اخلاق و فضائل, سیره عملی و رفتاری

نسب شفاف امام کاظم

اشاره
نسب پاک و شفاف از افتخارات هر فرد و قبیله میباشد. امیرالمؤمنین (ع) در مورد نسب شفاف و پاک خویش به معاویه خطاب نمود، و لیس الصریح [ صفحه ۹۲] کاللصیق، [۲۲۲] «نسب شفاف مانند نسب علی (ع) مثل نسب معاویه که خود را به قریش چسبانده نیست. (معاویه از قریش نبوده است و خود را ملحق به قریش نموده بود.) نسب شفاف خویش را افتخار نمود». امام سجاد (ع) به تبار پاک خویش در برابر طاغوت و ستمگر چون یزید افتخار نمود، که أنا ابن محمد المصطفی ان ابن فاطمه الزهراء أنا ابن أمیرالمؤمنین علی علیه السلام. [۲۲۳] امام صادق (ع) به تبار ابراهیمی خویش افتخار میکند، انا ابن ابراهیم خلیل الله. [۲۲۴] . اینک نوبت عباسیان است که در مورد نسب سخن بگویند. عباسیان که بنی عم رسول الله (ص) بودند بر این انتساب افتخار مینمودند. لیکن اشتباهی که هارون نمود این بود که این انتساب را به رخ عترت آل رسول (ص) کشید. در محضر امام کاظم (ع) در کنار قبر رسول الله (ص) رو به قبر رسول الله (ص) ایستاد و حضرت را این گونه خطاب کرد: السلام علیک یا رسول الله (ص) السلام علیک یا ابن العم. به بنی عم بودن افتخار نمود. غافل از این که از فرزند فاطمه که جان رسول الله (ص) در آن دمیده است چه جوابی خواهد شنید. امام کاظم (ع) روبروی قبر رسول الله (ص) ایستاد و عرض کرد، السلام علیک یا رسول الله (ص) السلام علیک یا أبه. [۲۲۵] . [ صفحه ۹۳] هارون عموزاده خطاب میکند، امام کاظم (ع) پدر خطاب میکند. با این گونه سلام امام کاظم (ع)، رنگ از رخسار هارون پرید. این رفتار امام کاظم (ع) هارون را تا ابد شرمنده ساخت و کینه حضرت در قلب پلید هارون شعله ور شد تا به قتل فرزند فاطمه (ع) منجر شد. شخص فرصت طلبی چون نفیع الانصاری، به طعن از حضرت پرسید، من انت. «تو کیستی». امام در جواب فرمود: ان کنت ترید النسب فأنا ابن محمد حبیب الله ابن اسماعیل ذبیحالله ابن ابراهیم خلیلالله. [۲۲۶] «اگر نسب مرا سراغ میگیری من فرزند محمد حبیبالله و فرزند اسماعیل ذبیحالله و فرزند ابراهیم خلیلالله میباشم».
برگرفته از کتاب امام کاظم علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *