دارای قوای نهفتهی موروثی » : جنجز، همین مطلب را تأیید میکند و میگوید «. یا مادر و یا هر دو، به فرزند منتقل میشود
اسلام این حقیقت را پیش از آن «… است، اما رشد هر کدام از آنها وابسته به ظروفی است که هنگام رشد، به این قوا احاطه دارند
که دانشمندان وراثت و روانشناسی کشف کنند، کشف کرده بود. از پیامبر (ص) نقل شده که مردی از انصار خدمت آن حضرت
رسید و عرض کرد: یا رسول الله، این دختر عموی من، و من فلانی پسر فلانیم… (تا ده پشت پدران را نام برد)، و او نیز دختر فلانی
است، و تا ده پشت پدران او را نیز نام برد، و گفت: در فامیل من و در فامیل او سیاهپوستی وجود ندارد، با این همه زن من این بچه
تو نود و نه رگ » : سیاهپوست را به دنیا آورده است، پیامبر خدا (ص) به فکر فرو رفت، سپس سرش را بلند کرد و به آن مرد گفت
داری و آن زن هم نود و نه رگ دارد و به هنگام آمیزش این رگها درهم میشوند و هر کدام از آنها از خداوند میخواهند تا
آن مرد دست زن و بچهاش را گرفت و رفت. «. کودک شبیه او گردد، بلند شو! او فرزند تو است و جز از ریشهی تو و یا او نمیباشد
قرآن کریم به دقیقترین صفاتی « در گزینش همسرانتان دقت کنید که رگ و ریشه ها فریبکارند » : و در حدیث دیگری آمده است
که وراثت باعث انتقال آنها میگردد اشاره نموده است و خداوند متعال از قول پیامبرش – حضرت نوح – حکایت میکند: [ صفحه
بار خدایا از این کافران کسی را روی زمین مگذار، زیرا اگر آنها را به حال خود واگذاری، بندگانت را گمراه میسازند و جز » [۷۵
۷۸ ] . این آیه به روشنی دلالت دارد بر این که عقاید کفرآمیز، از پدران به ] «. تبهکار و ناسپاس و کافر، از آنها به دنیا نمیآید
فرزندان – از طریق وراثت – منتقل میشود… در کتابهای بزرگ حدیث، اخبار فراوانی از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده است
که بر اصل وراثت، قوانین و آثار و اهمیت زیادی که در زندگی انسان دارند، دلالت دارد [ ۷۹ ] . در پرتو همین قانون وراثت، ما
صفحه ۴۷ از ۲۷۲
یقین قاطع داریم که امام موسی علیه السلام تمام صفات پدرانشان را که از سایر مردم بدان وسیله امتیاز داشتند – از قبیل: بزرگواری،
بخشندگی، بردباری، گذشت، خیرخواهی، نیکی به مردم، و فداکاری در راه مصلحت عمومی – به ارث برده است.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *