آرشیو فرزندان و نوادگان

 • شرافت نسبی حضرت معصومه (ع) که هم دختر امام است، هم خواهر امام و هم عمه امام برتر از آن است که قلم توان ترسیم آن را داشته باشد. او […] 0

  پدر و مادر حضرت معصومه

  شرافت نسبی حضرت معصومه (ع) که هم دختر امام است، هم خواهر امام و هم عمه امام برتر از آن است که قلم توان ترسیم آن را داشته باشد. او […]

  ادامه ...

 • قاسم بن موسی فردی جلیل القدر، نیکوکار و با تقوا و پس از امام رضا (ع)، محبوبترین و گرامیترین فرزندان نزد موسی بن جعفر (ع) بود. یزد بن سلیط میگوید: […] 0

  قاسم فرزند امام کاظم

  قاسم بن موسی فردی جلیل القدر، نیکوکار و با تقوا و پس از امام رضا (ع)، محبوبترین و گرامیترین فرزندان نزد موسی بن جعفر (ع) بود. یزد بن سلیط میگوید: […]

  ادامه ...

 • وی نیز از فرزندان شایسته امام کاظم (ع) است که حضرت به وی بسیار محبت داشتند و حتی وی را همتراز منصب امامت و امامان میدانست. در [ صفحه ۴۶] […] 0

  شرح حال قاسم بن موسی کاظم

  وی نیز از فرزندان شایسته امام کاظم (ع) است که حضرت به وی بسیار محبت داشتند و حتی وی را همتراز منصب امامت و امامان میدانست. در [ صفحه ۴۶] […]

  ادامه ...

 • در تعداد فرزندان امام کاظم علیه السلام مطالب مختلف نقل شده، عالم بزرگ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ ه. ق) می نویسد: آن حضرت ۳۷ فرزند (۱۹ پسر و ۱۸ دختر) […] 0

  فرزندان امام کاظم

  در تعداد فرزندان امام کاظم علیه السلام مطالب مختلف نقل شده، عالم بزرگ شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ ه. ق) می نویسد: آن حضرت ۳۷ فرزند (۱۹ پسر و ۱۸ دختر) […]

  ادامه ...

 • اشارهحضرت معصومه (ع) در پرتو برخورداری از کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی بعد از امام رضا (ع) در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) و حتی دیگر امامزادگان، شخصیتی ممتاز […] 0

  شخصیت حضرت معصومه

  اشارهحضرت معصومه (ع) در پرتو برخورداری از کمالات نفسانی و فضائل اخلاقی بعد از امام رضا (ع) در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) و حتی دیگر امامزادگان، شخصیتی ممتاز […]

  ادامه ...

 • برادر اعیانی، (یعنی برادر پدری و مادری) احمد نیز، مردی جلیلالقدر، صاحب فضل و صلاح بوده. پیوسته با وضو و طهارت و صلاه بود و شبها مشغول وضو و نماز […] 0

  شرح حال محمد بن موسی کاظم

  برادر اعیانی، (یعنی برادر پدری و مادری) احمد نیز، مردی جلیلالقدر، صاحب فضل و صلاح بوده. پیوسته با وضو و طهارت و صلاه بود و شبها مشغول وضو و نماز […]

  ادامه ...

 • لقب معصومه برگرفته شده از روایتی است که از امام رضا (ع) نقل شده است: «من زار المعصومه بقم کمن زارنی» [۷۳] . کسی که حضرت معصومه را در قم […] 0

  لقب حضرت معصومه

  لقب معصومه برگرفته شده از روایتی است که از امام رضا (ع) نقل شده است: «من زار المعصومه بقم کمن زارنی» [۷۳] . کسی که حضرت معصومه را در قم […]

  ادامه ...

 • در عدد و شماره اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) به اختلاف سخن گفته شده است:مرحوم مجلسی از مناقب ابن شهر آشوب نقل نموده که اولاد آن حضرت سی نفر […] 0

  عدد و شماره اولاد امام کاظم

  در عدد و شماره اولاد حضرت موسی بن جعفر (ع) به اختلاف سخن گفته شده است:مرحوم مجلسی از مناقب ابن شهر آشوب نقل نموده که اولاد آن حضرت سی نفر […]

  ادامه ...

 • محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […] 0

  زندگی محمد بن موسی کاظم

  محمد بن موسی، مکنی به «ابوابراهیم» مردی جلیلالقدر و صاحب فضل و کرامت بود. وی را به خاطر فزونی عبادت و نمازش «محمد عابد» میگفتند. دربارهی روحیه تهجد و حالات […]

  ادامه ...

 • سید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۱] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […] 0

  فرزندان امام کاظم احمد

  سید امیر احمد، معروف به «شاه چراغ» [۱] در میان فرزندان موسی بن جعفر (ع) بعد از امام رضا (ع) بر همهی برادران خود برتری و فضیلت داشت. وی مردی […]

  ادامه ...