نقش تربیتی و ارشادی

مناظره ی امام کاظم علیه السلام با راهب

در شام راهبی بود که نصاری او را مقدس و گرامی میداشتند و سالی یکبار در حضور آنها ظاهر میشد و آنان، او را تعظیم
میکردند. امام علیه السلام در همان روزی که موعظه مینمود با وی دیدار کرد، در حالی که رهبانان و بزرگان قوم، اطراف او را
ای مرد، تو غریبی؟ آری. از ما » : گرفته بودند. وقتی که امام علیه السلام در انجمن مستقر شد، راهب نگاهی به امام کرد و گفت
هستی و یا مخالف مایی؟ از شما نیستم. از امت مرحومهای؟ آری. آیا از دانشمندان ایشانی و یا از نادانانشان هستی؟ از نادانانشان
نیستم. راهب نگران شد، دست پیش زده و شروع به سؤال از پیچیدهترین مسائل از امام علیه السلام کرد و گفت: درخت طوبی
چگونه درختی است که اصلش در خانهی عیسی و نزد ما است و هم نزد شما و در سرای محمد (ص) است و شاخه هایش در همهی
خانه ها میباشد؟ درخت طوبی همچون خورشید است که پرتوش با این که خود در آسمان است به همهی مکانها و جاها میرسد.
[ صفحه ۳۱۰ ] چگونه است که از خوراک بهشت هرچه بخورند، تمام نمیشود؟ و چگونه چیزی از آن کاسته نمیشود؟ طعام
بهشتی، همچون چراغ در دنیا است که از نور آن استفاده میشود و هیچ چیزی از آن کم نمیشود. در بهشت سایهی گستردهای
است، آن سایه چیست؟ آن، وقتی است پیش از طلوع آفتاب، سایهای گسترده است. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: [ألم تر الی
ربک کیف مد الظل] [ ۴۸۲ ] . اهل بهشت با این که میخورند و میآشامند، چگونه نه بول دارند و نه غایط؟ آنها در حقیقت
صفحه ۱۴۰ از ۲۷۲
همچون جنین در رحم مادرند. بهشتیان خدمتگزارانی دارند، چگونه بدون این که دستوری دهند، فرمان میبرند؟ انسان وقتی که به
چیزی نیاز پیدا میکند، اعضای بدنش از آن آگاه میشوند. به این ترتیب خدمتگزاران نیز مطلع میشوند و بدون فرمانی، مقصود او
آنگاه راهب و «. را برمیآورند. کلیدهای بهشت از طلا است و یا از نقره؟ کلید بهشت گفتار بنده: [لا اله الا الله] است. راست گفتی
همهی کسانش اسلام آوردند [ ۴۸۳ ] . این بود برخی از مناظرات و احتجاجات امام علیه السلام، ما بخش دیگری از آن را در
فصلهای دیگر کتاب بازگو خواهیم کرد.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *