نقش تربیتی و ارشادی

احتجاج امام کاظم علیه السلام با فضل بن ربیع

هارون الرشید، به زیارت قبر پیامبر (ص) مشرف شد، امام علیه السلام با وی نشستی داشت و پس از پایان دیدار که امام علیه السلام
بیرون شد به محمد امین – پسر هارون الرشید – برخورد، محمد رو به فضل بن ربیع کرد و گفت: این شخص را سرزنش کن! فضل
بن ربیع، از جا برخاست و به طرف امام رفت و گفت: امیرالمؤمنین را چگونه دیدی، روی این مرکبی که اگر سوار بر این مرکب
نه من نیاز به جستن دیگری دارم و نه آن » . [ میجستی نمیرسیدی و اگر سواره بر این مرکب، تو را میجستند، میرسیدند [ ۴۶۱
که، کسی در پی من باشد و مرا بجوید، بلکه آن مرکبی است پایینتر از اسبان سرکش و بالاتر از خزان ناهموار. و بهترین امور حد
۴۶۲ ] . به این ترتیب امام علیه السلام او را رها کرد و رفت، در حالی که چهرهی فضل آثار اضطراب و عجز و ] «… وسط آنها است
درماندگی پیدا بود.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *