آرشیو پاسخ به شبهات

 • مسأله ی بداء از مشکلترین و پیچیدهترین مسائل کلامی است و در میان مسلمانان راجع به این مسأله اختلاف است. شیعه بر درستیمسأله بداء اجماع کرده و معتقد بدان است، […] 0

  بداء

  مسأله ی بداء از مشکلترین و پیچیدهترین مسائل کلامی است و در میان مسلمانان راجع به این مسأله اختلاف است. شیعه بر درستیمسأله بداء اجماع کرده و معتقد بدان است، […]

  ادامه ...

 • به نظر ما برخی از شیعیان، معتقد به بدایی هستند [ صفحه ۲۶۳ ] که یهود آن را انکار داشتند. و پیش از » : دکتر احمد امین میگویدمختار از […] 0

  احمد امین یکی از معترضین مساله بداء

  به نظر ما برخی از شیعیان، معتقد به بدایی هستند [ صفحه ۲۶۳ ] که یهود آن را انکار داشتند. و پیش از » : دکتر احمد امین میگویدمختار از […]

  ادامه ...

 • بداء: در لغت، اسمی است ممدود، مشتق از بدو، که به معنی ظهور میباشد، و آن نامی است برای نظر تازه و نویی که صاحبش آنبرای خداوند عزوجل » [ […] 0

  معنی لغوی بداء

  بداء: در لغت، اسمی است ممدود، مشتق از بدو، که به معنی ظهور میباشد، و آن نامی است برای نظر تازه و نویی که صاحبش آنبرای خداوند عزوجل » [ […]

  ادامه ...

 • صفحه ۱۲۰ از ۲۷۲شهرستانی از سلیمان بن جریر نقل کرده است که وی میگوید: امامان شیعه دو مقاله برای پیروان خویش بجا گذاشتهاند: اول –اعتقاد به بداء است. به این […] 0

  سلیمان بن جریر یکی از معترضین مساله بداء

  صفحه ۱۲۰ از ۲۷۲شهرستانی از سلیمان بن جریر نقل کرده است که وی میگوید: امامان شیعه دو مقاله برای پیروان خویش بجا گذاشتهاند: اول –اعتقاد به بداء است. به این […]

  ادامه ...

 • بدائی که شیعه بدان معتقد است – همان طوری که بیان کردیم – نه با قواعد علمی ناهماهنگ است و نه مخالف قوانین اسلامیاست. اما دشمنان شیعه بر ایشان سخت […] 0

  اعتراض بر شیعه در مورد بداء

  بدائی که شیعه بدان معتقد است – همان طوری که بیان کردیم – نه با قواعد علمی ناهماهنگ است و نه مخالف قوانین اسلامیاست. اما دشمنان شیعه بر ایشان سخت […]

  ادامه ...

 • نخستین کسانی که بر عقیدهی بداء اعتراض کردهاند و آن را محال دانستهاند، یهودیان هستند. آنان معتقدند بر این که قلم تقدیر وقضا وقتی که در ازل بر اشیاء جاری […] 0

  اعتراض یهود بر عقیده ی بداء

  نخستین کسانی که بر عقیدهی بداء اعتراض کردهاند و آن را محال دانستهاند، یهودیان هستند. آنان معتقدند بر این که قلم تقدیر وقضا وقتی که در ازل بر اشیاء جاری […]

  ادامه ...

 • میگوید: شیعه میگوید: بداء بر خداوند روا است، یعنی: خداوند چیزی را « یمحو الله ما یشاء و یثبت » : رازی در تفسیر آیه مبارکه. [ بخواهد و بعد […] 0

  فخر رازی یکی از معترضین مساله بداء

  میگوید: شیعه میگوید: بداء بر خداوند روا است، یعنی: خداوند چیزی را « یمحو الله ما یشاء و یثبت » : رازی در تفسیر آیه مبارکه. [ بخواهد و بعد […]

  ادامه ...

 • خدا را به هیچ » شیعه پایبند بداء است، و امامان اهل بیت علیهم السلام آن را به صراحت بیان کردهاند، از ایشان نقل شده است کهعلمای اعلام با دلایل […] 0

  حقیقت بداء از نظر شیعه

  خدا را به هیچ » شیعه پایبند بداء است، و امامان اهل بیت علیهم السلام آن را به صراحت بیان کردهاند، از ایشان نقل شده است کهعلمای اعلام با دلایل […]

  ادامه ...

 • امام موسی علیه السلام در سخنان خود دربارهی بداء با معلی بن محمد گفتگو میکند معلی از کیفیت علم خدا میپرسد و امامبداند و بخواهد، اراده کند و مقدر » […] 0

  نظر امام کاظم در مورد بداء

  امام موسی علیه السلام در سخنان خود دربارهی بداء با معلی بن محمد گفتگو میکند معلی از کیفیت علم خدا میپرسد و امامبداند و بخواهد، اراده کند و مقدر » […]

  ادامه ...