آرشیو فرزندان و نوادگان

 • مادر احمد بن موسی (ع) از خاتون و خانمهای با جلالت و امین است که مورد عنایت امام کاظم (ع) میباشد. وی ملقب به لقب «اماحمد» است. هنگام احضار امام […] 0

  مادر احمد بن موسی کاظم

  مادر احمد بن موسی (ع) از خاتون و خانمهای با جلالت و امین است که مورد عنایت امام کاظم (ع) میباشد. وی ملقب به لقب «اماحمد» است. هنگام احضار امام […]

  ادامه ...

 • اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […] 0

  فرزندان امام کاظم در ایران

  اشارهبرخی از فرزندان موسی بن جعفر (ع) به خاطر ملاحظات سیاسی و خویشاوندی به ایران هجرت کردند. در این درس – در حد گنجایش – به معرفی بعضی از آنان […]

  ادامه ...

 • لقب معصومه برگرفته شده از روایتی است که از امام رضا (ع) نقل شده است: «من زار المعصومه بقم کمن زارنی» [۷۳] . کسی که حضرت معصومه را در قم […] 0

  لقب حضرت معصومه

  لقب معصومه برگرفته شده از روایتی است که از امام رضا (ع) نقل شده است: «من زار المعصومه بقم کمن زارنی» [۷۳] . کسی که حضرت معصومه را در قم […]

  ادامه ...

 • مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […] 0

  نظر شیخ مفید در باره شاه چراغ

  مرحوم شیخ مفید فرموده: احمد بن موسی، سیدی کریم، جلیل و صاحب ورع بوده. حضرت ابوالحسن موسی (ع) او را دوست میداشت و مقدم میداشت، و یک قطعه زمین با […]

  ادامه ...

 • در روایات اسلامی – پس از چهارده معصوم (ع) – زیارت هیچ یک از انبیا و اولیا در حد زیارت حضرت معصومه (ع) مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته است. […] 0

  فضیلت زیارت حضرت معصومه

  در روایات اسلامی – پس از چهارده معصوم (ع) – زیارت هیچ یک از انبیا و اولیا در حد زیارت حضرت معصومه (ع) مورد تشویق و ترغیب قرار نگرفته است. […]

  ادامه ...

 • سیدی است جلیلالقدر، اگرچه علمای رجال به جلالت او اشاره نکردهاند ولی بس است در مدح او آنچه که مرحوم کشی نقل کرده در حال ثقهی جلیلالقدر صفوان بن یحیی: […] 0

  فرزندان امام کاظم اسماعیل

  سیدی است جلیلالقدر، اگرچه علمای رجال به جلالت او اشاره نکردهاند ولی بس است در مدح او آنچه که مرحوم کشی نقل کرده در حال ثقهی جلیلالقدر صفوان بن یحیی: […]

  ادامه ...

 • اشارهدر مورد لقب «شاه چراغ» نسبت به احمد بن موسی (ع) منبع صحیح و قابل پذیرش یافت نمیشود. آنچه مطرح است و برخی نیز در کتابهای خود آوردهاند دلیلی بر […] 0

  زندگی نامه احمد بن موسی سید السادات

  اشارهدر مورد لقب «شاه چراغ» نسبت به احمد بن موسی (ع) منبع صحیح و قابل پذیرش یافت نمیشود. آنچه مطرح است و برخی نیز در کتابهای خود آوردهاند دلیلی بر […]

  ادامه ...

 • در تعداد فرزندان امام کاظم علیه السلام مطالب مختلف نقل شده، عالم بزرگ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ ه. ق) می نویسد: آن حضرت ۳۷ فرزند (۱۹ پسر و ۱۸ دختر) […] 0

  فرزندان امام کاظم

  در تعداد فرزندان امام کاظم علیه السلام مطالب مختلف نقل شده، عالم بزرگ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ ه. ق) می نویسد: آن حضرت ۳۷ فرزند (۱۹ پسر و ۱۸ دختر) […]

  ادامه ...

 • سخن از شهر قم [۴۲] به خاطر منطقه جغرافیایی و آب و هوای خشک و سوزان آن که هیچ مسئولی توان حل مشکل آب آن را هم تاکنون نداشته [ […] 0

  شهر قم و بارگاه حضرت معصومه

  سخن از شهر قم [۴۲] به خاطر منطقه جغرافیایی و آب و هوای خشک و سوزان آن که هیچ مسئولی توان حل مشکل آب آن را هم تاکنون نداشته [ […]

  ادامه ...

 • مستفاد از کلمات شیخ مفید، طبرسی، اربلی و ابن شهر آشوب این است که امام هفتم (ع) یک فرزند به نام «ابراهیم» داشته است؛ لیکن ظاهر کلام صاحب عمده الطالب […] 0

  ابراهیم فرزند امام کاظم

  مستفاد از کلمات شیخ مفید، طبرسی، اربلی و ابن شهر آشوب این است که امام هفتم (ع) یک فرزند به نام «ابراهیم» داشته است؛ لیکن ظاهر کلام صاحب عمده الطالب […]

  ادامه ...