آرشیو اخلاق و فضائل

 • سجایای اخلاقی امام کاظم(علیه السلام) بهترین روش برای شناخت یک انسان، اوصاف و خصوصیات اخلاقی اوست. امام معروف به عبد صالح، نفس زکیه، زین المجتهدین، صابر، امین، زاهر، صالح و […] 0

  سجایای اخلاقی امام کاظم (علیه السلام)

  سجایای اخلاقی امام کاظم(علیه السلام) بهترین روش برای شناخت یک انسان، اوصاف و خصوصیات اخلاقی اوست. امام معروف به عبد صالح، نفس زکیه، زین المجتهدین، صابر، امین، زاهر، صالح و […]

  ادامه ...

 • وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […] 0

  امام کاظم امام دلها

  وزی مامون فرزند هارونالرشید گفت:« پدرم هارون مرا به تشیع معتقد کرد! »یکی از حاضران گفت: « چگونه چنین چیزی ممکن است با اینکه پدرت افراد خاندان پیامبر را میکشد؟ […]

  ادامه ...

 • عبادت شناخت ویژه‏ى آن گرامى از خداوند و انس روحى وى با پروردگار بزرگ و نورانیت ذاتى وى که ویژه‏ى امامان پاک است،همه او را به عبادتى گرم و راز […] 0

  عبادت امام کاظم

  عبادت شناخت ویژه‏ى آن گرامى از خداوند و انس روحى وى با پروردگار بزرگ و نورانیت ذاتى وى که ویژه‏ى امامان پاک است،همه او را به عبادتى گرم و راز […]

  ادامه ...

 • روزه نقش مهم در تعالی روحی و فاصله گرفتن از وابستگیها و خواهشهای نفسانی دارد. روزهداری با خودداری از خواهشهای نفسانی، پیروزی فطرت پاک انسان را بر طبیعت خشن و […] 0

  روزه داری امام کاظم

  روزه نقش مهم در تعالی روحی و فاصله گرفتن از وابستگیها و خواهشهای نفسانی دارد. روزهداری با خودداری از خواهشهای نفسانی، پیروزی فطرت پاک انسان را بر طبیعت خشن و […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام از والاترین نمونه های کامل انسانی در صفات و ویژگیها بود از جمله ویژگیهای ارزشمند و والایش،بخشندگی و باز بودن دست بخشش وی بود. و از […] 0

  بذل و بخشش امام کاظم علیه السلام

  امام موسی علیه السلام از والاترین نمونه های کامل انسانی در صفات و ویژگیها بود از جمله ویژگیهای ارزشمند و والایش،بخشندگی و باز بودن دست بخشش وی بود. و از […]

  ادامه ...

 • براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام علیه السلام همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تماماحساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان نقل […] 0

  نماز امام کاظم علیه السلام

  براستی که بهترین و ارزشمندترین ساعات در نظر امام علیه السلام همان ساعاتی بود که با خدای بزرگ خلوت میکرد و با تماماحساس و عواطفش متوجه او میشد. راویان نقل […]

  ادامه ...

 • حلم و گذشت و بردبارى بردبارى و گذشت آن بزرگ،بى‏مانند و سرمشق دیگران بود. لقب‏«کاظم‏»به دنباله‏ى نام آن گرامى،حاکى از همین خصلت وى و نشانه‏ى شهرت ایشان به کظم غیظ […] 0

  حلم و گذشت و بردبارى امام کاظم

  حلم و گذشت و بردبارى بردبارى و گذشت آن بزرگ،بى‏مانند و سرمشق دیگران بود. لقب‏«کاظم‏»به دنباله‏ى نام آن گرامى،حاکى از همین خصلت وى و نشانه‏ى شهرت ایشان به کظم غیظ […]

  ادامه ...

 • هر دوران از زندگی انسان، ویژگی و اقتضای خاص خود را دارد. دوران کودکی افراد معمولاً با لهو و لعب و بازیهای بچهگانه سپری میشود؛ ولی مردان خدا چنین نیستند، […] 0

  بزرگ منشی امام کاظم

  هر دوران از زندگی انسان، ویژگی و اقتضای خاص خود را دارد. دوران کودکی افراد معمولاً با لهو و لعب و بازیهای بچهگانه سپری میشود؛ ولی مردان خدا چنین نیستند، […]

  ادامه ...

 • عن علی بن سوید قال، کتبت الی ابیالحسن موسی (ع)، و هو فی الحبس کتابا اساله عن حاله و عن مسائل کثیره، فاحتبس الجواب علی اشهر، ثم اجابنی بجواب، هذه […] 0

  علوم حضرات ائمه از دیدگاه امام کاظم

  عن علی بن سوید قال، کتبت الی ابیالحسن موسی (ع)، و هو فی الحبس کتابا اساله عن حاله و عن مسائل کثیره، فاحتبس الجواب علی اشهر، ثم اجابنی بجواب، هذه […]

  ادامه ...

 • در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […] 0

  امام کاظم و پرستش خدا

  در پرستش امام کاظم (ع) مینگارند: هو اعبد اهل زمانه، عابدترین فرد بود. نافله شب را میخواند آنگاه نماز صبح را میخواند. تا نزدیک طلوع خورشید در سجده به سر […]

  ادامه ...