آرشیو خاندان

 • اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهاز موسی بن جعفر (ع) فرزندان صالح، پرهیزکار، مبارز و بیرغبت نسبت به دنیا و [ صفحه ۴] مطامع و مظاهر فریبنده آن به یادگار ماند، که هر کدام در […]

  ادامه ...

 • مادر احمد بن موسی (ع) از خاتون و خانمهای با جلالت و امین است که مورد عنایت امام کاظم (ع) میباشد. وی ملقب به لقب «اماحمد» است. هنگام احضار امام […] 0

  مادر احمد بن موسی کاظم

  مادر احمد بن موسی (ع) از خاتون و خانمهای با جلالت و امین است که مورد عنایت امام کاظم (ع) میباشد. وی ملقب به لقب «اماحمد» است. هنگام احضار امام […]

  ادامه ...

 • روزی یحیی بن خالد برمکی، برای یکی از برادرزادگان حضرت ابوالحسن، امام موسی کاظم (ع) – به نام علی بن اسماعیل، که امام (ع) با او ارتباط گرم و صمیمی […] 0

  امام کاظم و علی بن اسماعیل

  روزی یحیی بن خالد برمکی، برای یکی از برادرزادگان حضرت ابوالحسن، امام موسی کاظم (ع) – به نام علی بن اسماعیل، که امام (ع) با او ارتباط گرم و صمیمی […]

  ادامه ...

 • نویسنده متتبع آقای غلامحسین هادینژاد از اهالی کاکی درباره این دو امامزاده در یادداشتی مختصر نوشت: این دو در روستای شیخیان محله باغ پیر از بخش کاکی از بخشهای شهرستان […] 0

  فرزندان امام کاظم امامزاده حسن و امامزاده جعفر

  نویسنده متتبع آقای غلامحسین هادینژاد از اهالی کاکی درباره این دو امامزاده در یادداشتی مختصر نوشت: این دو در روستای شیخیان محله باغ پیر از بخش کاکی از بخشهای شهرستان […]

  ادامه ...

 • اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […] 0

  فرزندان امام کاظم

  اشارهدر منابع تاریخی زنی به عنوان همسر موسی بن جعفر (ع) به چشم نمیخورد. مادران فرزندان امام کاظم (ع) همگی کنیز و امولد (کنیزی که بچه به دامن آورد) بودهاند. […]

  ادامه ...

 • از آنرو که وی باوفاترین انسان زمان خود بود. او به حق نسبت به برادران و شیعیانش وفادار و نیکوکار بود و حتی نسبت به دشمنانصفحه ۴۴ از ۲۷۲و کینه […] 0

  القاب امام کاظم علیه السلام – وفی

  از آنرو که وی باوفاترین انسان زمان خود بود. او به حق نسبت به برادران و شیعیانش وفادار و نیکوکار بود و حتی نسبت به دشمنانصفحه ۴۴ از ۲۷۲و کینه […]

  ادامه ...

 • فرزندان امام کاظم علیه السلام در زمینه زندگانی امام کاظم علیه السلام تحقیق زیادی صورت نگرفته و نقاط مبهم در زندگی آن بزرگوار فراوان است، برای مثال، تعداد همسران آن […] 0

  فرزندان امام کاظم علیه السلام

  فرزندان امام کاظم علیه السلام در زمینه زندگانی امام کاظم علیه السلام تحقیق زیادی صورت نگرفته و نقاط مبهم در زندگی آن بزرگوار فراوان است، برای مثال، تعداد همسران آن […]

  ادامه ...

 • گفتهاند حضرت رضا (ع) فرزندی جز پسرش امام محمّد تقی نداشت چنانچه در ارشاد مینویسد ولی بنا بقول صحیحتر اینست که چند فرزند داشته. چند نفر از علمای اهل سنت […] 0

  گفتاری در باره امام رضا

  گفتهاند حضرت رضا (ع) فرزندی جز پسرش امام محمّد تقی نداشت چنانچه در ارشاد مینویسد ولی بنا بقول صحیحتر اینست که چند فرزند داشته. چند نفر از علمای اهل سنت […]

  ادامه ...

 • زید بن موسی (ع) که «زیدالنار» نامیده میشود از طرف ابوالسرایا والی اهواز گردید. بر بصره نیز سلطه یافت. بعد از دسترسی به بصره خانه های عباسیان را آتش زد […] 0

  شرح حال زید بن موسی کاظم

  زید بن موسی (ع) که «زیدالنار» نامیده میشود از طرف ابوالسرایا والی اهواز گردید. بر بصره نیز سلطه یافت. بعد از دسترسی به بصره خانه های عباسیان را آتش زد […]

  ادامه ...

 • براستی که خانواده یکی از عوامل اساسی در ساختن کیان تربیتی و عملی ساختن شکل جامعه است، همچنین خانواده اثر عمیقی درساختار شخصیت کودک و خو گرفتنش با عاداتی دارد […] 0

  خانواده امام کاظم علیه السلام

  براستی که خانواده یکی از عوامل اساسی در ساختن کیان تربیتی و عملی ساختن شکل جامعه است، همچنین خانواده اثر عمیقی درساختار شخصیت کودک و خو گرفتنش با عاداتی دارد […]

  ادامه ...