سیره عملی و رفتاری

گذشت امام کاظم

آوردهاند وقتی آزار میشد یا پشت سرش بدگویی میکردند، همین که خبردار میشد، به جای واکنش منفی، کیسهای پر از زر و سیم برای آزار رسان میفرستاد. [۱] ابن جوزی در صفه الصفوه نوشته است: «کریم، حلیم و با گذشت بود.» [۲] .
ابن طلحه نیز در کتاب مطالب السوول مینویسد: «اگر کسی در حق او کار ناپسندی مرتکب میشد، با احسان خود به او پاسخ میداد. با کسانی که به او جنایت میکردند، گذشت داشت و چون با گذشت بود، به «کاظم؛ فرو خورنده خشم» معروف شد.» [۳] .
البته احسان به توهین کنندگان، به آگاهی و ناآگاهی آنان بستگی داشته است. گروهی به امام جسارت میکردند، ولی امام را نمیشناختند. امام، نه تنها از این گروه میگذشت، بلکه فراتر از آن، بدیهای آنها را با احسان و هدیه پاسخ میداد و آنها را شرمنده میکرد. گروهی دیگر، با علم و انگیزه و با وجود شناخت امام، به ایشان توهین میکردند. بدیهی است احسان به این افراد معنا نداشت و امام تنها از آنان میگذشت.
—————————————————————————————————————————————–
پی نوشت ها:
[۱] تاریخ بغداد، ج ۱۳، ص ۳۱؛ تهذیب الکمال، ج ۲۹، ص ۴۳؛ سیراعلام النبلاء، ج ۶، ص ۲۷۱٫
[۲] صفه الصفوه، ج ۱، ص ۳۹۹٫
[۳] مطالب السوول، ص ۸۳٫
منبع: امام کاظم از دیدگاه اهل سنت؛ علی اصغر قربانی؛ مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما ۱۳۸۵٫
برگرفته از کتاب دانشنامه امام کاظم علیه السلام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *