پاسخ به شبهات

احمد امین یکی از معترضین مساله بداء

به نظر ما برخی از شیعیان، معتقد به بدایی هستند [ صفحه ۲۶۳ ] که یهود آن را انکار داشتند. و پیش از » : دکتر احمد امین میگوید
مختار از آن » : همه مختار بن ابیعبید، که به امامت محمد بن حنفیه دعوت میکرد، بدان عقیده بوده است. شهرستانی میگوید
جهت به بداء معتقد شد که مدعی بود به رویدادهای آینده یا به وسیله وحیی که به او میشود و یا به وسیلهی پیامی که از امام به او
میرسد، آگاهی دارد. و هرگاه او به یارانش وعده تحقق چیزی و پیش آمدن رویدادی را میدهد، اگر مطابق وعدهای که داده
پیش آمد، آن را دلیل بر صدق گفتارش میدانست و اگر مطابق در نیامد میگفت: برای پروردگارتان بداء حاصل شده است. و او
بسیاری از شیعیان به «. فرقی بین نسخ و بداء قائل نبوده، بنابراین اگر نسخ در احکام روا باشد، بداء نیز در اخبار روا خواهد بود
خداوند را به » : عقیدهی بداء پایبند بوده و آن را بر بسیاری از مسائل تاریخی خود منطبق میسازند، یکی از رهبران شیعه میگوید
زیرا که بداء، در توبه را باز گذاشته و بدان وسیله از خداوند طلب آمرزش میتوان کرد و «. چیزی بهتر از بداء پرستش نتوان کرد
۴۳۱ ] . در صورتی که این خردهگیران بر شیعه – دربارهی اعتقاد شیعه به بداء – نظراتشان ] « یهودیان بزرگترین مخالفان بداء هستند
مطابق واقع نمیباشد، بدان جهت که اینان به حقیقت بدائی که شیعه بر آن معتقد است نرسیدهاند.
برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *