آرشیو خاندان

 • نام امام کاظم (ع) «موسی» میباشد. القاب زیبنده حضرت نیز در منابع فراوان به چشم میخورد. نام و القاب انسانهای برگزیده بر اساس برجستگیها و شایستگیهای آنان شکل میگیرد. به […] 0

  نام و نشان امام کاظم

  نام امام کاظم (ع) «موسی» میباشد. القاب زیبنده حضرت نیز در منابع فراوان به چشم میخورد. نام و القاب انسانهای برگزیده بر اساس برجستگیها و شایستگیهای آنان شکل میگیرد. به […]

  ادامه ...

 • حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […] 0

  حمزه بن موسی کاظم در ایران

  حمزه بن موسی با کنیه «ابوالقاسم» مردی دانشمند، صاحب فضل، بلند مرتبت و مقبول و موجه نزد عامه و خاصه بود. وی – بنا به نقلی – همراه برادرش حضرت […]

  ادامه ...

 • اسماعیل، از دانشمندان برجسته و پرهیزکاران و صالحان عصر خود بود و از سوی ابوالسرایا بر حکومت فارس منصوب گشت، و پس از شکست نهضت وی، در مصر سکونت گزید. […] 0

  اسماعیل فرزند امام کاظم

  اسماعیل، از دانشمندان برجسته و پرهیزکاران و صالحان عصر خود بود و از سوی ابوالسرایا بر حکومت فارس منصوب گشت، و پس از شکست نهضت وی، در مصر سکونت گزید. […]

  ادامه ...

 • محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت [ صفحه ۱۴] بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه […] 0

  محمد بن موسی کاظم در ایران

  محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت [ صفحه ۱۴] بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه […]

  ادامه ...

 • اشارهدر میان دختران موسی بن جعفر (ع) فاطمه کبری معروف به «فاطمهی معصومه» (ع) از همه برتر، بزرگوارتر و با فضیلتتر است. برخی از مورخان چهار نفر از دختران موسی […] 0

  فاطمه معصومه بن موسی کاظم در ایران

  اشارهدر میان دختران موسی بن جعفر (ع) فاطمه کبری معروف به «فاطمهی معصومه» (ع) از همه برتر، بزرگوارتر و با فضیلتتر است. برخی از مورخان چهار نفر از دختران موسی […]

  ادامه ...

 • در مآخذی که اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) را ذکر نمودهاند دختری به نام ام احمد را برای حضرت ذکر نکردهاند ولی در کافی روایتی را نقل نموده است […] 0

  فرزندان امام کاظم ام احمد

  در مآخذی که اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) را ذکر نمودهاند دختری به نام ام احمد را برای حضرت ذکر نکردهاند ولی در کافی روایتی را نقل نموده است […]

  ادامه ...

 • [ ابوالحسن اول، ابوالحسن ماضی، ابوابراهیم، ابوعلی، ابواسماعیل. [ صفحه ۶۴برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی 0

  کنیه ی امام کاظم علیه السلام

  [ ابوالحسن اول، ابوالحسن ماضی، ابوابراهیم، ابوعلی، ابواسماعیل. [ صفحه ۶۴برگرفته از کتاب تحلیلی از زندگانی امام کاظم علیهالسلام نوشته: محمد رضا عطایی

  ادامه ...

 • دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […] 0

  وراثت امام کاظم علیه السلام

  دانشمندان وراثت و روانشناسی برآنند که وراثت از وسایل بسیار مؤثر در ساختار روان و رشد فکری است، هوشیاری و سایرپختگیهای عقلانی انسان رابطهی تنگاتنگ با وراثت دارند، بنابراین فرزند، […]

  ادامه ...

 • همسران و فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام همسران متعددی داشت که همگی آنان کنیز بودند. /پاورقی ۱- سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص ۲۷۴، حیاه الامام موسی بن […] 0

  همسران و فرزندان امام کاظم علیه السلام

  همسران و فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام همسران متعددی داشت که همگی آنان کنیز بودند. /پاورقی ۱- سیر اعلام النبلاء، ج ۶، ص ۲۷۴، حیاه الامام موسی بن […]

  ادامه ...

 • پیشوای ششم (ع) نام فرزند خود را «موسی» گذاشت. این نام هر چند در میان امامان پیشین سابقه نداشت، لیکن در میان پیامبران الهی سابقه دارد و همنام «موسی» کلیم […] 0

  نام کنیه و القاب امام کاظم

  پیشوای ششم (ع) نام فرزند خود را «موسی» گذاشت. این نام هر چند در میان امامان پیشین سابقه نداشت، لیکن در میان پیامبران الهی سابقه دارد و همنام «موسی» کلیم […]

  ادامه ...