آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • سلطه های حاکم، نسبت به ظلم بر علویان و محروم داشتن ایشان از تمام حقوق طبیعی خویش، توجه خاصی داشتند؛ این بود که بینآنان نیازمندی و فقر را رواج داده […] 0

  انگیزه های قیام علیه منصور – محرومیت از حقوق

  سلطه های حاکم، نسبت به ظلم بر علویان و محروم داشتن ایشان از تمام حقوق طبیعی خویش، توجه خاصی داشتند؛ این بود که بینآنان نیازمندی و فقر را رواج داده […]

  ادامه ...

 • مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […] 0

  انگیزه ی نهضت حسین

  مورخان اجماع دارند بر این که، انگیزهی نهضت بزرگ حسین، برمیگردد به آن شکنجه های هولناک و ظلم فراوانی که ویمشاهده میکرد. موسی هادی، استانداری را به نام عمر بن […]

  ادامه ...

 • امام کاظم علیه السلام پانزده سال در برابر چنان جرثومه ی پلید و عنصر خودسر که از دیکتاتورترین طاغوتها بود قرار داشت، در عین حال از موضع قاطع خود هیچ […] 0

  موضعگیری امام کاظم در برابر هارون

  امام کاظم علیه السلام پانزده سال در برابر چنان جرثومه ی پلید و عنصر خودسر که از دیکتاتورترین طاغوتها بود قرار داشت، در عین حال از موضع قاطع خود هیچ […]

  ادامه ...

 • اشارهتشکل همسوی اهل بیت (ع) در عین حال که یک جریان بزرگ اجتماعی بود، هماره مورد تهدید خطرها نیز بود. این تشکل همواره آماج انواع تبلیغات فرهنگی و هجوم علیه […] 0

  خطر جریان سقیفه

  اشارهتشکل همسوی اهل بیت (ع) در عین حال که یک جریان بزرگ اجتماعی بود، هماره مورد تهدید خطرها نیز بود. این تشکل همواره آماج انواع تبلیغات فرهنگی و هجوم علیه […]

  ادامه ...

 • ابوجعفر هارون الرشید پسر دیگر مهدی، بعد از برادرش هادی به خلافت میرسد. خلافت ننگین هارون بیست و سه سال از سال ۱۷۰ تا ۱۹۳ به طول میانجامد. هارون در […] 0

  خلافت هارون الرشید

  ابوجعفر هارون الرشید پسر دیگر مهدی، بعد از برادرش هادی به خلافت میرسد. خلافت ننگین هارون بیست و سه سال از سال ۱۷۰ تا ۱۹۳ به طول میانجامد. هارون در […]

  ادامه ...

 • دولت عباسی تنها روی شانه های ابومسلم استوار شد، او بود که دولت عباسی را بوجود آورد و تخم این دولت را غرس نمود و اگرتلاش ابومسلم نبود، پرچم بنی […] 0

  ابومسلم برافراشتن پرچم بنی عباس

  دولت عباسی تنها روی شانه های ابومسلم استوار شد، او بود که دولت عباسی را بوجود آورد و تخم این دولت را غرس نمود و اگرتلاش ابومسلم نبود، پرچم بنی […]

  ادامه ...

 • مهدی عباسی، طاغوت مستبد زمان امام کاظم (ع) همواره با مظاهر تشیع به شدت مخالفت میکرد. در یکی از سالها مهدی، وارد مدینه شد و پس از زیارت قبر پیامبر […] 0

  پاسخ امام کاظم به اشکال تراشی خلیفه

  مهدی عباسی، طاغوت مستبد زمان امام کاظم (ع) همواره با مظاهر تشیع به شدت مخالفت میکرد. در یکی از سالها مهدی، وارد مدینه شد و پس از زیارت قبر پیامبر […]

  ادامه ...

 • فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […] 0

  امام کاظم علیه السلام و فقیر

  فقیری بر امام وارد شد و درخواست بخشش داشت، امام علیه السلام خواست تا [ صفحه ۱۷۹ ] او را بیازماید و به اندازه معرفتشآرزو خواهم کرد که خداوند تقوای […]

  ادامه ...

 • مورخان دربارهی مرگ وی اختلاف نظر دارند، بعضی گفتهاند که وی به شکار رفت و به دنبال آهویی تاخت، تا آن جا که آهووارد خرابهای شد، در آن خرابه تنگ […] 0

  وفات مهدی عباسی

  مورخان دربارهی مرگ وی اختلاف نظر دارند، بعضی گفتهاند که وی به شکار رفت و به دنبال آهویی تاخت، تا آن جا که آهووارد خرابهای شد، در آن خرابه تنگ […]

  ادامه ...

 • کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […] 0

  امام در دوران سفاح

  کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […]

  ادامه ...