سیره عملی و رفتاری

سخاوت و کرم امام کاظم

امام کاظم علیه السلام سخاوت عجیبی داشت، و اگر ثروتی به دستش [ صفحه ۱۳۳] می آمد، آن را به طور فراوان بین نیازمندان تقسیم می کرد، کیسه های پولی که به مستمندان می داد کمتر از ۳۰۰ یا ۴۰۰ دینار نبود، به طوری که کیسه های آن حضرت ضرب المثل در مورد سخاوت او گردید، بستگانش می گفتند: «شگفتا از کسی که کیسه ی امام کاظم علیه السلام به او برسد و او از اندکی آن شکایت نماید!» شخصی به نام محمد بن عبدالله بکری می گوید: سخت مقروض بودم، وارد مدینه شدم و سنگینی قرض مرا درمانده کرده بود، با خود گفتم اگر به محضر امام کاظم علیه السلام بروم، شادمان خواهم شد، به محضرش رفتم و وضع خود را برایش شرح دادم، به خانه اش رفت و بی درنگ بیرون آمد، به غلامش فرمود: از اینجا برو، او رفت، امام دستش را به سوی من دراز کرد و کیسه ای که محتوی سیصد دینار بود به من داد، سپس برخاست و رفت و من با آن پول قرضهایم را ادا کردم و معاش زندگیم را تامین نمودم [۱۱۹] . آن حضرت شبانه در تاریکی به طور ناشناس، درهم و دینار و خواربار به نیازمندان می رسانید، آنها نمی دانستند که آن همه کمکهای فراوان توسط چه کسی به آنها می رسد [۱۲۰] . یک بار فقیری نزد آن حضرت آمد و پس از اظهار تهیدستی گفت: «اگر صد درهم داشتم با آن کاسبی می کردم و از تنگدستی نجات می یافتم.» [ صفحه ۱۳۴] امام کاظم علیه السلام با چهره ای گشاده و خندان به او فرمود: «من از تو یک سوال می کنم، اگر پاسخ دادی، ده برابر آن را به تو خواهم داد.» فقیر گفت: بپرس. امام کاظم علیه السلام به او فرمود: اگر بنا باشد تو در دنیا آرزویی کنی، چه آرزو می کنی؟ فقیر: آرزو می کنم به ادای حقوق برادران دینی، توفیق یابم، و برای حافظ جان آنها از خطر دشمن، قانون تقیه را رعایت نمایم. امام کاظم: چرا دوستی ما خاندان را آرزو نمی کنی؟ فقیر: این خصلت را که دارا هستم، و خدا را به خاطر داشتن این صفت سپاس می گویم، ولی آن را که ندارم آرزو می کنم. امام کاظم: پاسخ نیک دادی آفرین، آنگاه دو هزار درهم (بیست برابر خواسته ی او) به او داد و به او فرمود: این پول را در تجارت و خرید و فروش «مازو» (دانه هایی که برای رنگ کردن و دباغی به کار می برند) به کار بزن، زیرا این کالا خشک است (و کمتر آسیب می بیند). فقیر همین کار را کرد و زندگیش را سامان بخشید [۱۲۱] .
نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی بر گرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *