نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام کاظم علیه السلام با بریه ه

بریه ه از بزرگان نصاری و از دانشمندان برجسته بود و در صدد یافتن حق و جویای هدایت بود، او با همهی گروه های اسلامی روبرو
شده و با آنان احتجاج کرده بود، اما به هدف مورد نظرش نرسیده بود، از شیعه برای او تعریف کرده بودند و وصف هشام بن حکم
۴۷۹ ] را شنیده بود. این بود که تصمیم گرفت تا نزد هشام برود در حالی که صد نفر از دانشمندان نصاری به همراه او بودند، وقتی ]
که در مجلس هشام حضور یافت، [ صفحه ۳۰۸ ] از مهمترین مسائل کلامی و عقیدتی از وی پرسید و هشام به تمام آنها پاسخ داد،
سپس همهی آنها رفتند تا با امام صادق علیه السلام ملاقات کنند، پیش از دیدار امام صادق، خدمت امام موسی علیه السلام رسیدند.
ای بریه ه! اطلاع تو » : هشام داستان مناظرات و سخنان خود را با بریه ه به عرض امام رساند، امام علیه السلام رو به بریه ه کرد و فرمود
از کتاب خودتان چگونه است؟ من بدان عالمم. چه اطمینانی به تأویل آن داری؟ بسیار اطمینان به عمل تأویل آن دارم!! آنگاه امام
وقتی که بریه ه آن را شنید ایمان آورد به «. علیه السلام شروع به خواندن انجیل کرد و قسمت به قسمت به طور مرتب قرائت فرمود
این که دین اسلام حق است و امام علیه السلام از شجرهی نبوت میباشد و رو به آن حضرت کرد و گفت: از پنجاه سال پیش، تو یا
مثل تو را میجستم!! سپس او و همسرش اسلام آوردند و همگی خدمت امام صادق علیه السلام شرفیاب شدند. هشام داستان را، با
اسلام آوردن بریه ه، به دست فرزندش موسی علیه السلام برای آن حضرت نقل کرد. امام شاد و مسرور گردید و رو به وی کرد و
۴۸۰ ] . بریه ه رو به امام صادق علیه السلام کرد و گفت: فدایت شوم! شما از کجا ] « ذریۀ بعضها من بعض و الله سمیع علیم » : گفت
آنها به وراثت از انبیاء، در اختیار ما است و ما آنها را میخوانیم چنان که » : تورات و انجیل و کتابهای پیامبران را آموختید؟!! فرمود
خود ایشان میخواندند و بازگو میکنیم همان طوری که آنان، خود بازگو میکردند. براستی که خداوند حجتی را روی زمین قرار
بریه ه، ملازم امام علیه السلام شد و از یاران خالص وی گشت. «! نداده است که از او چیزی [ صفحه ۳۰۹ ] بپرسند و بگوید: نمیدانم
هنگامی که امام صادق علیه السلام رحلت فرمود، به امام موسی علیه السلام پیوست، تا این که در زمان حیات آن بزرگوار از دنیا
. [ رفت [ ۴۸۱
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *