آرشیو زندگینامه

 • اشارهسید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۴۸] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […] 0

  احمد فرزند امام کاظم در ایران

  اشارهسید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۴۸] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […]

  ادامه ...

 • یهود خود را برترین میپندارد. حتی برخی از آنان کلام وحی مانند: و هو فضلکم علی العالمین [۲۹۰] را دلیل بر این برتری خود می پندارند! لیکن معنای این آیه […] 0

  امام کاظم و دیدگاه های اشتباه مردم

  یهود خود را برترین میپندارد. حتی برخی از آنان کلام وحی مانند: و هو فضلکم علی العالمین [۲۹۰] را دلیل بر این برتری خود می پندارند! لیکن معنای این آیه […]

  ادامه ...

 • محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […] 0

  زندگی محمد بن موسی کاظم

  محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […]

  ادامه ...

 • جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […] 0

  دستگاه خلافت و جریانات فکری زمان امام کاظم

  جریانات فکری و عقیدتی دوران پیشوای هفتم (ع) به رغم اختلافاتی که با یکدیگر داشتند، در این مساله مشترک بودند که همگی در جبههی مخالف خط امامت قرار داشته [ […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع روایی و تاریخی القاب زیادی برای دختر موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که هر کدام بیانگر درجه و مقامی از درجات و مقامات معنوی این بانوی […] 0

  القاب حضرت معصومه

  اشارهدر منابع روایی و تاریخی القاب زیادی برای دختر موسی بن جعفر (ع) نقل شده است که هر کدام بیانگر درجه و مقامی از درجات و مقامات معنوی این بانوی […]

  ادامه ...

 • در زمان عباسیان دو جریان مهم اجتماعی در جامعه اسلامی ایجاد نقش میکند. یکی جریان اجتماعی که عباسیان را به اقتدار سیاسی رسانده و آنان را در مسند قدرت حراست […] 0

  عترت و عباسیان

  در زمان عباسیان دو جریان مهم اجتماعی در جامعه اسلامی ایجاد نقش میکند. یکی جریان اجتماعی که عباسیان را به اقتدار سیاسی رسانده و آنان را در مسند قدرت حراست […]

  ادامه ...

 • اولین سمت حکومتی را سفاح در اختیار خالد بن برمک قرار داد. [۴۰۳] آنگاه منصور در سال ۱۵۸ به یحیی بن خالد بن برمک استانداری موصل را واگذار نمود! [۴۰۴] […] 0

  حکومت برامکه

  اولین سمت حکومتی را سفاح در اختیار خالد بن برمک قرار داد. [۴۰۳] آنگاه منصور در سال ۱۵۸ به یحیی بن خالد بن برمک استانداری موصل را واگذار نمود! [۴۰۴] […]

  ادامه ...

 • مطابق بعضی از روایات، هنگامی که مهدی عباسی بر مسند خلافت نشست تصمیم گرفت امام کاظم علیه السلام را به قتل رساند، نیمه های شب حمید بن قحطبه (میرغضب سپاهش) […] 0

  دگرگونی تصمیم مهدی عباسی بر قتل امام کاظم

  مطابق بعضی از روایات، هنگامی که مهدی عباسی بر مسند خلافت نشست تصمیم گرفت امام کاظم علیه السلام را به قتل رساند، نیمه های شب حمید بن قحطبه (میرغضب سپاهش) […]

  ادامه ...

 • منصور دوانیقی در سال ۱۵۸ ه. ق از دنیا رفت و پسرش محمد، معروف به مهدی عباسی به عنوان سومین خلیفه عباسی، به جای او نشست و ده سال حکومت […] 0

  امام کاظم در برابر مهدی عباسی

  منصور دوانیقی در سال ۱۵۸ ه. ق از دنیا رفت و پسرش محمد، معروف به مهدی عباسی به عنوان سومین خلیفه عباسی، به جای او نشست و ده سال حکومت […]

  ادامه ...

 • برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […] 0

  بزم برامکه

  برامکه از فرصت اقتدار سیاسی بهره کافی برده و موقعیتی برای خویش پدیدار ساختند. به اموال و کنیزان فراوانی دست یافتند. به کام جویی و لهو و خوش گذرانی روی […]

  ادامه ...