اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

بذل و بخشش امام کاظم علیه السلام

امام موسی علیه السلام از والاترین نمونه های کامل انسانی در صفات و ویژگیها بود از جمله ویژگیهای ارزشمند و والایش،
بخشندگی و باز بودن دست بخشش وی بود. و از چیزهایی که نمیشود در آن تردید داشت، آن است که صفت بخشندگی – وقتی
که با انگیزهی خیرخواهی و احسان باشد – از میل باطنی سرچشمه میگیرد، نه با انگیزه های دیگر، همچون خودنمایی و شهرت، که
از بخشش به حساب نمیآید بلکه به تمام معنی مباین و مغایر با صفت بخشندگی است. بزرگواری واقعی و بخشندگی حقیقی، به
حدی در امام علیه السلام تجلی کرد که ضربالمثل بخشش و نیکی شد. و درماندگان برای نجات خود از کابوس فقر و جهنم
تنگدستی، تنها به او رو میآوردند. مورخان اجماع دارند که آن بزرگوار تمام ثروت خود را به بیچارگان انفاق نمود و تمام اینها
در راه خدا و برای رضا او بود، بدون این که از کسی انتظار پاداش و سپاسگزاری داشته باشد. و همیشه موقع انفاق و کمک به
مستمندان سعی میکرد ناشناخته و گمنام باشد تا مبادا گیرنده، ذلت و خواری [ صفحه ۱۷۵ ] نیازمندی را احساس کند و در این کار
تنها رضای خدا را میجست. از این رو در تاریکی شب، از خانه خارج میشد و کمک و احسان خود را به طبقهی ضعیف
میرساند، به طوری که آن شخص نمیدانست که از طرف چه کسی این احسان به او میرسد. آن حضرت به نیازمندان کیسه های
عجب است از » : حاوی دویست تا چهارصد دینار میداد [ ۲۴۹ ] و آن کیسه ها ضربالمثل شده بود تا آن جا که اهلش میگفتند
صفحه ۸۵ از ۲۷۲
۲۵۰ ] . از عنایت و بخشش سرشار او ] «!! کسی که کیسه های موسی علیه السلام به او رسیده باز هم از کمبود و فقر شکایت میکند
نقل کردهاند، هرگاه کسی او را میآزرد و به او بدی میکرد، برایش کیسهای با موجودی هزار دینار میفرستاد [ ۲۵۱ ] بخششهای
پنهانی و مرحمتیهای پنهانی او، زندگی مستمندان مدینه را تأمین میکرد و همهی آنها، از نعمت بخشش وی برخوردار بوده و از
مرحمتیهای او زندگی میکردند. مورخان گروه زیادی از کسانی را که مورد احسان امام علیه السلام بودهاند، نام بردهاند که ما به
چند مورد ذیل اکتفا میکنیم:
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *