سیره عملی و رفتاری

خط مشی سیاسی امام کاظم

اشاره
در درسهای پیشین با ابعاد و محورهایی از خط مشی سیاسی امام کاظم (ع) آشنا شدیم؛ پاسداری از میراث گرانسنگ امامت، رهبری و حمایت شیعیان، تقیه و نفوذ در تشکیلات دستگاه خلافت. در این درس به محور دیگری از خط مشی سیاسی آن گرامی میپردازیم؛ محوری که در زندگی سیاسی و مبارزاتی رهبران الهی از پیامبران گرفته تا جانشینان آنان همواره به عنوان یک اصل اساسی مبارزاتی مطرح و مد نظر بوده و هیچ گاه مورد غفلت و بیتوجهی آنان قرار نگرفته است و آن عبارت است از اتخاذ موضع منفی در برابر طاغوت زمان خود و کنارهگیری از تشکیلات ظلم و ستم و ضد خدایی آنان. آوای ربانی: «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا» امیرمومنان (ع) در واپسین لحظات زندگیاش [۴۲۸] در گوش جان همهی فرزندان آن بزرگوار از جمله موسی بن جعفر (ع) طنین افکند و آنان را نه به عنوان خصم، که سرسختترین خصم و مقاومترین و سازشناپذیرترین عنصر در برابر ستم و ستمگران جامعهی خویش قلمداد کرد. ما در این درس نخست به مبارزات و موضعگیریهای منفی پیشوای هفتم (ع) در برابر طاغوتهای عصر خود اشاره میکنیم سپس رهنمودهای آن گرامی به یارانش را در این زمینه یادآور میشویم.
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *