معجزات و کرامات, نقش اجتماعی

امام کاظم و آگاه کردن شیعیان

امام کاظم (ع) نه تنها برای رفع گرفتاریهای موجود شیعیان تلاش میکرد، بلکه گاهی از حوادث ناگواری که در آینده ممکن بود برای آنان پیش بیاید جلوگیری مینمود که در اینجا به دو نمونه اشاره میکنیم. – امام کاظم (ع) برای ابراهیم بن عبدالحمید نوشت: از خانهات به خانهی دیگر منتقل شو. ابراهیم در آغاز از شنیدن این خبر اندوهگین شد؛ چون خانهاش بین بازار و مسجد و در جای مناسبی بود. با خودداری ابراهیم از جابهجایی، پیک امام (ع) دوباره نزد او آمد و از وی خواست خانه را ترک کند. ولی او همچنان بود که پیک برای بار سوم آمد و همان دستور را با تاکید به وی ابلاغ کرد. ابراهیم به فکر جابه جایی افتاد. منزلی را پیدا کرد و بدانجا منتقل شد. به محض انتقال، منزل قبلیاش فرو ریخت و ویران گشت. [۳۹۸] . – ابراهیم بن عبدالحمید به طرف محلهی قبا میرفت تا طبق معمول هر ساله خرمای باغهای آنجا را خریداری کند که در میان راه با موسی بن جعفر (ع) دیدار کرد. امام پس از آگاهی از هدف او به وی فرمود: آیا از شر آفت ملخ خیالتان آسوده است؟ ابراهیم با شنیدن این هشدار، از تصمیم خود بازگشت. با گذشت پنج روز از این ماجرا حملهی ملخها آغاز شد، چندان که همه آنچه را که در نخلستانها بود خوردند. [۳۹۹] . این بود نمونههایی از تلاشها و کوششهای امام کاظم (ع) در ارتباط با شیعیان. البته موارد دیگری نیز در منابع تاریخی و حدیثی ذکر شده که از حوصلهی این سلسله درسها بیرون است. مطالعه و تامل در مجموع این فعالیتها نشان دهندهی عنایت و توجه خاص موسی بن جعفر (ع) به [ صفحه ۱۸۳] امور مربوط به شیعیان است. نکتهی در خور تامل در این داستانها بهرهگیری امام (ع) از ابزار و امکانات مختلف برای دستیابی به این هدف مهم است. حتی جایی که لازم بود خود آن حضرت شخصاً اقدام میکرد و این درس بسیار بزرگی است برای همهی مسوولان و دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. در شرایطی که موسی بن جعفر (ع) با آن همه محدودیتها و اعمال فشارها از سوی حاکمان عباسی، آن عنایت ویژه را به یاران و پیروان خود داشت، مسوولان ما که به برکت انقلاب اسلامی بحمدالله دستشان باز و امکاناتشان فراوان است میباید عنایت بیشتری به این مهم داشته باشند آنگونه که بحمدالله دارند. [ صفحه ۱۸۴] خلاصه از جمله محورهای مهم فعالیتهای امام کاظم (ع) رهبری تشکیلات سیاسی شیعه و نظارت بر عملکرد ایشان و تقویت و پشتیبانی آنان بود. در بخش رهبری تشکیلات سیاسی، شواهد و قرائن فراوانی در زندگی امام (ع) و شیعیان اثبات کننده این محور مهم کاری آن حضرت است که در درس به پارهای از آنها اشاره شده است. عناوین دیگر محورهای فعالیتی امام (ع) در ارتباط با شیعیان عبارت است از: ۱- نظارت بر عملکرد شیعیان و تذکر لغزشهای آنان. ۲- کمکهای مالی و اقتصادی به آنان. ۳- حل مشکلات و گرفتاریهای شیعیان. ۴- وساطت برای شیعیان به منظور برآوردن حاجاتشان. ۵- آگاه کردن آنان از حوادث ناگوار آینده. تامل در این محورها عنایت ویژه موسی بن جعفر (ع) را به امور مربوط به شیعیان در آن شرایط سخت سیاسی و اقتصادی نشان میدهد. پرسش ۱- تشکل سیاسی شیعه پس از رحلت پیامبر (ص) مرهون چه عاملی بود؟ ۲- چه دلیلی برای رهبری تشکیلات سیاسی شیعه در زمان موسی بن جعفر (ع) توسط آن حضرت وجود دارد؟ ۳- موسی بن جعفر (ع) چگونه بر عملکرد شیعیان نظارت داشت؟ ۴- آیا کمکهای اقتصادی موسی بن جعفر (ع) به شیعیان صرفاً جنبهی اخلاقی داشت؟ ۵- به یک مورد از رفع گرفتاریهای شیعیان توسط موسی بن جعفر (ع) اشاره کنید. ۶- مطالعه سیره امام کاظم (ع) در این درس چه نکتهی مهمی به ما میآموزد؟ [ صفحه ۱۸۵]
برگرفته از کتاب زندگانی امام کاظم علیه السلام نوشته: علی رفیعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *